Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3669. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec, stran 11104.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 22. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na redni 22. seji dne 21. novembra 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Žalec (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija).
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
2. člen
(1) Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
– območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
– možnosti, ki jih nudi za spodbujanje razvoja turizma (kulturne, športne, turistične prireditve in programi),
– izpolnjevanje zakonskih pogojev glede hrupa v naravnem in življenjskem okolju,
– poslovanje v predhodnem obdobju v smislu kršitev obratovalnega časa in javnega reda in miru (posredovanje policije, ugotovitve inšpekcijskih služb, utemeljene pritožbe občanov).
(2) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata ali kmetije in obratovanje enote gostinskega obrata, kjer se dejavnost opravlja zunaj zaprtih prostorov, v skladu s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(3) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času 15 dni pred:
– prenehanjem veljavnosti izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času,
– začetkom obratovanja ali
– spremembo obratovalnega časa.
(4) Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec vložiti vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za vsako enoto posebej.
(5) Gostinec mora k vlogi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času priložiti:
– soglasje večine (75%) neposrednih uporabnikov stanovanjskih enot (lastnikov oziroma najemnikov), če se gostinski obrat nahaja v večstanovanjskem objektu. Soglasje ne sme biti starejše od 30 dni;
– za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava pridobi pisno mnenje krajevne oziroma mestne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, ki ni starejše od 30 dni od dneva vložitve vloge, kolikor ga ne pridobi gostinec sam;
– imeti mora poravnane zapadle obveznosti iz naslova občinskih taks in drugih dajatev, ki so določene z odloki za območje Občine Žalec.
(6) V primeru prve prijave mora gostinec oziroma kmet, ki ni lastnik gostinskega objekta, k vlogi za prijavo podaljšanega obratovalnega časa priložiti še soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja. Veljavno je soglasje, ki ob vložitvi vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ni starejše od 30 dni.
(7) V primeru, da soglasja ni mogoče dati oziroma se ugotovi, da so bile pri gostincu evidentirane kršitve javnega reda in miru v smislu prvega odstavka 8. člena tega pravilnika ter kršitve drugih določb tega pravilnika, občinska uprava vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času zavrne.
3. člen
(1) Gostincu oziroma kmetu, ki opravlja gostinsko dejavnost na kmetiji se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in na območje, kjer se nahaja, in sicer:
1. Za restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskih naseljih med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah med 22. in 2. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro,
– izven stanovanjskih naselij med 5. in 6. uro zjutraj ter med 2. in 3. uro naslednjega dne.
2. Za slaščičarne, bare, okrepčevalnice, vinotoče in osmice se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskih naseljih med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro,
– izven stanovanjskih naselij med 5. in 6. uro zjutraj ter med 24. in 1. uro naslednjega dne.
3. Za gostinske obrate, ki opravljajo tudi storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma gostinske obrate, ki gostom nudijo tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskih naseljih ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne,
– izven stanovanjskih naselij med 24. in 4. uro naslednjega dne.
4. Za gostinske terase, letne vrtove in hotelske terase se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskih naseljih ob petkih in sobotah med 22. in 24. uro, vse ostale dni med 22. in 23. uro,
– izven stanovanjskih naselij ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 24. uro.
4. člen
(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko določi do 1. ure naslednjega dne, na gostinski terasi oziroma letnem gostinskem vrtu pa do 24. ure.
5. člen
(1) Občinska uprava lahko gostinskim obratom in kmetijam za vsak dan v obdobju med 1. 6. in 30. 9. izda soglasje za podaljšan obratovalni čas za 1 uro dlje, kot je določeno v 3. členu tega pravilnika.
(2) Gostinskim obratom v eno oziroma večstanovanjski stavbi se lahko navedeno soglasje izda pod pogojem, da večina (75%) neposrednih uporabnikov stanovanjskih enot s tem soglaša.
6. člen
(1) Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji, na podlagi vloge, odobri enkratno podaljšanje obratovalnega časa za prireditve v smislu spodbujanja razvoja turizma (kulturne, športne in turistične):
– v stanovanjskih naseljih ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne,
– izven stanovanjskih naselij med 2. in 5. uro naslednjega dne.
(2) Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji, na podlagi vloge, odobri enkratno podaljšanje obratovalnega časa ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, obletnica, srečanja, dekliščina, fantovščina, sedmina ipd.):
– v stanovanjskih naseljih ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne.
– izven stanovanjskih naselij med 2. in 5. uro naslednjega dne.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se vedno izda za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se opravlja v samem gostinskem obratu. Gostinec je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat oziroma na kmetijo.
(4) Soglasje iz prvega in drugega odstavka se lahko izda le za gostinske obrate in kmetije, v katerih v zadnjih šestih mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih organov ter kolikor s strani občanov niso bile v zadnjih šestih mesecih posredovane utemeljene pritožbe o prekomernem hrupu oziroma o kršitvi javnega reda in miru.
(5) Gostinec vloži vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa najmanj petnajst delovnih dni pred načrtovano prireditvijo. Vlogi mora priložiti:
– za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava pridobi pisno mnenje krajevne oziroma mestne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, ki ni starejše od 30 dni od dneva vložitve vloge, kolikor ga ne pridobi gostinec sam,
– soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, ki ni starejše od 30 dni od dneva vložitve vloge,
– soglasje večine (75%) neposrednih uporabnikov stanovanjskih enot (lastnikov oziroma najemnikov), če se gostinski obrat nahaja v večstanovanjskem objektu. Soglasje ne sme biti starejše od 30 dni.
(6) Pogoj za pridobitev soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa je veljavno soglasje za obratovanje v rednem ali podaljšanem obratovalnem času, potrjeno s strani občinske uprave.
(7) Občinska uprava lahko posameznemu gostinskemu obratu izda do 20 soglasij v koledarskem letu za enkratno podaljšanje obratovalnega časa.
7. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije občinska uprava praviloma izda za obdobje enega koledarskega leta, razen v primerih iz 6. člena tega pravilnika, ko soglasje izda za enkratno prireditev.
III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
8. člen
(1) Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času oziroma soglasja za določen čas ne izda v primeru:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetiji ter njihovi neposredni bližini,
– ponavljajočih se utemeljenih pisnih pritožb bližnjih stanovalcev,
– večkratnega posredovanja s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– če se ugotovi, da je gostinec vsaj dvakrat v zadnjih 12 mesecih kršil predpise v zvezi s poslovanjem v določenem obratovalnem času,
– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti.
(2) Z odločbo o preklicu soglasja o podaljšanem obratovalnem času občinska uprava določi ustrezno spremenjen obratovalni čas.
(3) V primeru preklica soglasja gostinec oziroma kmet lahko ponovno pridobi soglasje za podaljšani obratovalni čas po preteku šestih mesecev od dneva preklica soglasja, če v tem času ni bilo ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali obratovalnega časa.
(4) V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM PRAVILNIKA
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljata pristojna tržna inšpekcija in policija.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Za vsebine, ki jih ta pravilnik ne obravnava, se uporabljajo določbe veljavnega državnega predpisa o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
(2) Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata s tem pravilnikom, v šestih mesecih od dneva uveljavitve novega pravilnika.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/00 in 134/04).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-01-0085/2013
Žalec, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti