Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 4501-3/2012 Ob-4405/13 , Stran 3296
Št. 4501-3/2012 Ob-4405/13
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: prodajalec). 2. Naziv in sedež upravljavca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana. 3. Predmet prodaje in izhodiščna cena: a) Poslovni prostori v poslovno-stanovanjskem objektu na Partizanski ulici 18, 6210 Sežana, parc. št. 4041/8, k.o. Sežana, – št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/6, št. dela stavbe 5.E – 13,07 m2, – št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/7, št. dela stavbe 6.E – 4,11 m2, – št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/8, št. dela stavbe 7.E – 7,32 m2, – št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/9, št. dela stavbe 8.E – 20,06 m2, – št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/10, št. dela stavbe 9.E – 24,80 m2, – št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/11, št. dela stavbe 10.E – 15,44 m2 ter – št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/12, št. dela stavbe 11.E – 3,52 m2, kot skupno zaključeno celoto. Poslovni prostori predstavljajo zaključeno enoto, sestavljeno iz petih pisarn in dveh hodnikov. Zgradba je bila zgrajena pred približno 100 leti. Prenova se je izvajala v letih 1987, 1989 in 1993. Izhodiščna cena je 49.059,45 EUR. 4. Vrsta prodaje: prodaja stvarnega premoženja. 5. Pogoji prodaje a) Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno. b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije. c) Z oddajo ponudbe ponudnik v celoti sprejema in soglaša s pogoji tega javnega razpisa. d) Ponudnik je na dano ponudbo vezan do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom, vendar najdlje šest mesecev od dneva, določenega za prejem ponudb. e) Ponudnik mora do izteka roka za prejem ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za nepremičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, IBAN št. SI56 0110-0603-0274-014, BIC št. BSLJ SI2X; Banka Slovenije; Slovenska cesta 35, Ljubljana, in referenco št. 00 2200-720. f) Nepremičnina je nezasedena. 6. Drugi pogoji: a) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom ter tudi, da lahko že začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez dolžnosti povračila kakršnih koli stroškov. b) Ponudnik odda svojo ponudbo na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so, skupaj z objavo razpisa, dostopni na spletni strani prodajalca, http:/www.zzzs.si, pod rubriko »Novosti«, ali po elektronski pošti preko kontaktnih oseb (nedjan.koren@zzzs.si ali erika.kariz@zzzs.si). c) V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan plačati poleg kupnine. 7. Vsebina ponudbe: a) Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati: – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1), – izpolnjen obrazec Ponudba (Priloga 2), – potrdilo o plačilu varščine (10% od ponujene cene). b) Ponudba šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine in je prejeta pravočasno. 8. Rok za predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe naj zainteresirani ponudniki pošljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti, na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper, ali osebno oddajo v sprejemno pisarno (soba št. 2 v pritličju). Pisne ponudbe morajo prispeti do torka 21. 1. 2014, do 10. ure, na sedež prodajalca. Na kuverti naj ponudniki vidno označijo »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«, ter na hrbtni strani kuverte svoj naziv in sedež oziroma ime in priimek ter naslov. 9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: a) Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 1. 2014, ob 11. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb, v sejni sobi št. 4 v pritličju. b) Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastilom. c) Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka. d) Postopek izbire najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija upravljavca. e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno za nepremičnino, ki se prodaja. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bo prodajalec pozval vse najvišje enako uspele ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik za nepremičnino izžreban. f) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. 10. Sklenitev pogodbe a) Z izbranim ponudnikom se sklene kupo-prodajna pogodba. Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe v petnajstih dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k sklenitvi pogodbe. b) Izbrani ponudnik (kupec) mora celotno kupnino poravnati v osmih dneh od izstavitve računa na transakcijski račun prodajalca. Rok plačila je bistvena sestavina pravnega posla. c) Če izbrani ponudnik (kupec) v določenem roku ne pristopi k podpisu pogodbe ali če v določenem roku ne plača preostanka kupnine, plačana varščina zapade v korist prodajalca in se šteje za odstopnino. d) V primeru odstopa izbranega ponudnika si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe z naslednjim najugodnejšim ponudnikom (kupcem). e) Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiško knjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 11. Kontaktna oseba prodajalca za ogled: ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru s Cirilko Kos, tel. 05/730-50-16, elektronski naslov: cirilka.kos@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti