Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 3313-10-0067 Ob-7105/10 , Stran 3007
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Dalmatinova 2 (14. nadstropje), 1000 Ljubljana. 2. Podatki o javnem pozivu 2.1. Namen javnega poziva Javni poziv je namenjen podpori mladinskemu delu in spodbujanju razvoja mladinskega sektorja na način zagotavljanja podpore kvalitetnim mladinskim programom in programom za mlade, ki prispevajo k družbenemu vključevanju mladih. Namen javnega poziva je ravno tako spodbujanje soudeležbe mladih zaradi njihovega prispevka k razvoju instrumentov mladinske politike. 2.2. Cilj in predmet javnega poziva Cilj javnega poziva je omogočanje rednega delovanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih programov in programov za mlade zaradi vključevanja čim večjega števila mladih v procese aktivnega državljanstva, neformalnega in medkulturnega učenja ter usposabljanja in pridobivanja veščin. 2.3. Upravičeni prijavitelji Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo organizacije, ki so na prejšnjem javnem pozivu 1. stopnje pridobile status upravičenosti do sofinanciranja. Sodelujejo lahko tudi druge organizacije, ki bodo v okviru tega javnega poziva s podatki, ki jih bodo predložile na obrazcu A dokazale usposobljenost za delo v eni od skupin upravičenih organizacij v letu 2011. Sodelujejo lahko tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) ter so vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino. Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah poziva te k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero naj upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom in kriteriji tega javnega poziva, na Obrazcu B podrobneje opredeli vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa. Razpisovalec bo na osnovi predloženih vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja organizacij in izvajanje njihovih programov, in sicer po skupinah usposobljenih in upravičenih organizacij v letu 2011, ki so: – Nacionalne mladinske organizacije, – Mladinski centri, – Mladinski sveti lokalnih skupnosti, – Druge nevladne organizacije. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi vlagatelji na ta javni poziv 3.1. Obvezni pogoji a) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če je pod pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja v posamezni skupini upravičenca. Do kandidiranja so upravičeni tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) ter so vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino. Do kandidiranja bodo upravičene tudi druge organizacije, ki bodo v okviru tega javnega poziva s podatki, ki jih bodo predložile na obrazcu A, dokazale usposobljenost v eni od skupin upravičenih organizacij v letu 2011. b) Vloga na ta javni poziv mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca, izpolnjenem v spletni aplikaciji JP 2011 na naslovu https://razpisi.mlad.si, v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. c) Vloga mora biti pravočasna in pravilno opremljena. d) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do razpisovalca. e) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva. Prav tako mora vlagatelj soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. f) Vsak upravičenec lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le z eno vlogo, oddano na ta javni poziv. g) Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega centra, nacionalne mladinske organizacije ali druge nevladne organizacije (iz finančne konstrukcije za leto 2011) sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 100.000 EUR. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega sveta lokalne skupnosti (iz finančne konstrukcije za leto 2011) sme znašati minimalno 2.000 EUR in maksimalno 10.000 EUR. 4. Prednostna področja predmeta javnega poziva 4.1. Nacionalne mladinske organizacije Med prednostna področja izvajanja programov nacionalnih mladinskih organizacij se uvrščajo: – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo; – prostovoljne mladinske aktivnosti; – socialna vključenost mladine z manj priložnostmi; – aktivno državljanstvo, politična participacija in informiranje; – mednarodno mladinsko delo; – mobilnost mladih; – boljše poznavanje mladine; – zdravje in dobro počutje mladine; – trajnostni razvoj. 4.2. Mladinski centri Med prednostna področja izvajanja programov mladinskih centrov se uvrščajo: – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo; – prostovoljne mladinske aktivnosti; – socialna vključenost neorganizirane mladine; – aktivno državljanstvo, participacija in informiranje, – mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih; – boljše poznavanje mladine; – inovativnost in kulturna ustvarjalnost; – zdravje in dobro počutje mladine. 4.3. Mladinski sveti lokalnih skupnosti Mladinski sveti lokalnih skupnosti so ustanovljeni na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), ki v sklopu redne dejavnosti predvsem: – zagotavljajo demokratične oblike združevanja in delovanja mladih v skladu z zakonom in temeljnim aktom organizacije; – spodbujajo dejavnosti in delovanje mladinskih struktur ter prispevajo k pogojem za razvoj mladinskega dela in mladinske politike na lokalnem nivoju; – aktivno spremljajo politiko lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade; – skrbijo za informiranje in vključevanje mladine v procese participacije; – opravljajo druge naloge za uveljavljanje interesov mladih na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. 4.4. Druge nevladne organizacije Med prednostna področja izvajanja programov drugih nevladnih organizacij na področju mladinskega dela se uvrščajo: – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo; – prostovoljno mladinsko delo; – aktivno državljanstvo, participacija; – informiranje, usmerjanje in podporne aktivnosti za mlade; – mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih; – socialna integracija mladine z manj priložnostmi; – boljše poznavanje mladine in raziskovalno delo; – zdravje in dobro počutje mladine. 5. Kriteriji za dodelitev sredstev 5.1. Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe nacionalnih mladinskih organizacij a) za redno delovanje nacionalnih mladinskih organizacij – število članic in članov organizacije na dan 1. 10. 2010; – število lokalnih enot organizacije na dan 1. 10. 2010; – način koordinacije lokalnih enot; – polnopravno ali pridruženo članstvo v mednarodnih organizacijah na dan 1. 10. 2010; – število programov v okviru kohezijskih skladov; – obseg finančnih sredstev za realizirani program v letu 2010; b) za obseg, kakovost in učinkovitost programa nacionalnih mladinskih organizacij – evalvacije programa 2010; – število aktivnih udeležencev programa v 2010; – obseg promocijskih gradiv v letu 2010; – vrsta in obseg prednostnih programskih področij 2011; – izbrana metodologija za izvedbo programa; – časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga programa; – medijska pokritost delovanja vlagatelja in njegovih programov v 2011; 5.2. Kriteriji za dodelitev sredstev za opravljanje redne dejavnosti in programov mladinskih centrov (MC) a) za redno delovanje mladinskih centrov – velikost prostorov mladinskega centra; – časovno obdobje delovanja MC; – urnik rednega delovanja; – število delavcev; b) za servisno dejavnost v letu 2010 – obseg servisnih storitev; – obseg in vrste promocij MC; – medijska pokritost delovanja in programov v letu 2010; c) za skupnostno delo v letu 2010 – koordinacija in skupnostno delo – vključenost MC v nacionalne programe; – koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade; – članstvo oziroma vključenost v programe kohezijskih skladov EU; d) za realiziran program mladinskega centra v letu 2010 oziroma od 1. 1. 2010 do trenutka oddaje vloge, če se vloga oddaja pred 1. 1. 2011 – obseg (število dogodkov) klubskega programa; – obseg neformalnega učenja in usposabljanja mladih; – obseg prostovoljnega mladinskega dela; – vključevanje neorganizirane mladine; – izvajanje informiranja in svetovanja za mlade; – aktivno državljanstvo in soudeležba mladine; – mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih; – raziskovalno delo mladih; – socialna vključenost mladine z manj priložnostmi; – inovativnost in kulturna ustvarjalnost; e) za planiran program v letu 2011 – obseg (število dogodkov) klubskega programa; – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo; – prostovoljne mladinske aktivnosti; – socialna vključenost neorganizirane mladine; – izvajanje informiranja in svetovanja za mlade; – aktivno državljanstvo, participacija in informiranje, – mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih; – boljše poznavanje mladine; – inovativnost in kulturna ustvarjalnost; – zdravje in dobro počutje mladine. f) za finance – realizirana vrednost celoletne dejavnosti in programov mladinskega centra priznane s strani razpisovalca v letu 2010; – finančna struktura prihodkov in odhodkov v letu 2011. g) za rezidenčne zmogljivosti centra in večdnevne programske aktivnosti – lastne nočitvene zmogljivosti, – večdnevne programske aktivnosti v sodelovanju z rezidenčnimi centri; 5.3. Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe mladinskih svetov lokalnih skupnosti – število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti; – relativni delež mladih, vključenih v organizacije, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 15 do 29 let; – delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti v letu 2010; – načrt delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti v letu 2011; – medijska pokritost programa v letu 2010. 5.4 Kriteriji za dodelitev sredstev za programe drugih nevladnih organizacij skladno s predmetom tega javnega poziva a) za obseg programa – število uporabnikov programa; – delež in število aktivnih udeležencev programa v starosti od 15 do 29 let; – koordinacija programa na regionalnem ali nacionalnem nivoju; – število delavcev, ki skrbijo za uresničevanje programa; – obseg promocijskih gradiv; – obseg finančnih sredstev za realizirani program organizacije v letu 2010 na področjih skladnih s predmetom tega javnega poziva; – število projektov v okviru kohezijskih skladov; b) za kakovost in učinkovitost načrtovanega programa v letu 2011 – utemeljenost programa; – izbrana metodologija za izvedbo programa; – časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti v sklopu načrtovanega programa; – inovativnost programa in spodbujanje kreativnosti mladih; – uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin ali kompetenc mladih; – struktura finančnih sredstev mladinskega programa v letu 2011. c) za izvajanje programa posebnega pomena,ki zagotavlja razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS na evropskem nivoju – skladnost programa z referenčnimi dokumenti; – stopnja/nivo implementacije programa. 6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva: okvirna višina sredstev celotnega javnega poziva znaša za leto 2011: 1.436.000,00 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog ter opremljenost vlog 8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na naslovu, www.ursm.gov.si. Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge, mora vlagatelj vlogo tudi elektronsko zaključiti, vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni vlogi mora priložiti vse morebitne listinske ali druge dokaze, ki dokazujejo njegove navedbe. Vlagatelji, ki bodo izpolnjevali Obrazec A, morajo vlogi priložiti vsa dokazila, s katerimi bodo izkazovali usposobljenost. Vlagatelj mora natisnjeno vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov Urada RS za mladino, Dalmatinova 2 (14. nadstropje), 1000 Ljubljana, najpozneje do 10. 1. 2011. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo na ta dan oddane s priporočeno pošto do 24. ure. Vlog, ki ne bodo elektronsko oddane in zaključene, natisnjene ter poštno poslane s priporočeno pošto v predpisanem roku, razpisovalec ne bo upošteval. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge, se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si. Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku in razpisovalcu pošlje s priporočeno pošto na način kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v navedenem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. O morebitnih tehničnih težavah bodo vlagatelji obveščeni na spletni strani razpisovalca. 8.2. Opremljenost vloge Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti nalepljen izpis s črtno kodo, na katerem je navedeno: 1. “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – JP 2011” 2. Naziv in naslov vlagatelja, 3. Naziv in naslov prejemnika, 4. Priporočeno – R! Izpis s črtno kodo iz katerega so razvidno zgornji podatki, se natisne samodejno ob tiskanju elektronsko zaključene vloge v spletni aplikaciji. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem. 9. Datum odpiranja vlog Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog predvidoma 12. 1. 2011. Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne bo javno. 10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni predvidoma do konca meseca februarja 2011. Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega poziva pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge. 11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem podrobneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, bo zainteresiranim vlagateljem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.ursm.gov.si. in na podlagi zaprosila v tajništvu URSM po elektronski pošti: uradzamladino.mszs@gov.si. Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, 14. nadstropje. Zainteresirani vlagatelji se lahko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Urada RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila, tel. 01/400-57-89 ali na kontaktno osebo razpisovalca: Barbaro Hvastija. Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

AAA Zlata odličnost