Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5036. Sklep o sistemu jamstva za vloge, stran 15202.

Na podlagi 312. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o sistemu jamstva za vloge
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) podrobnejšo obravnavo zajamčenih vlog pri bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: bankah),
(b) vsebino, roke in način obveščanja vlagateljev in javnosti po 311. in 314.a členu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju: ZBan-1),
(c) način izračuna višine likvidnih naložb iz 314. člena ZBan-1 za izplačilo zajamčenih vlog in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb,
(d) podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog in za aktiviranje jamstva,
(e) način vključitve podružnice banke v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji in
(f) podrobnejšo vsebino, roke in način poročanja podatkov iz drugega odstavka 311.a člena ZBan-1.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-1, na primer:
(a) vloga v prvem odstavku 310. člena,
(b) neto stanje vloge v drugem odstavku 310. člena,
(c) zajamčena vloga v 310. členu,
(d) skupni račun v šestem odstavku 310. člena,
(e) skrbniški račun v sedmem odstavku 310. člena in
(f) banka prevzemnica v 321. členu.
(2) Za namen tega sklepa velja naslednja opredelitev pojmov:
(a) „banka“ pomeni banko ali hranilnico s sedežem v Republiki Sloveniji,
(b) „vlagatelj“ pomeni fizično osebo, fizično osebo, ki samostojno opravlja dejavnost, samostojnega podjetnika ali pravno osebo, ki ima vlogo pri banki,
(c) „podružnica banke države članice“ je podružnica, ki jo v Republiki Sloveniji v skladu z 98. členom ZBan-1 ustanovi banka države članice,
(d) „podružnica banke tretje države“ je podružnica v Republiki Sloveniji, ki v skladu s 103. členom ZBan-1 pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev.
2. ZAJAMČENE VLOGE
3. člen
(Podrobnejša obravnava zajamčenih vlog)
(1) Zajamčena vloga posameznega vlagatelja pri banki je neto stanje vloge na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
(2) Kot vloga pri banki se šteje tudi vloga pri podružnici banke v drugi državi članici ter podružnici banke v tretji državi, če ni z dovoljenjem za ustanovitev podružnice banke v tretji državi oziroma s predpisi tretje države drugače določeno.
(3) V zajamčeno vlogo so vključene tudi pripadajoče obresti na vloge, ki so obračunane do dneva začetka stečajnega postopka nad banko, v skladu s pogodbo oziroma v primeru potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa v skladu s pogoji o izdaji tega imenskega vrednostnega papirja.
(4) Vloge v tujih valutah se preračunajo v domačo valuto z uporabo deviznih tečajev, ki jih objavlja Banka Slovenije in ki veljajo na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
3. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
4. člen
(Informacije o sistemu jamstva)
(1) Banka objavi informacije o sistemu jamstva za vloge v skladu s 311. členom ZBan-1 na svojih javnih spletnih straneh in v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami. Spremembe sistema jamstva za vloge banka objavi najkasneje do roka uveljavitve spremembe.
(2) Podružnica banke države članice, ki je na podlagi 12. člena tega sklepa vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, mora poleg informacij iz prvega odstavka tega člena dodatno objaviti tudi informacije o sistemu jamstva za vloge, v katerega je vključena v državi sedeža banke.
(3) Podružnica banke tretje države, ki je na podlagi 13. člena tega sklepa vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, mora to dejstvo jasno opredeliti v objavi informacij iz prvega odstavka tega člena.
(4) Informacije na zahtevo stranke iz tretjega odstavka 311. člena ZBan-1 banka posreduje nemudoma, najkasneje pa v roku 30 dni.
5. člen
(Obvestilo vlagateljem ob združitvi bank)
(1) V primeru združitve dveh ali več bank so banke, ki se združujejo, dolžne svoje vlagatelje pred vpisom združitve v register obvestiti o tem, da bodo zaradi združitve njihove skupne vloge mogoče presegle znesek zajamčene vloge. V obvestilu morajo banke vlagatelje opozoriti zlasti na njihove pravice v zvezi s soglasji za spremembo dolžnika v pogodbenih razmerjih:
(a) pravico predčasne razveze pogodbe, brez dodatnih stroškov,
(b) pravico, da se v primeru predčasne razveze pogodbe na željo vlagatelja njegova vloga obrestuje po prvotno določeni obrestni meri in
(c) rok za uveljavitev teh pravic.
(2) Banke morajo obvestilo iz prvega odstavka tega člena objaviti na svojih javnih spletnih straneh in v dveh dnevnih časopisih. Če banke opravljajo bančne storitve v državi članici neposredno ali prek podružnice v državi članici ali tretji državi, morajo obvestilo objaviti tudi v državi gostiteljici.
6. člen
(Obvestilo vlagateljem o začetku stečajnega postopka nad banko)
Banka Slovenije nemudoma po začetku stečajnega postopka objavi najmanj na svojih javnih spletnih straneh in v dveh dnevnih časopisih obvestilo vlagateljem, v katerem navede:
(a) banko, nad katero je bil začet stečajni postopek,
(b) banko prevzemnico, ki bo izplačala zajamčene vloge,
(c) datum začetka izplačevanja zajamčenih vlog,
(d) datum, po katerem se v skladu s sedmim odstavkom 326. člena ZBan-1 zajamčene vloge spremenijo v vpogledne vloge pri banki prevzemnici, ter lastnosti vpogledne vloge,
(e) pouk vlagateljem, da bodo vloge na skrbniških računih dejanskim upravičencem zajamčene le, če bodo imetniki teh računov posredovali identifikacijske podatke in zneske po posameznih upravičencih v skladu s sedmim oziroma desetim odstavkom 310. člena ZBan-1,
(f) pouk vlagateljem glede pogojev uveljavljanja njihovih pravic v zvezi z zajamčeno vlogo,
(g) informacije vlagateljem glede prijave njihovih terjatev v stečajnem postopku,
(h) informacija za vlagatelje, ki se ne bi strinjali z zneskom zajamčene vloge.
4. NAČIN IZRAČUNA VIŠINE LIKVIDNIH NALOŽB ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH VLOG IN LASTNOSTI FINANČNIH INSTRUMENTOV
7. člen
(Izračun višine likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) Banka mora zaradi zagotavljanja denarnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, imeti naložbe v finančne instrumente iz 8. člena tega sklepa (likvidne naložbe) najmanj v višini 2,2% od stanja zajamčenih vlog iz tretjega in devetega odstavka 310. člena ZBan-1.
(2) Stanje zajamčenih vlog iz prvega odstavka tega člena je znesek zajamčenih vlog v poročilu o stanju zajamčenih vlog, ki ga je banka na podlagi 15. člena tega sklepa predložila Banki Slovenije za stanje na zadnji dan preteklega četrtletja.
(3) Banka mora uskladiti višino likvidnih naložb iz prvega odstavka tega člena glede na stanje zajamčenih vlog ob koncu preteklega četrtletja najpozneje v petih delovnih dneh po izteku roka za predložitev poročila iz 15. člena tega sklepa.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za podružnico banke države članice iz 12. člena in podružnico banke tretje države iz 13. člena tega sklepa, če se vključi v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
8. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet likvidnih naložb iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa, so:
(a) dolžniški vrednostni papirji, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v sklepu, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike,
(b) drugi dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije.
(2) Banka med finančne instrumente iz prvega odstavka tega člena ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdala sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je banka v tesni povezavi, kot jo določa sklep, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike.
(3) Naložb v vrednostne papirje, ki so namenjene zagotavljanju likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, banka ne sme vključiti med ustrezna finančna sredstva pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti ali jih dati v zavarovanje.
5. POGOJI IN POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH VLOG IN ZA AKTIVIRANJE JAMSTVA
9. člen
(Kritje ob aktiviranju jamstva)
Sredstva, potrebna za izplačilo zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, vplačajo druge banke in tiste podružnice bank, ki so vključene v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, ter Republika Slovenija v obsegu, kot je določen v 313. členu ZBan-1.
10. člen
(Ugotovitev stanja vlog pri banki v stečaju)
Po izdaji sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka morata banka v stečaju in banka prevzemnica ugotoviti stanje vseh vlog iz prvega odstavka 322.a člena ZBan-1 ter stanje zajamčenih vlog po tretjem in devetem odstavku 310. člena ZBan-1 na dan izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka nad banko.
11. člen
(Izračun obveznosti bank in Republike Slovenije za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) V skladu s tretjim odstavkom 313. člena ZBan-1 Banka Slovenije izračuna obveznost posamezne banke za izplačilo zajamčenih vlog tako, da se:
(a) kot vsota zajamčenih vlog pri vseh bankah in vsota zajamčenih vlog posamezne banke, za katero se ugotavlja obveznost, upoštevata zneska iz poročila bank o zajamčenih vlogah, ki so ga banke v skladu s 15. členom tega sklepa predložile Banki Slovenije pred začetkom stečajnega postopka nad banko, in
(b) kot vsota zajamčenih vlog banke v stečajnem postopku upošteva znesek zajamčenih vlog na dan začetka stečajnega postopka nad banko, ugotovljen na podlagi 10. člena tega sklepa.
(2) Banka Slovenije v odločbi, s katero po prvem odstavku 316. člena ZBan-1 naloži bankam obveznost vplačila ustreznega dela sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, določi tudi rok za vplačilo, ki ne sme biti pozneje kot v 19 delovnih dneh od dneva izdaje odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka banke.
(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka 313. člena ZBan-1 Banka Slovenije pozove Ministrstvo za finance, da Republika Slovenija zagotovi potrebna sredstva za izplačilo zajamčenih vlog in določi rok za njihovo vplačilo.
6. VKLJUČITEV PODRUŽNICE BANKE V SISTEM JAMSTVA ZA VLOGE V REPUBLIKI SLOVENIJI
12. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke države članice)
(1) Vloge pri podružnici banke države članice so zajamčene po sistemu jamstva za vloge v državi sedeža banke.
(2) Podružnica banke države članice, ki se na podlagi četrtega odstavka 98. člena ZBan-1 želi vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, Banko Slovenije o tem obvesti in ji predloži natančno navedbo vrste vlog in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(3) Banke in Republika Slovenija jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri podružnici banke države članice, nad katero je bil začet stečajni postopek, če je ta vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, vendar le v delu, v katerem je vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(4) Podružnica iz drugega odstavka tega člena mora Banki Slovenije v roku iz 15. člena tega sklepa predložiti poročila s podatki o vlogah in vlagateljih, ki so predmet dopolnitve jamstva. Banka Slovenije vsaki podružnici, odvisno od vsebine njene vključitve v dopolnitev jamstva, natančneje opredeli vsebino podatkov, ki jih je dolžna poročati v skladu s 14. in 15. členom tega sklepa.
13. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke tretje države)
(1) Banka tretje države mora v skladu z drugim odstavkom 103. člena ZBan-1 zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za vloge, ki velja v državi sedeža banke. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma bank in opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
(2) Banka Slovenije lahko po preučitvi ravni in obsega jamstva iz prvega odstavka tega člena ter opravljeni primerjavi z jamstvom v Republiki Sloveniji kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice določi:
(a) da se mora podružnica banke tretje države v celoti vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, če je sistem jamstva za vloge v državi sedeža banke za podružnico pravno ali dejansko neustrezen,
(b) da se podružnici ni treba vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, če je obseg jamstva v državi sedeža banke enakovreden oziroma presega obseg jamstva v Republiki Sloveniji.
(3) Banka tretje države oziroma njena podružnica je dolžna Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu jamstva za vloge, v katerega je vključena.
(4) Banke jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri podružnici banke tretje države, nad katero je bil začet stečajni postopek le, če je ta vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(5) Za podružnico banke tretje države, ki je vključena s sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, veljajo glede poročanja Banki Slovenije določila 14. in 15. člena tega sklepa.
7. USPOSOBLJENOST BANK ZA POROČANJE
14. člen
(Zagotavljanje integralnih podatkov po posameznem vlagatelju)
(1) Banka mora razviti in vzdrževati ustrezen informacijski sistem za:
(a) zagotavljanje integralnih podatkov po vlagatelju o stanju njegovih terjatev in obveznosti,
(b) ugotavljanje stanja vseh vlog, neto vlog, zajamčenih vlog iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 in števila vlagateljev, katerih vloge so zajamčene, ter zneska vlog na podlagi računov iz devetega in desetega odstavka 310. člena ZBan-1,
(c) izračun obveznosti glede likvidnih naložb in spremljanje stanja finančnih instrumentov iz 7. in 8. člena tega sklepa.
(2) Informacijski sistem mora banki omogočiti, da v roku petih delovnih dni po začetku stečajnega postopka oziroma v roku, določenem v zahtevi Banke Slovenije, pripravi podatke o vlogah in zajamčenih vlogah po vlagatelju, vključno s podatki za njihovo identifikacijo ob izplačilu zajamčenih vlog.
(3) Banka posreduje Banki Slovenije podatke iz drugega odstavka tega člena v datotekah z naslednjo obliko zapisa:
a) Podatki za izplačilo zajamčenih vlog:
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|Naziv polja   |Opis vsebine |Tip polja   |Komentar/šifrant|
|        |       |(dolžina)   |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|DAVČNA ŠTEVILKA |Davčna    |Numerični (8) |        |
|        |številka   |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA DAVČNEGA |Oznaka države |Numerični (3) |Trimestna šifra |
|REZIDENTSTVA  |       |       |iz šifranta   |
|        |       |       |držav      |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|DAVČNA ŠT.   |Davčna    |Alfa numerični|        |
|TUJCA      |številka   |(30)     |        |
|        |tujca     |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|ENOLIČNA    |Enolična   |Alfa numerični|Povezovalni   |
|ŠTEVILKA    |številka   |(16)     |podatek z    |
|KOMITENTA BANKE |komitenta   |       |drugimi     |
|V STEČAJU    |       |       |datotekami   |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|MATIČNA     |Matična    |Alfa numerični|        |
|ŠTEVILKA    |statistična  |(10)     |        |
|        |številka za  |       |        |
|        |PO in SP   |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|NAČIN JAMČENJA |Pobot     |Alfa numerični|POB – Drugi   |
|        |       |(3)      |odstavkom 310. |
|        |       |       |člena ZBan-1  |
|        |Polno     |       |        |
|        |pokritje   |       |PPO – Prva   |
|        |       |       |alineja devetega|
|        |       |       |odstavka 310.  |
|        |       |       |člena ZBan- 1  |
|        |Jamstvo po  |       |        |
|        |računu    |       |JRA – Druga   |
|        |       |       |alineja devetega|
|        |       |       |odstavka 310.  |
|        |       |       |člena ZBan-1  |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|VRSTA KOMITENTA |PO, FO, SP,  |Alfa numerični|FO - fizična  |
|        |SK      |(2)      |oseba      |
|        |       |       |PO - pravna   |
|        |       |       |oseba      |
|        |       |       |SP - FO, ki   |
|        |       |       |opravlja    |
|        |       |       |dejavnost    |
|        |       |       |SK - skupina  |
|        |       |       |občanov –    |
|        |       |       |civilno pravna |
|        |       |       |oseba      |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|NAZIV KOMITENTA |FO - priimek |Alfa numerični|        |
|        |in ime    |(240)     |        |
|        |PO - dolgi  |       |        |
|        |naziv     |       |        |
|        |SP - naziv  |       |        |
|        |SK - naziv  |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|KRATEK NAZIV  |PO, SP –   |Alfa numerični|        |
|KOMITENTA    |kratek naziv |(35)     |        |
|        |komitenta   |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|NASLOV     |Ulica in   |Alfa numerični|        |
|        |hišna     |(35)     |        |
|        |številka   |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|KRAJ      |Kraj     |Alfa numerični|        |
|        |(vključno s  |(35)     |        |
|        |poštno    |       |        |
|        |številko za  |       |        |
|        |tujino)    |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|POŠTA      |Poštna    |Numerični (4) |        |
|        |številka   |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA     |Država    |Numerični (3) |Trimestna šifra |
|KOMITENTA    |       |       |iz šifranta   |
|        |       |       |držav      |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|DATUM ROJSTVA  |Datum rojstva |Date     |Identifikacijski|
|        |       |dd.mm.llll (če|podatek pri   |
|        |       |ni podatka – |fizični osebi  |
|        |       |prazno)    |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|KRAJ ROJSTVA  |Kraj rojstva |Alfa numerični|Identifikacijski|
|        |       |(35)     |podatek pri   |
|        |       |       |fizični osebi  |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA ROJSTVA |Država    |Numerični (3) |Trimestna šifra |
|        |rojstva    |       |iz šifranta   |
|        |       |       |držav      |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|NETO ZNESEK   |Vloge,    |Numerični   |        |
|        |zmanjšane za |(16,2)    |        |
|        |zapadle    |       |        |
|        |neplačane   |       |        |
|        |obveznosti  |       |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
|ZNESEK     |Znesek za   |Numerični   |        |
|ZAJAMČENE VLOGE |izplačilo   |(16,2)    |        |
+----------------+--------------+--------------+----------------+
b) Podrobnejši podatki za izračun zneska zajamčenih vlog:
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|Naziv polja  |Opis vsebine   |Tip polja  |Komentar/šifrant|
|        |         |(dolžina)  |        |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|ENOLIČNA    |Enolična     |Alfa    |Povezovalni   |
|ŠTEVILKA    |številka     |numerični  |podatek z    |
|KOMITENTA   |komitenta    |(16)    |drugimi     |
|        |         |      |datotekami   |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|NAČIN JAMČENJA |Pobot      |Alfa    |POB       |
|        |Polno pokritje  |numerični  |PPO       |
|        |Jamstvo po    |(3)     |JRA       |
|        |računu      |      |        |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|RAČUN/PARTIJA |Številka računa, |Alfa    |OE (SM) -    |
|        |pogodbe     |numerični  |partija     |
|        |         |(30)    |        |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|OPIS      |Oznaka za vrsto |Alfa    |TRR –      |
|        |vloge/obveznosti |numerični  |transakcijski  |
|        |         |(3)     |račun,     |
|        |         |      |HVL - hranilna |
|        |         |      |vloga      |
|        |         |      |DEP - depozit  |
|        |         |      |POT - potrdilo o|
|        |         |      |depozitu,    |
|        |         |      |OVL - ostale  |
|        |         |      |vloge      |
|        |         |      |VAR - varčevanje|
|        |         |      |ZNK - zapadli  |
|        |         |      |neplačani kredit|
|        |         |      |ZNO - ostale  |
|        |         |      |zapadle     |
|        |         |      |neplačane    |
|        |         |      |obveznosti   |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|VALUTA     |Oznaka valute  |Alfa    |EUR, CHF …   |
|        |         |numerični  |        |
|        |         |(3)     |        |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|STANJE VAL   |Predznačeno   |Numerični  |        |
|        |stanje v valuti |(16,2)   |        |
|        |(+/-)      |      |        |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
|STANJE EUR   |Predznačeno   |Numerični  |Protivrednost v |
|        |stanje v EUR   |(16,2)   |EUR na dan   |
|        |(+/-)      |      |stečaja     |
+---------------+-----------------+------------+----------------+
(4) Datoteki iz tretjega odstavka tega člena sta tekstovni z vnaprej predpisano dolžino zapisa. Stanja kot numerični podatki so zapisani z vodilnimi ničlami, decimalno vejico in dvema decimalkama. Tekstovna (alfa numerična) polja so levo poravnana.
(5) Banka podatke iz tretjega odstavka tega člena predloži Banki Slovenije preko ustreznega nosilca podatkov. O ustreznem nosilcu podatkov in o načinu šifriranja se dogovorita banka in Banka Slovenije.
15. člen
(Vsebina poročil in roki za poročanje)
(1) Banka mora zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije o zajamčenih vlogah.
(2) Za namen poročanja iz prvega odstavka tega člena se vloge na skrbniških računih iz desetega odstavka 310. člena ZBan-1 štejejo v celoti za vloge na prinosnika.
(3) Banka poročila iz prvega odstavka tega člena predloži v papirni obliki po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja na obrazcu JAM, ki je sestavni del tega sklepa. Guverner Banke Slovenije lahko z navodilom določi način elektronskega posredovanja poročila.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo četrtletje.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(Prehodne določbe)
(1) Višino likvidnih naložb izračunanih v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega sklepa mora banka uskladiti glede na stanje zajamčenih vlog na dan 31. 12. 2010 ne glede na določbe tretjega odstavka 7. člena tega sklepa najpozneje do 31. 1. 2011.
(2) Banka mora vzpostaviti ustrezen informacijski sistem za zagotovitev podatkov iz drugega odstavka 14. člena v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega sklepa najpozneje do 30. 6. 2011.
(3) Ne glede na določbo četrtega odstavka 15. člena tega sklepa banka prvo poročilo v skladu s tem sklepom predloži po stanju na dan 31. 12. 2010 najpozneje do 31. 1. 2011.
17. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 4/10) in Navodilo za izpolnjevanje in predložitev poročila o zajamčenih vlogah (Uradni list RS, št. 4/10).
18. člen
(Uveljavitev sklepa in uporaba)
Ta sklep začne veljati 31. 12. 2010.
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost