Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

SV 1196/2010 Ob-7062/10 , Stran 3017
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter, iz Škofje Loke, opr. št. SV 1196/2010 z dne 26. 11. 2010, je poslovni prostor št. 2, v pritličju stanovanjskega objekta SB-58/II, na naslovu Frankovo naselje 67, Škofja Loka, ki stoji po podatkih pogodbe o dograditvi in prodaji poslovnega prostora v objektu, Škofja Loka, Frankovo naselje št.: SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990, na parc. št. 110/2, parc. št. 101/1, parc. št. 101/3 in parc. št. 88/2, vse k.o. Stari Dvor, ki meri 17.90 m2, poslovnemu prostoru pa pripada tudi solastniški delež na skupnih delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba stoji, last zastaviteljev Zdravka Harbaša, roj. 11. 3. 1962, in Maje Jelovšek, roj. 29. 5. 1960, oba s stalnim prebivališčem Frankovo naselje 165, Škofja Loka, vsakega do 1, na podlagi pogodbe o dograditvi in prodaji poslovnega prostora v objektu SB-58/II, Škofja Loka, Frankovo naselje št.: SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990, in aneksa št. 1, k pogodbi št.: SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990, o dograditvi in prodaji poslovnega prostora v objektu SB-58/II, Škofja Loka, Frankovo naselje z dne 9. 7. 1990, sklenjena s prodajalcem SGP Tehnik p.o., Škofja Loka, Stara cesta 2, ki ga je zastopal direktor Torkar Ivan, dipl. oec., njega pa po pooblastilu Lokainvest Škofja Loka, p.o. Škofja Loka, Tirov trg 3/a, zastavljeno v korist upnika Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, Ljubljana, matična številka 1126199000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.411,63 € s pp.

AAA Zlata odličnost