Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5049. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako urejanja VS 10/6.5C – del, stran 15216.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 22. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako urejanja VS 10/6.5C – del
1. člen
Predmet izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – ureditveno območje z oznako urejanja VS 10/6.5C – del (v nadaljevanju: OPPN) je predvidena gradnja telovadnice in fitnesa (klasifikacijska oznaka CC-SI 12650) ter ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin v skupni rabi. V okviru toleranc OPPN je v predvideni stavbi dopustno urediti tudi prostore za opravljanje drugih poslovnih dejavnosti, ki so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2. člen
Ureditveno območje OPPN zajema del območja urejanja VS 10/6.5C Brezovica, in sicer zemljišča s parcelnimi številkami 607/23, 636/4, 704/1, 704/2, 704/3, 704/5, vsa k.o. Brezovica.
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja (zemljišča s parcelnimi številkami 607/23, 636/4, 704/1, 704/2, 704/3, 704/5, vsa k.o. Brezovica),
– zemljišča izven ureditvenega območja (zemljišči parcelna številka 704/8, 704/3, obe k.o. Brezovica), kjer se izvedejo komunalni priključki, dovozne poti,
– zemljišča izven ureditvenega območja (zemljišča parcelna številka 607/38, 705, 607/66, 607/0, 607/79, 701/1, 701/3, vsa k.o. Brezovica), kjer se izvajajo struge odprtega kanala ter ureditev dostopne poti do gradbišča.
3. člen
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. člen
Občinski podrobni prostorski načrt se okvirno izdela do marca 2011 po postopku kot sledi:
A. Začetek – sklep o pripravi OPPN – november 2010
B. Priprava osnutka OPPN – november 2010
C. Smernice nosilcev urejanja prostora – december 2010
– odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje (če je potrebna)
D. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN – januar 2011
– priprava okoljskega poročila (če je potrebna)
– posredovanje okoljskega poročila Ministrstvu pristojnega za varstvo okolja
E. Sodelovanje javnosti – januar 2011
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– javna razgrnitev okoljskega poročila (če je potrebna)
– javna obravnava
F. Priprava predloga OPPN – februar 2011
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN, priprava stališč do pripomb
G. Mnenja nosilcev urejanja prostora – marec 2011
– opredelitev nosilcev urejanja prostora o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti (če je potrebna)
H. Sprejem predloga OPPN – marec 2011
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta v roku 30 dni, so:
A. Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
B. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
C. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
D. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana,
E. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
F. JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
G. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
H. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica (za področje lokalnih cest),
I. Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, bo pozvano k podaji odločbe o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, za kar ima 60 dnevni rok.
7. člen
Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag krije Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 331/2010-SI
Brezovica, dne 22. novembra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost