Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice, stran 11026.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 25. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo in 99/12) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V sestavo Osnovne šole Brežice sodi tudi:
– oddelek za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Oddelek deluje v sklopu matične šole«.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm (številka 1 in 2). V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime (Osnovna šola Brežice), naslov (Levstikova 18) in sedež zavoda (Brežice).
(2) Zavod ima tudi pečat premera 20 mm (številka 1 in 2). V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime (Osnovna šola Brežice), naslov (Levstikova 18) in sedež zavoda (Brežice).«
3. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavod je ustanovljen tudi za izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za območje celotne Občine Brežice.«
4. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– P 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– I 56.290 druga oskrba z jedmi,
– J 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– J 58.190 drugo založništvo,
– J 62.090 druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– H 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– M 69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– R 93.190 druge športne dejavnosti,
– R 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– S 96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene,
– N 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.«
5. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»(1) Na področju osnovnošolskega izobraževanja Zavod izvaja obvezni in razširjeni program, ki traja 9 let. Obvezni program osnovne šole sestavljajo obvezni predmeti, izbirni predmeti in ure oddelčne skupnosti. Razširjeni program, ki ga izvaja zavod, vključuje podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk, ure za individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in nadarjenimi učenci ter šolo v naravi.
(2) Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se lahko izvaja le po javno veljavnih programih. Vpis otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poteka v skladu s predpisi o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2013
Brežice, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti