Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3618. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice, stran 11026.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 25. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Brežice s pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice (v nadaljevanju: pravilnik) določa postopek za izbor programov, kriterije za izbor izvajalcev in merila za vrednotenje programov za razdelitev sredstev, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Brežice.
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij s področja dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
3. člen
V proračunu Občine Brežice se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju programov s področja dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v javnih glasilih in na portalu Občine Brežice, do 30. novembra za prihodnje proračunsko (koledarsko) leto.
4. člen
Sklep o izboru programov in pogodbe z izbranimi izvajalci, se lahko izdajo oziroma podpišejo po sprejetju in uveljavitvi odloka o proračunu za leto sofinanciranja programov.
5. člen
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo javnega razpisa vodi pristojna strokovna služba občinske uprave.
II. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev organizacijam poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
2. zbiranje vlog,
3. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
4. obravnava in odločitev o posamezni vlogi,
5. obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o izboru,
6. obravnava pritožb do dokončnosti odločitve,
7. sklepanje pogodb,
8. spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa, razpisne roke in razpisno komisijo določi župan s sklepom.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– navedbo programov, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za prijavo na razpis,
– okvirno vrednost razpisanih sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok za prijavo,
– način dostave predlogov,
– datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani Občine Brežice.
Organizacije se prijavijo na razpis izključno na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
9. člen
Obvezne vsebine prijave
Prijavitelji morajo priložiti k prijavi:
– izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– drugo dokumentacijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da je vloga prijavitelja nepopolna, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni v roku 5 dni. Kolikor vloga v roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže. Način poziva k dopolnitvi se določi v razpisni dokumentaciji.
10. člen
Pregled, ocenitev, predlog izbora in višine sofinanciranja programov pripravi komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije člani.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice, ki tudi izda Sklep o sofinanciranju programov.
12. člen
Zoper sklep Oddelka za družbene dejavnosti Občine Brežice je v roku 8 od prejema sklepa možno vložiti pritožbo.
13. člen
Župan z izbranimi organizacijami sklene pogodbo o sofinanciranju programov.
Pogodba določa izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev, obveznosti organizacij in ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. POGOJI IN KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
14. člen
Upravičenci do sofinanciranja
Upravičenci do sofinanciranja so pravne osebe s statusom društva, ustanove ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirani za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo v svojem statutu/ temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavljajo in prijavljajo programe z namenom:
– preventivnega delovanja na področju zdravstva,
– preprečevanja in reševanja socialne problematike posameznikov, družin in skupin občank in občanov Občine Brežice.
Vlagatelj, s statusom javnega zavoda, niso upravičenci.
15. člen
Izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje
Pravico do sofinanciranja imajo organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost zdravstva in socialnega varstva opredeljeno, kot določa 14. člen tega pravilnika,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo sedež organizacije ali podružnico registrirano v Občini Brežice oziroma ne glede na to, če je program dejavnosti zastavljen tako, da izkazuje aktivno vključevanje najmanj šestih občanov Občine Brežice,
– da imajo programe umeščene v letne programe dela organizacije,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano realno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
16. člen
Izločitveni dejavniki
Komisija iz nadaljnje obravnave izloči programe ponudnika:
1. če ni posredovana vsa zahtevana dokumentacija,
2. če se sofinancirajo že iz drugih proračunskih postavk Občine Brežice,
3. če ima prijavitelj odprte pogodbene ali finančne obveznosti iz kateregakoli naslova do Občine Brežice,
4. če je vrednost programov oziroma projektov iz prejetih poročil v preteklem letu v finančnem delu odstopa za več kot 35 % od finančne konstrukcije izbranega programa za predhodno leto po vrsti in višini odhodkov.
17. člen
Upravičeni stroški programa oziroma projekta
Upravičeni stroški ponujenega program oziroma projekta so:
– stroški dela za izvedbo programa oziroma projekta,
– materialni stroški izvajanja programa oziroma projekta.
18. člen
Neupravičeni stroški programa oziroma projekta
Neupravičeni stroški ponujenega programa oziroma projekta so:
– stroški bivanja udeležencev programa oziroma projekta,
– stroški pogostitev, obdaritev, vstopnic,
– investicijski stroški.
19. člen
Višina sredstev za projekte in programe
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov je določena v Odloku o proračunu Občine Brežice za posamezno leto.
20. člen
Merila za izbor
Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Kriterije za določitev števila programov, ki se lahko sofinancirajo iz sredstev proračuna v posameznem letu, se določi v razpisni dokumentaciji glede na razpoložljiva sredstva. Pri omejitvi števila programov se upošteva tudi število članov oziroma uporabnikov.
V razpisni dokumentaciji se določi tudi zgornja meja vrednosti projekta, ki se lahko upošteva pri izračunu deleža sofinanciranja programa oziroma projekta.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
21. člen
Višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov
Sredstva za izbrane programe oziroma projekte se razdelijo premo sorazmerno glede na skupno vrednost upravičenih stroškov izbranih programov in projektov ter razpoložljivih proračunskih sredstev.
IV. IZJEME
22. člen
Koordinacija Lokalne Akcijske Skupine in programi Rdečega križa
Za izvajanje programov:
1. Delovanje in koordinacija Lokalne Akcijske Skupine
2. Programi Rdečega križa Brežice
se z izvajalci sklenejo neposredne pogodbe, in sicer na podlagi oddanih in usklajenih ter dogovorjenih letnih programov, ki jih morajo izvajalci prehodno uskladiti s strokovno službo Občine Brežice, tako po vsebini, kakor tudi v finančnem delu.
23. člen
Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok
Za projekt »Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok« se izbere najugodnejša ponudba, ki izhaja iz cene na posameznega otroka na dan letovanja in izračunanega prispevka za starše ali skrbnike.
Pri izboru je potrebno preveriti, ali so viri prihodkov, ki so navedeni v prijavi zagotovljeni. Izbere se tistega izvajalca, ki izvede program ob nižji pričakovani udeležbi staršev ali skrbnikov ob upoštevanju prispevka Občine Brežice, ki se objavi v razpisu.
24. člen
Starejši za starejše
Za projekt Starejši za starejše se izbere ponudba najugodnejšega ponudnika, ki izvedbo projekta prijavi na javni razpis. Iz prijave ponudnikov mora biti razvidno število uporabnikov storitve, kakor tudi število obiskov pri uporabnikih. V prijavi morajo biti navedeni vsi finančni viri za izvedbo projekta, tako da bo jasno razvidno, koliko sredstev izvajalec pričakuje iz vseh javnih virov.
Pri izboru izvajalca se upošteva:
– število uporabnikov in število obiskov na domu,
– strošek iz vseh javnih virov glede na število uporabnikov in obiskov.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
25. člen
Nadzor in sankcije
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, so dolžni izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov oziroma projektov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ki ne izvede izbranih programov in projektov brez tehtnih razlogov ali je vrednost realiziranih programov nižja za več kot – 35 % od prijave, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
26. člen
Poročila o realizaciji
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za izvajanje programov oziroma projektov na področju zdravstva in socialnih dejavnosti, so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov oziroma projektov ter dopolnitve poročil kolikor so k temu pozvani, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v pogodbi oziroma v pozivu k dopolnitvi poročila.
VI. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Prenehanje dosedanjega pravilnika
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 104/10).
Ne glede na določilo 3. člena tega pravilnika se razpis za sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice za leto 2014 objavi po uveljavitvi tega pravilnika.
28. člen
Pričetek veljavnosti pravilnika
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 126-4/2013-306
Brežice, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti