Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3711. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2014, stran 11232.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 23. redni seji dne 5. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  3.501.831|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.966.663|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.520.833|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.368.383|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   73.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   79.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   445.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   209.900|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    2.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   13.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   219.930|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   240.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   240.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.295.168|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   370.592|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   924.576|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |783 Prejeta sredstva iz proračune EU    |      0|
|   |za kohezijsko politiko           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  3.711.831|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   880.599|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   241.129|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   39.307|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   540.550|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   30.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   29.613|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   876.472|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   25.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   518.887|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   64.484|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   267.601|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.949.260|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.949.260|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    5.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim |      0|
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |    5.500|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –210.000|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA              |   140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo kreditov           |   140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –350.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   210.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   350.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– turistična taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za vlaganje v novo infrastrukturo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, za vlaganje v novo infrastrukturo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnina, ki jo občina zaračuna javnemu podjetju,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 19.412,92 €. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 19.412,92 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko župan odobri sredstva v višini 400 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Dobrna se v letu 2014 ne bo zadolžila.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2013-1(1)
Dobrna, dne 5. decembra 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti