Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3626. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2013, stran 11034.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na 19. redni seji dne 22. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2013 (Uradni list RS, št. 30/13 in 50/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         | Znesek v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Poskupina kontov             |Rebalans 2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   666.734|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   369.030|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   326.140|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   305.915|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    15.125|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    5.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    42.890|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |     440|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     150|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |     200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |    3.000|
|   |in storitev                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    39.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    15.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    15.000|
|   |in neop. dolg. osn. sr.          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   282.704|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki          |   279.265|
|   |iz drugih javnofinančnih institucij    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz |    3.439|
|   |sredstev proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   663.417|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   262.184|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    59.195|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    9.560|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   176.544|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    3.550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    13.335|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   118.486|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |     200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    90.041|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|    22.012|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |    6.233|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   279.037|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   279.037|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    3.710|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski tansferi prav. in fizič.|      0|
|   |osebam, ki niso pror.upor.        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    3.710|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |    3.317|
|   |(I.-II.) (prih.–odhod.)          |       |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH                |       |
|   |DELEŽEV (750+752)             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH                |       |
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova      |       |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (441+442)             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |       |
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    19.815|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    19.815|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    19.815|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   –16.497|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –19.815|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |    –3.317|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |    16.497|
|   |2012                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov s sprejetimi spremembami se uskladita. Sta prilogi k temu odloku, ter se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2013, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 4100-0003/2013-3
Hodoš, dne 22. novembra 2013
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti