Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3689. Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem, stran 11181.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 25. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo stanovanja, ki imajo status občinskih tržnih in občinskih službenih stanovanj, kategorije upravičencev, pogoje in merila za dodeljevanje stanovanj, čas trajanja najemnega razmerja, najemnino, varščino, prenehanje najemnega razmerja ter rok za izpraznitev službenih stanovanj.
2. člen
Tržna stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Brežice, ki so namenjena oddaji na prostem trgu.
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Brežice, ki so namenjena zagotavljanju stanovanjskih potreb kadra, ki opravlja dejavnosti v okviru nalog Občine Brežice, javnih zavodov in javnih podjetij, ustanovljenih s strani Občine Brežice, ter kadra, katerega zaposlitev je zaradi deficitarnosti v interesu občine.
Seznam tržnih stanovanj je priloga 1 in seznam službenih stanovanj je priloga 2 tega pravilnika. Obe prilogi se hranita na oddelku pristojnem za stanovanjske zadeve.
Struktura stanovanjskega fonda se zaradi smotrnejšega gospodarjenja z razpoložljivimi tržnimi in službenimi stanovanji lahko izjemoma spremeni.
II. DODELJEVANJE TRŽNIH STANOVANJ
3. člen
Upravičeni do najema tržnih stanovanj so državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so plačilno sposobni za poravnavo tržne najemnine in ostalih obveznosti za uporabo stanovanja ter izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev tržnega stanovanja v najem.
Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem imajo občani Občine Brežice in mlade družine. Tako določena ciljna skupina ima prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem, če je udeležencev javnega razpisa več, kot je razpoložljivih stanovanj.
Za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev, ki nista ali ni starejši od 35 let na dan objave razpisa z najmanj enim otrokom oziroma posvojencem.
Župan lahko v posameznem razpisu za dodelitev tržnih stanovanj v najem določi tudi dodatne prednostne kategorije prosilcev.
4. člen
Tržna stanovanja se v razpisnem postopku oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:
1. Število mladoletnih otrok              točk
-----------------------------------------------------------
– 1                           10
– 2                           20
– 3 ali več                       30
– Otrok s posebnimi potrebami              30
2. Raven izobrazbe upravičenca
-----------------------------------------------------------
– 8/2 – doktorat znanosti/3. bolonjska stopnja     25
– 8/1 – magisterij znanosti ali specializacija po
UNI                           15
– 7 – univerzitetna izobrazba, specializacija po
visokošolskih strokovnih programih/2. bolonjska
stopnja                         13
– 6/2 – visokošolska izobrazba, specializacija po
višješolskih strokovnih programih/1. bolonjska
stopnja                         11
– 6/1 – višješolska izobrazba              10
– 5 – srednja izobrazba                 8
3. Ponujena višina najemnine
-----------------------------------------------------------
– izklicna najemnina do + 5%               5
– od 5% do 10%                     10
– od 10% do 20%                     15
– več kot 20%                      30
III. DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ
5. člen
Upravičenci do dodelitve službenih stanovanj so:
– zaposleni v občinski upravi Občine Brežice in
– zaposleni v javnih zavodih ter javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice.
Župan lahko z razpisom določi tudi dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve stanovanja v najem.
6. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem, so:
– da so upravičenci iz 5. člena tega pravilnika,
– da nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega problema po minimalnih stanovanjskih standardih ali nimajo rednega javnega prevoza iz mesta stalnega prebivališča do delovnega mesta ali so lastniki primernega stanovanja oziroma stanovanjske stavbe od delovnega mesta oddaljene nad 35 kilometrov.
7. člen
Službena stanovanja se v razpisnem postopku oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:
1. Raven izobrazbe                   točk
--------------------------------------------------------------
– 8/2 – doktorat znanosti/3. bolonjska stopnja     25
– 8/1 – magisterij znanosti ali specializacija po
UNI                           15
– 7 – univerzitetna izobrazba, specializacija po
visokošolskih strokovnih programih/2. bolonjska
stopnja                         13
– 6/2 – visokošolska izobrazba, specializacija po
višješolskih strokovnih programih/1. bolonjska
stopnja                         11
– 6/1 – višješolska izobrazba              10
– 5 – srednja izobrazba                 8
2. Deficitarnost
--------------------------------------------------------------
Kadri, ki so posebnega pomena in zaradi katerih
delodajalec ne more v celoti izvajati programa, kar
tudi pisno potrdi                   do 50
Deficitarnost se ugotavlja na podlagi podatkov območne enote zavoda za zaposlovanje kjer ima delodajalec sedež.
Kadar imajo prosilci enako število točk, ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja prosilec, ki je ponudil višjo najemnino.
8. člen
Upravičencu do dodelitve službenega oziroma tržnega stanovanja se dodeli stanovanje glede na razpoložljiva stanovanja in naslednje površinske standarde:
  Število družinskih  Stanovanjska površina
    članov
-----------------------------------------------+
      1         do 45 m2
      2         do 55 m2
      3         do 70 m2
      4         do 82 m2
      5         do 95 m2
      6         do 105 m2
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 6 m2.
V izjemnih primerih se prosilcu lahko dodeli tudi manjše ali večje stanovanje, če ni na razpolago ustreznega stanovanja in če s tem soglaša.
9. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi neposredne vloge ali javnega razpisa.
Oddelek občinske uprave pristojen za stanovanjsko zadeve pripravi v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja razpis za dodelitev stanovanja v najem.
Razpis, ki je interne narave, se objavi na spletni strani lastnika.
10. člen
V internem javnem razpisu se objavi:
– naziv in sedež organizatorja razpisa,
– število in lokacijo službenih stanovanj,
– višino izklicne najemnine,
– upravičence do najema,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– merila za izbor najemnika v primeru, da bo na razpolagi manj stanovanj kot prosilcev,
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti k prijavi,
– rok in naslov za vložitev prijave,
– rok in način objave odločitve o oddaji stanovanja.
Prijavi za sodelovanje na razpisu je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev iz 6. člena tega pravilnika,
– potrdilo o številu družinskih članov,
– priporočilo delodajalca,
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o poklicu, ki ga opravlja,
– izjavo delodajalca, da ne razpolaga z ustreznim prostim službenim stanovanjem,
– dokazilo o vplačani varščini.
11. člen
Pristojni oddelek za stanovanjske zadeve preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Vse prosilce, ki so podali nepopolne prijave, se pozove k dopolnitvi vlog. kolikor vloge niso dopolnjene v roku petih dni, se zavržejo kot nepopolne.
Vloge prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 6. člena tega pravilnika, se s sklepom zavrnejo.
Na podlagi preučitve utemeljenosti prispelih vlog ter z dokumentirano poizvedbo v vlogi navedenih dejstev, pristojni oddelek za stanovanjske zadeve oblikuje prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem.
Prednostna lista se predloži v potrditev pristojni komisiji za stanovanja, ki jo imenuje župan.
Sklep o uvrstitvi na prednostno listo in dodelitvi službenega stanovanja v najem, izda direktor občinske uprave. Sklep upravičencem vroči pristojen oddelek za stanovanjske zadeve, ki tudi obvesti neuspele prosilce.
Na sklep je možna pritožba v petnajstih dneh od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan.
V 30 dneh od dokončnosti prednostne liste sklene župan z izbranim prosilcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Če se upravičenec ne odzove na poziv k sklenitvi pogodbe, se šteje, da ne želi skleniti najemne pogodbe in da odstopa od udeležbe na razpisu.
Najemna pogodba se sklene za določen čas, vezan na čas trajanja zaposlitve, ki je podlaga za pridobitev stanovanja v najem.
O sklenitvi najemne pogodbe se obvesti delodajalca pri katerem je upravičenec zaposlen. Delodajalec je dolžan o prekinitvi delovnega razmerja z upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje po tem pravilniku, takoj obvestiti Občino Brežice.
12. člen
Kolikor razpis za službeno stanovanje ni uspešen, se lahko stanovanje v času šestih mesecev, od neuspelega razpisa odda v najem z neposredno pogodbo.
Župan Občine Brežice lahko izjemoma ob upoštevanju pogojev 5. člena pravilnika odda službeno stanovanje v najem brez razpisa z neposredno pogodbo v primeru izrednih potreb po delavcih določene stroke.
13. člen
Najemnik mora pred sklenitvijo najemne pogodbe plačati varščino za uporabo stanovanja v višini treh mesečnih najemnin.
Del varščine se poračuna s celotno najemnino za prvi mesec najema, preostali del varščine se najemniku vrne ali poračuna v 60 dneh od prenehanja najemnega razmerja.
V primeru, če najemnik ob izselitvi stanovanja ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj oziroma če ni poravnal najemnine ali obratovalnih stroškov, se varščina zadrži.
IV. NAJEMNINA
14. člen
Višina najemnine se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in znaša 50% nad neprofitno najemnino za določeno stanovanje. Tako izračunana najemnina predstavlja izklicno mesečno najemnino.
Pristojni oddelek za stanovanjske zadeve v postopku pred razpisom oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe preveri tudi posplošeno vrednost stanovanja, določeno po metodologiji Geodetske uprave Republike Slovenije. V primeru izrazitega odstopanja vrednosti se lahko najemnina za tržno stanovanje določi na podlagi izdelane cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin imenovanega na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča.
V. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
15. člen
Najemna pogodba lahko preneha sporazumno, z odpovedjo, s potekom časa za katerega je pogodba sklenjena, ali z odstopom od pogodbe.
Najemna pogodba za službeno stanovanje preneha s potekom časa ob prekinitvi delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen od sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika ter se v nobenem primeru ne prenaša na ožje družinske člane oziroma druge uporabnike stanovanja.
Stranki najemnega razmerja imata pravico odpovedati najemno pogodbo v skladu z določbami zakona in najemne pogodbe.
16. člen
V primeru prenehanja najemnega razmerja za službeno stanovanje je rok za izpraznitev stanovanja največ 90 dni. Izjemoma, če najemnik umre, se rok uporabnikom lahko podaljša do skupaj največ 6 mesecev.
Najemnik oziroma uporabnik je dolžan stanovanje izročiti izpraznjeno, očiščeno in prebeljeno ter v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri čemer se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi stanovanja. Najemnik oziroma uporabnik je dolžan povrniti vso škodo, ki je nastala zaradi nepravilne rabe stanovanja.
17. člen
Postopki in vsebina oddaje v najem, ki niso posebej urejeni s tem pravilnikom, morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter določili predpisov, ki urejajo stanovanjske zadeve.
18. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 73/97) in Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Brežice v najem (Uradni list RS, št. 53/12).
19. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-62/2013
Brežice, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti