Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3653. Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica, stran 11075.

Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 14/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, vrste, pogoji za dodelitev, višina in način izplačila občinske denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna Občine Sevnica (v nadaljevanju: občinska denarna pomoč) ter postopek uveljavljanja pravice do občinske denarne pomoči.
2. člen
Občinska denarna pomoč v Občini Sevnica po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli največ enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
3. člen
Sredstva za občinske denarne pomoči zagotavlja občina v okviru možnosti z vsakoletnim proračunom.
Občina Sevnica določi mesečno višino sredstev za občinske denarne pomoči v višini dvanajstine za to predvidenih sredstev v proračunu.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do prejema občinske denarne pomoči po tem pravilniku so tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Sevnica in ki v Občini Sevnica tudi dejansko stalno prebivajo in izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
– nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki od premoženja, in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati;
– se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti;
– prosilci (družina) prejemajo denarno socialno pomoč;
– so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči;
– drugi, če se ugotovi utemeljenost.
5. člen
Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri odločanju o upravičenosti do enkratne denarne pomoči oziroma o višini doplačila upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj upravičenca ali zavezanca in se enkratna denarna pomoč:
– ne dodeli, če je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu oziroma v istem gospodinjstvu, v tekočem letu že pridobil denarno pomoč;
– ne dodeli, če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
III. OBLIKA, VIŠINA, NAMEN IN IZJEME
6. člen
Občinska denarna pomoč v Občini Sevnica je enkratna denarna pomoč, ki se vlagatelju izplača neposredno, lahko pa tudi v funkcionalni obliki, ko vlagatelj ne more zagotoviti namenske porabe.
V funkcionalni obliki se denarna pomoč izplačuje s plačilom neplačanih terjatev do Občine Sevnica oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica.
7. člen
Enkratna denarna pomoč se samski osebi oziroma družini dodeli, če se ugotovi, da dohodek samske osebe oziroma družine, prejet v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, ne presega minimalnega dohodka za samsko osebo oziroma družino določenega po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre), za več kot 50%.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka je občinsko denarno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, smrti hranitelja ipd..
8. člen
Pri določanju višine občinske denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po ZSVarPre.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmeren delež.
9. člen
Višina občinske denarne pomoči za samsko osebo oziroma družino znaša najmanj 20% in največ 100% višine minimalnega dohodka, ki bi samski osebi oziroma družini pripadal po ZSVarPre.
Višina občinske denarne pomoči se lahko izjemoma poveča za 50% ob upoštevanju težkih socialnih razmer upravičenca.
Pri odločanju o višini občinske denarne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu.
10. člen
Občinska denarna pomoč je namenjena za:
– delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (nakup šolskih potrebščin);
– šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcev;
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje RS ne krije;
– plačilu položnic namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb (električna energija, komunalne storitve, ogrevanje, zdravstveno zavarovanje, stroški upravljavca stanovanj);
– nakupu hrane, oblačil in obutve;
– nakupu ozimnice, kurjave.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OBČINSKE DENARNE POMOČI
11. člen
Postopke o dodelitvi občinske denarne pomoči v skladu s tem pravilnikom vodi in o njih odloča občinska uprava Občine Sevnica na podlagi tega pravilnika.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske denarne pomoči na obrazcu ''Vloga za dodelitev občinske denarne pomoči v Občini Sevnica''. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine ali ga pridobi na spletni strani Občine Sevnica.
Vlogi mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči.
O upravičenosti in višini pomoči odloči pristojna služba v roku 30 dni od prejema popolne vloge z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Sevnica.
12. člen
Prejemnik pomoči mora v roku 30 dni po njenem prejemu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. Če upravičenec tega ne stori, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do pomoči.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Vloge za dodelitev občinske denarne pomoči, oddane do uveljavitve tega pravilnika, se rešujejo po določbah Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/06).
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/06).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014.
Št. 122-0149/2013
Sevnica, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti