Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 0282/2010 Ob-7061/10 , Stran 2983
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. 2. Cilj javnega razpisa Cilj javnega razpisa je prek slovenskih poslovnih klubov v tujini izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva z izvajanjem aktivnosti kot so: zagotavljanje informacij in svetovanje malim in srednje velikim podjetjem iz Slovenije, ki se šele odločajo za vstop na trg, na katerem deluje klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, ki so že aktivni na določenem tujem trgu, ter slovenskimi podjetji, ki na omenjeni trg šele vstopajo; redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem delujejo slovenski poslovni klubi; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno, promocija slovenskega gospodarstva v tujini ter redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi značilnostmi slovenskega poslovnega okolja. Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih cilj delovanja je usmerjen v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo v kateri imajo sedež. 3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je podpreti delovanje delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. 4. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. 5. Pogoji za prijavo Na javnem razpisu lahko kandidirajo slovenski poslovni klubi (v nadaljevanju: klubi), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: A. Formalno pravni status kluba Klub mora biti uradno registriran v tujini – vpisan v pristojni register države, v kateri ima sedež, do dneva objave razpisa. B. Dejavnost kluba Cilj delovanja kluba mora biti usmerjen v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima klub sedež. C. Račun upravičenca Klub mora imeti odprt svoj transakcijski račun v državi, kjer je registriran. D. Članstvo Klub mora imeti med člani vsaj 30 podjetij, tako slovenskih (podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podjetij s sedežem v tujini, v pretežni slovenski lasti) kot tujih. E. Članarina Člani kluba so zavezani plačati članarino, ki je osnovni vir financiranja kluba. F. Program dela in finančni načrt Klub mora imeti potrjen Program dela in Finančni načrt za leto 2011. 6. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in pravno formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bo ocenila razpisna komisija (v nadaljevanju: komisija), imenovana s strani direktorja JAPTI. Za formalno popolno vlogo se šteje: a. vloga mora prispeti na naslov JAPTI v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 10. poglavje tega javnega razpisa), b. vloga mora vsebovati vse obrazce, navedene v 15. poglavju tega javnega razpisa, c. obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na obrazcih. Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril: – prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v zadnjem letu dni (največ 60 točk), – obseg in kakovost načrtovanih aktivnosti (največ 40 točk); – finančna konstrukcija (največ 20 točk). Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 120. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 60 točk. Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi dodatna merila: – klub v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, planiral v finančnem načrtu za leto 2011; – klub, s katerim je JAPTI pogodbeno sodeloval v okviru javnega razpisa v letu 2010 in v času trajanja pogodbenega razmerja najmanj štiri mesece zapored ni poročal o izvedenih aktivnostih, prejme v okviru prvega merila (prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v zadnjem letu dni) 0 točk; – klub, ki je prejel sredstva v okviru javnega razpisa v letu 2010 in ni dosegel vsaj 50% porabe s pogodbo dodeljenih sredstev, prejme 50% sredstev, ki bi mu v skladu z merili pripadala po tem razpisu; – klubom, ki se na javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini prijavljajo prvič oziroma drugič zapored in ne dosegajo praga 60 točk, izpolnjujejo pa pogoje za prijavo, se dodelijo sredstva v višini 8.000 EUR. Iz ene države bo izbran le en klub. Kolikor je država deljena na avtonomne dele (zvezne države, dežele ali druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub za vsak avtonomni del države. Kolikor bosta iz iste države oziroma avtonomnega dela države kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz iste države oziroma avtonomnega dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma kolikor imajo klubi enako število članov, dobi sredstva tisti klub, ki je dalj časa registriran. Kolikor so bili klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela prva. Višina dodeljenih sredstev se preračuna po naslednjem modelu Faza 1 Klubom, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma drugič zapored in na podlagi meril ne dosežejo praga 60 točk, se dodelijo sredstva v višini 8.000 EUR. Faza 2 Klubom, ki na podlagi meril dosežejo prag 60 točk, se sredstva dodelijo na podlagi naslednje formule: (395.000 EUR – (sredstva dodeljena v fazi 1)) / (deljeno s) seštevkom zbranih točk vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 60 točkami = vrednost ene točke v EUR. Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj 60 točkami, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke v EUR * (krat) število zbranih točk = ____ EUR Faza 3 Po upoštevanju vseh zgoraj določenih dodatnih meril, se ostanek sredstev razdeli na klube, ki so dosegli prag 60 točk in jih komisija ni ocenjevala na podlagi dodatnih meril. Ostanek sredstev se razdeli po enaki formuli, kot v FAZI 2. Faza 3 se eventualno ponovi do končne razdelitve sredstev. 7. Višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 395.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011. Finančna sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6032 – Spodbujanje internacionalizacije). 8. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so: – stroški organizacije poslovnih dogodkov in promocije slovenskega gospodarstva, – stroški promocije kluba, – stroški intelektualnih storitev. Stroški organizacije poslovnih dogodkov in promocije slovenskega gospodarstva so stroški najema prostora in opreme, stroški postrežbe na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega dogodka, stroški izdelave in pošiljanja vabil, stroški izdelave promocijskih gradiv, panojev, stojnic, stroški medijskih objav, vezanih na promocijo dogodka ali splošno promocijo slovenskega gospodarstva ter stroški dela zaposlenih in pogodbenih sodelavcev vezanih na promocijo dogodka ali splošno promocijo slovenskega gospodarstva. Poslovni dogodek je dogodek, ki je organiziran kot konferenca, okrogla miza, panel, matchmaking, predavanje ali predstavitev, z natančno opredeljenim namenom in ciljem, ki sta skladna namenom in ciljem tega razpisa. Klub lahko poslovni dogodek organizira v državi v kateri ima sedež ali v Sloveniji. Letna skupščina kluba in redna srečanja članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji opredelitvi poslovnega dogodka, se ne štejejo med poslovne dogodke. Stroški promocije kluba so stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani (priznajo se stroški ene tehnične prenove strani v koledarskem letu), stroški priprave in izdelave promocijskega gradiva ter stroški medijskih objav, vezanih na promocijo kluba. Stroški promocije kluba so upravičeni v višini do največ 15% posameznemu klubu dodeljenih sredstev. Stroški intelektualnih storitev so stroški predavateljev na poslovnih dogodkih ter stroški svetovanja in stroški prevajalcev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, določenih v pogodbi o sofinanciranju izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. Stroški intelektualnih storitev so upravičeni v višini do največ 30% posameznemu klubu dodeljenih sredstev. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Stroški delovanja kluba (stroški nakupa osnovnih sredstev, pisarniškega materiala, stroški najemnin poslovnih prostorov kluba, stroški pravnih in računovodskih storitev idr.) niso upravičen strošek. JAPTI bo sofinanciral upravičene stroške v višini 80%. Klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20%) financiral iz lastnih virov, kar mora biti razvidno iz priloženega finančnega načrta za leto 2011. Sofinancirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2011 dalje ter so bili plačani do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, kar upravičeni prejemnik dokaže z originalnim potrdilom o plačilu. 9. Obdobje v katerem morajo biti posredovani zahtevki za sofinanciranje izvajanja dejavnosti klubov Upoštevajo se le upravičeni stroški izvedenih aktivnosti. Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je s strani JAPTI potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje prejemnik sredstev. Mesečni zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti predložen JAPTI najkasneje do četrtega dne v mesecu za pretekli mesec. Zadnji zahtevek za izplačilo prejemnik sredstev pošlje najkasneje do vključno 21. 11. 2011. Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo zahtevka za izplačilo, niso predmet sofinanciranja. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – vsebinsko poročilo, – finančno poročilo, – fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov, – dokazila o plačilu upravičenih stroškov, – izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja na dan izstavitve zahtevka, – dokazna gradiva o dejanski izvedbi aktivnosti (kopije vabil, seznamov udeležencev, izvodi promocijskih gradiv, kopije medijskih objav …). 10. Način prijave Javni razpis bo odprt do vključno 3. 1. 2011. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, na kateri morajo biti naslednje podatki: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2011«, – polni naslov JAPTI, – naziv vlagatelja in njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih. 11. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo 5. 1. 2011. Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavane bodo samo pravočasne in pravilno označene vloge. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 1. 2011, do 13. ure. Za pravilno označene štejejo vloge, ki bodo označene v skladu z 10. poglavjem tega javnega razpisa. Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene. V primeru ugotovitve pravno formalne nepopolnosti vloge, bo strokovna komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s predmetom in namenom javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. Komisija bo vse pravočasne in pravno formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, ocenila po vrstnem redu prispetja. 12. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 40 dni od datuma odpiranja vlog. Upravičenci do sofinanciranja bodo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Če upravičenec v 30 dneh po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev pogodbe ne podpiše, se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na JAPTI v roku petnajst dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve podane na elektronski naslov: mateja.jarc@japti.si, s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 14. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka za oddajo vloge. JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni, po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 15. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: prijava (obvezne priloge tega obrazca so: – kopija veljavnega statuta prijavitelja, – izpis iz registra, iz katerega je razvidno, da je klub uradno registriran ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje kluba, – dokazila o izvedenih aktivnostih v preteklih 12 mesecih, – program dela za leto 2011, z natančnim načrtom aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, – finančni načrt za leto 2011, z natančnim finančnim načrtom za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja), Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja. Obrazec št. 3: Ocenjevalni list. Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati).

AAA Zlata odličnost