Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3698. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 11208.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 94/07 – Odl. US, 95/09 – Odl. US in 21/13 – ZFDO-F), Zakona o določitvi enot za volitve predstavnikov lokalnih skupnosti v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 21. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Pivka v volilno telo 16. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Skladno z določbami 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta dva predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter njihovo izvolitev in predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlaga najmanj četrtina svetnikov, ki lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se voli elektorjev.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
6. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po objavi razpisa volitev v državni svet pozove člane občinskega sveta, da ji v roku, ki ga določi in ne sme biti krajši od 5 dni od prejema poziva, posredujejo svoje predloge za imenovanje kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic in delo, ki ga opravlja).
Predlogu kandidatov za elektorja in člana državnega sveta mora biti priloženo nepreklicno soglasje posameznega kandidata.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov.
7. člen
Elektorja in kandidata za člana državnega sveta se voli na seji občinskega sveta.
Najprej se javno glasuje o predlogu kandidatov za elektorja in predlogu kandidata za člana državnega sveta, ki ju na podlagi prejetih predlogov predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Kolikor predloga Komisije za mandatna vprašanja nista sprejeta, se glasovanje nadaljuje tajno. Glasovanje izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje občinski svet. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so vsi prispeli predlogi kandidatov navedeni po abecednem vrstnem redu priimkov, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev oziroma pri enem kandidatu za člana državnega sveta.
Za elektorja in za kandidata za člana državnega sveta so določeni tisti kandidati, ki so prejeli največje število glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, se opravi žreb.
9. člen
Strokovna služba občine mora najpozneje trideseti dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
10. člen
V pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
11. člen
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2013
Pivka, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti