Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3652. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2014, stran 11072.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. seji dne 27. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2014
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)           |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupine kontov            |   Proračun|
|                         |  leta 2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  18.072.715|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  13.944.976|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.051.348|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  11.258.643|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   484.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   308.605|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.893.628|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.524.900|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    6.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    13.550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   102.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   247.178|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   140.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   140.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.987.739|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.067.735|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.920.004|
|   |proračuna iz sredstev proračuna      |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  17.072.788|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.145.135|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   750.106|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   103.629|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.824.299|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   117.005|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   350.096|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.766.076|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   778.688|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  3.663.990|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   341.133|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.982.265|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.237.133|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.237.133|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   924.444|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    27.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   897.444|
|   |upor.                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ |   999.927|
|   |(I.-II.)                 |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |PREDVIDENO STANJE SREDSTEV        |       |
|   |NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 splošni sklad za drugo        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12),
2. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti,
3. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen,
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika so:
– kabinet in oddelki občinske uprave ter
– krajevne skupnosti.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in podkonti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 195.096 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 155.000 evrov odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet s pisnim poročilom ob zaključku leta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
12. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 20.000 evrov.
13. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2014, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti nad 8.000 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(namen zadolževanja)
Občina Sevnica se v letu 2014 ne bo dolgoročno zadolžila.
Posredni proračunski uporabniki proračuna občine in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine, če se zadolžujejo za investicije in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
15. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev in sklepa župana in za leto 2014 znaša 850.000 EUR.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
16. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
17. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0056/2013
Sevnica, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti