Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3701. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014, stran 11212.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 ZDIU12) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 29. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+----------+------------------------------------+---------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     v EUR|
|     |                  | Proračun 2014|
+----------+------------------------------------+---------------+
|Skupina  |Podskupina             |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   15.636.400|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   8.542.719|
+----------+------------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |   7.352.644|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |   6.098.309|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |703 Davki na premoženje       |    853.336|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |    401.002|
|     |storitve              |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |   1.190.075|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |   1.039.575|
|     |od premoženja            |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |     4.500|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |712 Denarne kazni          |     6.000|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |    140.000|
+----------+------------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |     75.000|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |       0|
|     |sredstev              |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |722 Prih. od prodaje zemljišč in  |     75.000|
|     |nemat. premoženja          |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |       0|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih   |       0|
|     |virov                |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   7.018.681|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |   1.480.690|
|     |javnofinančnih institucij      |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz proračuna EU|   5.537.991|
|     |za strukturno politiko       |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   15.950.400|
+----------+------------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |   2.088.811|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |    551.850|
|     |zaposlenim             |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |     81.467|
|     |socialno varnost          |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |   1.332.294|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |     13.000|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |409 Rezerve             |    110.200|
+----------+------------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |   3.685.878|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |410 Subvencije           |       0|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |411 Transferi posameznikom in    |   2.379.004|
|     |gospodinjstvom           |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |412 Transferi neprofitnim      |    244.300|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |   1.062.574|
+----------+------------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   9.864.719|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   9.864.719|
|     |sredstev              |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    310.992|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim |    310.992|
|     |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|     |proračunski uporabniki       |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |432 Investicijski transferi     |       0|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |    –314.000|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        |
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |(750+751+752)            |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil  |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije|        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |440 Dana posojila          |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in|        |
|     |naložb               |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz    |        |
|     |naslova privatizacije        |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        |
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|     |V.)                 |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |    500.000|
+----------+------------------------------------+---------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA           |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |    186.000|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |    186.000|
+----------+------------------------------------+---------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |        |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
– prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
– prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
5. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.
8. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugim aktom izpolnjeni pogoji za uporabo sredstev.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni proračunski uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali situaciji določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način kot je določen s tem odlokom.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2014 45 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 25 % oziroma max. v vrednosti 75.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2013 oblikujejo v višini 92.200 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 18.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v višini do 10.000 EUR za posamezni odhodek odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.
13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
14. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
15. člen
Krajevne skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina smejo brez predhodnega soglasja župana sklepati pravne posle do višine 10.000 EUR.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31. 12. 2013, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2014.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
17. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 5.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2014 zadolžila v višini 500.000 EUR.
19. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogaška Slatina v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2014 ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v skladu z zakonodajo.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0008/2013-06
Rogaška Slatina, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti