Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Ob-4406/13 , Stran 3288
Ob-4406/13
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12 in 24/13), 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem za leto 2013 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Opis predmeta prodaje a) Zemljiška parcela v Litiji, št. 1350/12, v izmeri 625 m2, k.o. 1835 – Hotič, do 1/1. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo, cevovod javne kanalizacije in jašek, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javnega sistema oskrbe z vodo, javne kanalizacije in jaška v korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena služnostna pravica položitve električnega kabelskega priključka. b) Zemljiška parcela v Litiji, št. 297/44, v izmeri 700 m2, k.o. 1838 – Litija do 1/1. Na predmetni nepremičnini poteka javni vodovod – sekundarni priključek, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javnega vodovoda – sekundarni priključek v korist občine. c) Zemljiška parcela v Litiji, št. 184/6 travnik, v izmeri 993 m2, k.o. 1838 Litija do 1/1. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javne kanalizacije v korist občine. d) Zemljiška parcela v Zagorici, št. 1010/5, v izmeri 998 m2, k.o. 1838 – Litija (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1. e) Del zemljiške parcele na Tlaki, št. 1133 travnik, v izmeri 1706 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške parcele, v izmeri 10 m2, po kateri poteka del kategorizirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej javni dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javnega sistema oskrbe z vodo v korist občine. f) Del zemljiške parcele na Tlaki, št. 1134 pašnik, v izmeri 437 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške parcele, v izmeri 192 m2, po kateri poteka del kategorizirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej javni dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. g) Zemljiška parcela na Tlaki, št. 1135 njiva, v izmeri 914 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. h) Del zemljiške parcele na Tlaki, št. 1222 travnik, v izmeri 1083 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške parcele, v izmeri 57 m2, po kateri poteka del kategorizirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej javni dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. i) Del parcele na Tlaki, št. 1221 stavbišče, v izmeri 810 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške parcele, v izmeri 46 m2, po kateri poteka del kategorizirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej javni dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo, jašek in oprema, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javnega sistema oskrbe z vodo, jašek in oprema v korist občine. j) Del zemljiške parcele na Tlaki št. 1136 pašnik, v izmeri 2102 m2 in njiva, v izmeri 7013 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške parcele, v izmeri 108 m2, po kateri poteka del kategorizirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej javni dražbi. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da imajo po postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. k) Zemljiška parcela na Tlaki, št. 1220 njiva, v izmeri 3.784 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da imajo po postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. l) Zemljiška parcela na Tlaki, št. 1218 pašnik, v izmeri 1540 m2 in njiva, v izmeri 2123 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da imajo po postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. m) Zemljiška parcela v Litiji, št. 1338/52, v izmeri 449 m2, k.o. 1835 – Hotič do 1/1. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter cevovod javne kanalizacije, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter za javno kanalizacijo v korist občine. n) Zemljiška parcela v Litiji, št. 1523/6 funkcionalni objekt, v izmeri 18 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 161 m2 in dvorišče, v izmeri 688 m2, k.o. 1835 – Hotič do 1/1. Na predmetni parceli se nahajajo komunalni vodi, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja komunalnih vodov v korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena služnostna pravica dostopa in dovoza v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1350/29 te k.o. in služnostna pravica dostopa, dovoza, izgradnje in vzdrževanja protipoplavnega nasipa v skupnem obsegu 79 m2 v korist upravičenca Jernej d.o.o. o) Del zemljiške parcele v Litiji, št. 1338/44 gozd, v izmeri cca 7200 m2, k.o. 1835 – Hotič, ki je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora LI – 19 SSa OPPN naselja Litija, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. Na predmetni parceli se nahajajo komunalni vodi, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja komunalnih vodov v korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena služnostna pravica prekopa, izgradnje, obratovanja in vzdrževanja elektroenergetskega voda ter služnost dostopa in dovoza z vsemi vozili za potrebe prekopa, izgradnje in vzdrževanja elektroenergetskega voda v skupni širini 1 m in dolžini 219 m v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1336/8, s parc. št. 1336/9, s parc. št. 1336/10, s parc. št. 1336/11, s parc. št. 1336/12, s parc. št. 1336/13, s parc. št. 1336/14, s parc. št. 1336/15, s parc. št. 1336/16, s parc. št. 1336/17, s parc. št. 1336/18 in s parc. št. 1336/19, vse k.o. 1835 Hotič. p) Del zemljiške parcele v Litiji, št. 1338/44 gozd, v izmeri 9400 m2, k.o. 1835 – Hotič, ki je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora LI – 20 SSa OPPN naselja Litija, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. Na predmetni parceli se nahajajo komunalni vodi, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja komunalnih vodov v korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena služnostna pravica prekopa, izgradnje, obratovanja in vzdrževanja elektroenergetskega voda ter služnost dostopa in dovoza z vsemi vozili za potrebe prekopa, izgradnje in vzdrževanja elektroenergetskega voda v skupni širini 1 m in dolžini 219 m v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1336/8, s parc. št. 1336/9, s parc. št. 1336/10, s parc. št. 1336/11, s parc. št. 1336/12, s parc. št. 1336/13, s parc. št. 1336/14, s parc. št. 1336/15, s parc. št. 1336/16, s parc. št. 1336/17, s parc. št. 1336/18 in s parc. št. 1336/19, vse k.o. 1835 Hotič. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je izklicna cena 32.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b) je izklicna cena 42.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je izklicna cena 63.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod d) je izklicna cena 54.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod e) je izklicna cena 13.500,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod f) je izklicna cena 3.500,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod g) je izklicna cena 7.500,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h) je izklicna cena 8.500,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod i) je izklicna cena 14.500.00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod j) je izklicna cena 39.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod k) je izklicna cena 19.500,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod l) je izklicna cena 12.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod m) je izklicna cena 28.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod n) je izklicna cena 432.688,95 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod o) je izklicna cena 442.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod p) je izklicna cena 574.000,00 EUR brez vključenega DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino za nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma i) oziroma j) oziroma k) oziroma l) oziroma m) oziroma n) oziroma o) oziroma p) iz 2. točke besedila te javne dražbe poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, bo prodajalec postopal skladno s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G). Kupec pridobi lastninsko pravico na kupljeni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in stroškov, povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 23. 12. 2013, v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija, najkasneje do 23. 12. 2013, do 12. ure (prejemna teorija). 7. Višina varščine Interesenti so dolžni najkasneje do 23. 12. 2013, do 11. ure, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnino pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma i) oziroma j) oziroma k) oziroma l) oziroma m) oziroma n) oziroma o) oziroma p)«. Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe, in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnin s parc. št. 1136, 1220 in 1218, k.o. Okrog, v času njene objave na oglasni deski Upravne enote Litija zglasil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju v roku 15 dni od dokončnosti in pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla, izdane s strani Upravne enote Litija. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin, ki so predmet prodaje po tej javni dražbi, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija, na tel. 01/896-34-56 ali na e – naslovu: manja.sarbek@litija.si. 9. Opozorilo V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnin, parc. št. 1136, 1220 in 1218, vse k.o. Okrog, 30 dni objavljena na oglasni deski Upravne enote Litija. Najugodnejši dražitelj za navedene tri nepremičnine je po opravljeni javni dražbi zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Občine Litija še v postopku objave ponudbe za prodajo predmetnih nepremičnin po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, in sicer navedeno izjavo mora poslati priporočeno s povratnico na Občino Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, ter na Upravno enoto Litija, v nasprotnem primeru se njegova varščina, položena v postopku javne dražbe, zadrži. V primeru, da bo na Upravno enoto Litija pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri sklenitvi pravnega posla z Občino Litijo imel prednost. V tem primeru bo varščina najugodnejšega dražitelja, ki jo bo Občina Litija zadržala do sklenitve pravnega posla, le-temu brezobrestno vrnjena. Ne glede na zapisano v prejšnjem odstavku ima najboljši ponudnik oziroma najugodnejši dražitelj v postopku izvedene javne dražbe za predmetno nepremičnino po prejemu obvestila, da je predkupni upravičenec izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico, ponuditi višjo ceno. Najnižji znesek zvišanja cene v tem primeru znaša 500 EUR. Predkupni upravičenec ima tudi v tem primeru prednost pred najugodnejšim dražiteljem, če izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji, torej po s strani najugodnejšega dražitelja zvišani ceni. Vodja dražbe oziroma strokovna komisija, ki vodi postopek te dražbe, lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za katerokoli nepremičnino, ki je predmet te javne dražbe, vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES) – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti overjena pri upravni enoti ali pri notarju), – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original, – predložijo davčno številko za fizične osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega oziroma osebnega računa in ime banke za primer vračila varščine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani župana, – draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 23. 12. 2013, do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil dokazila, navedena pod 10. točko, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno pooblastilo s strani upravne enote ali notarja, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, – če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine, – izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe), – javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi DDV/ 2% davek na promet nepremičnin plača kupec. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti