Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5017. Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1)
5018. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3)
5019. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D)
5020. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A)
5021. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-B)
5022. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C)
5023. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-C)
5024. Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB8)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5025. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Eritreji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 667/2010
5026. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter izvajanju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe Sveta (EU) št. 356/2010

Sklepi

5027. Sklep o objavi Sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
5028. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Republike Ciper v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno generalno konzulko

MINISTRSTVA

5029. Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
5030. Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin
5031. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus
5032. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih
5033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
5034. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa VIŠJI POLICIST
5035. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2010

BANKA SLOVENIJE

5036. Sklep o sistemu jamstva za vloge
5037. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
5038. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
5039. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
5040. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
5041. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
5042. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5043. Sprememba Poslovnika Državnotožilskega sveta
5044. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov
5045. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
5046. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5047. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
5048. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

OBČINE

Brezovica

5049. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako urejanja VS 10/6.5C – del

Brežice

5050. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Brežice

Gorje

5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans II

Ig

5052. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

5053. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 TITAN – SVIT

Kranjska Gora

5054. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5055. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Lendava

5056. Ugotovitveni sklep OVK Lendava o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Lendava na naslednjo kandidatko

Loški Potok

5057. Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok
5058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Moravske Toplice

5059. Statutarni sklep
5060. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
5061. Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci
5062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
5063. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Novo mesto

5064. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2 (OPPN PSC Mačkovec – 2)
5065. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2 (SD OLN PSC Mačkovec-1/2)

Podčetrtek

5066. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2011
5067. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2011
5068. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek
5069. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Imeno
5070. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podčetrtek
5071. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Prebold

5072. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2011

Semič

5073. Sklep o ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Semič - Mladica
5074. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo gasilskih domov
5075. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v enoti vrtec Sonček OŠ Belokranjskega odreda Semič

Sevnica

5076. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica
5077. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata

Slovenske Konjice

5078. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010
5079. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2010

Škofja Loka

5080. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2011

Šmarješke Toplice

5081. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice

Tabor

5082. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Trebnje

5083. Odlok o porabi dela sredstev proračunske rezerve v letu 2010
5084. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2011

Tržič

5085. Odlok o razveljavitvi Odloka o organiziranju pomoči družini na domu na območju Občine Tržič in merilih za oprostitev plačil storitev
5086. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič
5087. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič

Veržej

5088. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Veržej

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti