Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2013, stran 11210.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 27. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |   Proračun|
|                         |  leta 2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.776.297|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.742.788|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.542.839|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.381.617|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    95.522|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    65.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   199.949|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   123.845|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    1.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    68.404|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   205.607|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   205.607|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   827.902|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   827.902|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna |      0|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.435.442|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   859.733|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   136.618|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    21.816|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   409.058|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    9.023|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   283.218|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   778.103|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   113.846|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   402.741|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    76.105|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   185.411|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |42 INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.758.906|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.758.906|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    38.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    34.700|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    4.000|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   –659.145|
|   |PRIMANJKLJAJ               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |       |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   370.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   370.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    29.140|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    29.140|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –318.285|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   340.860|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   659.145|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   318.285|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se besedilo 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 23 evrov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-21
Rečica ob Savinji, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti