Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 2120-10-0015 Ob-7036/10 , Stran 2977
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: urad). 2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni ravni (sklop A) in regionalni ravni (sklop B). 3. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 ((Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN). 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni ravni (sklop A) in regionalni ravni (sklop B), za celotno območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svetovalna dejavnost). Svetovanje potrošnikov obsega predvsem: – pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje pravic potrošnika; – pomoč pri reševanju konkretnih primerov; – posredovanje pri ponudnikih blaga in storitev na predlog potrošnika; – odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom; – obveščanje potrošnikov o statusu, postopku in realnem roku priprave odgovorov na njihova vprašanja. Svetovanje na državni ravni vključuje svetovalno dejavnost na področju varstva pravic in ekonomskih interesov potrošnikov. Svetovanje na državni ravni zajema naslednjo zakonodajo: – Obligacijski zakonik – Zakon o varstvu potrošnikov – Zakon o potrošniških kreditih – Zakon o inšpekcijskem nadzoru – Zakon o pravdnem postopku – Zakon o splošnem upravnem postopku – Zakon o splošni varnosti proizvodov – Stvarnopravni zakonik – Stanovanjski zakon – Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – Energetski zakon – Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – Zakon o varstvu osebnih podatkov – Zakon o poštnih storitvah – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – Zakon o zavarovalništvu – Zakon o bančništvu – Zakon o kemikalijah – Zakon o kozmetičnih proizvodih – Uredbe in direktive EU s področja varstva potrošnikov. Svetovanje na regionalni ravni vključuje svetovanje s področja javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne javne dobrine s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter druga področja gospodarske infrastrukture, opredeljena z lokalnimi predpisi in podzakonskimi akti, ki določajo izvajanje javnih služb in drugih storitev javnega pomena na regionalni in lokalni ravni. 5. Upravičeni stroški za sofinanciranje Upravičeni so naslednji stroški: a) stroški dela: – plače in dodatki za tri delovna mesta svetovalcev za polni delovni čas; b) materialni stroški: – izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za opravljanje javne službe; – energija, voda, komunalne storitve in telekomunikacije; – izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov; – najemnine in zakupnine poslovnih prostorov in – drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje javne službe: – stroški izobraževanja doma in v EU; – obratovalni stroški; – stroški vzdrževanja, in posodabljanja spletne strani; – stroški telefona; – poštni stroški; – stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer prejemnik deluje (naziv prejemnika, razpored delovnega časa in uradnih ur) in – stroški oznake na vhodnih vratih v prostore prejemnika. Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo so natančneje določeni v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih bosta urad in prejemnik uredila v pogodbi. Višina sredstev, ki jih vlagatelj dejansko prejme je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev določenih s pogodbo in sicer v razmerju največ 80% vrednosti za upravičene stroške dela (primerljivo delovno mesto svetovalec, v nazivu svetovalec II, uvrščeno v 29. plačni razred, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 110/07, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08, 20/09 – ZZZPF, 48/09 in 91/09) in največ 20% vrednosti za upravičene materialne stroške. Sredstva za izvajanje svetovalne dejavnosti se zagotovijo v skladu z državnim proračunom za leto 2011. Način plačila za opravljene storitve bosta urad in prejemnik uredila s pogodbo. Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje svetovalne dejavnosti in ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe, kar prejemnik dokaže s fotokopijami računov in izjavo, da je fotokopija enaka originalu, ki bodo posredovani v preverjanje uradu pred izplačilom. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Zahtevek za zaključno izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 20. 1. 2012, upoštevajo pa se upravičeni stroški, nastali do 31. 12. 2011. Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno in jasno finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo nujno potrebni za opravljanje svetovalne dejavnosti. 6. Pogoji za kandidiranje Na razpis se lahko prijavijo potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu RS za varstvo potrošnikov in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov. Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji ter njegovega predmeta in obsega. Vlagatelji morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Pogoji veljajo za oba sklopa razpisa. 6.1 Splošni pogoji (sklop A in B) Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – je potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri Uradu RS za varstvo potrošnikov oziroma strokovna organizacija, katere cilj ni pridobivanje dobička ter izvaja posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov; za nepridobitno strokovno organizacijo se za potrebe tega razpisa šteje tista strokovna organizacija, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno nepridobitno naravo oziroma, ki vrača vse dohodke v osnovno dejavnost in ne deli dobička; – ima izpolnjene pogodbene obveznosti do Urada RS za varstvo potrošnikov; – v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov; – ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – ima ustrezne strokovne reference kot so svetovanje s področja varstva potrošnikov, iz drugih področij delovanja ter druge aktivnosti - udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj; – ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas izvajanja svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov; – zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja svetovalne dejavnosti imel v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene najmanj tri svetovalce z univerzitetno izobrazbo pravne smeri oziroma nazivom magister prava in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj; – razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi prostori za izvajanje svetovalne dejavnosti, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se opravljajo druge dejavnosti prejemnika; – razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju svetovalne dejavnosti; – izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje: – ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela; – ima jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke; – ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih; – ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa. – zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja; – da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku. Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji. 6.2 Posebni pogoji (sklop A in B) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje: – pisno, osebno in telefonsko svetovanje potrošnikom bo izvajal sam, brezplačno in vsak delovni dan med uradnimi urami; uradne ure trajajo najmanj osem ur na dan; – na pisna vprašanja in dopise potrošnikov mora odgovoriti najpozneje v petih delovnih dneh od dneva prejema vprašanja ali dopisa, na vprašanja prejeta po telefonu, pa takoj; če gre za zahtevnejše zadeve, mora potrošnika v istem roku obvestiti o nadaljnjem ravnanju in realnem roku; – finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja svetovalne dejavnosti in poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na podlagi sofinanciranja svetovalne dejavnosti od drugih svojih dejavnosti; – strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje nalog javne službe, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih storitev. Vlagatelj bo svetovalno dejavnost opravljal preko enotne vstopne točke ter preko centralnega informacijskega sistema za sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov. Omogočal bo vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje: – sprejem telefonskih klicev na telefonsko številko 080; – skupni elektronski naslov; – knjiženje vhodne pošte, prejete osebno, po telefonu in pisno v fizični ali elektronski obliki, v glavni pisarni Ministrstva za gospodarstvo; – pošiljanje v reševanje; – knjiženje odgovorov v glavni pisarni Ministrstva za gospodarstvo; – vodenje in izpolnjevanje evidence v e-obrazcu. 7. Okvirna višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za opravljanje javne službe svetovalne dejavnosti v letu 2011 na državni ravni je do 70.000,00 EUR in regionalni ravni je do 70.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 8. Obdobje za porabo sredstev: proračunsko leto 2011. 9. Merila in način izbora vlagatelja Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Največje možno število točk po posameznem sklopu je 100 točk. Kolikor se za prijavi več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Merila so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Svetovanje na regionalni ravni vključuje svetovanje s področja družbenih javnih služb, gospodarskih javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne javne dobrine s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter druga področja gospodarske infrastrukture, opredeljena z lokalnimi predpisi in podzakonskimi akti, ki določajo izvajanje javnih služb in drugih storitev javnega pomena na regionalni in lokalni ravni. ** Svetovanje na državni ravni zajema naslednjo zakonodajo: – Obligacijski zakonik – Zakon o varstvu potrošnikov – Zakon o potrošniških kreditih – Zakon o inšpekcijskem nadzoru – Zakon o pravdnem postopku – Zakon o splošnem upravnem postopku – Zakon o splošni varnosti proizvodov – Stvarnopravni zakonik – Stanovanjski zakon – Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – Energetski zakon – Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – Zakon o varstvu osebnih podatkov – Zakon o poštnih storitvah – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – Zakon o zavarovalništvu – Zakon o bančništvu – Zakon o kemikalijah – Zakon o kozmetičnih proizvodih – Uredbe in direktive EU s področja varstva potrošnikov. *** Določene ugodnosti, ki se ne morejo izkazati z dokazili (npr. pisanje zahtevkov, itd.), bo urad preverjal med izvajanjem pogodbe za opravljanje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni. Prag doseženih točk nad katerim bo izvedeno sofinanciranje, je 50 točk, s tem, da mora v posameznem sklopu znašati minimalno število doseženih točk znotraj posameznega podsklopa meril 50% vseh možnih točk. V primeru, da pri oceni posameznega podsklopa meril vlagatelj ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno doseže prag za sofinanciranje. Izbere se en vlagatelj za svetovanje potrošnikov na državni ravni in en vlagatelj za svetovanje potrošnikov na regionalni ravni. V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo merilo 2. Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora vloga obvezno vsebovati Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje obrazce in priloge: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov« ter navedbo sklopa »Sklop A« oziroma »Sklop B« na prednji strani na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, najkasneje do 20. 12. 2010 do 12. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno označene vloge (ni navedb iz prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa), bo Urad s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Urad s sklepom zavrnil. 12. Poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz prejete dokumentacije se bodo obravnavali kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z internimi akti vlagatelja štejejo kot poslovna skrivnost. 13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog Komisija bo vloge odpirala dne 20. 12. 2010 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana do 20. 12. 2010 do 12. ure. Urad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele vloge strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), se zavržejo. Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije ter v primeru dvoma preveriti resničnost in verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se v postopku javnega razpisa ugotovi, da je posamezni vlagatelj predložil neresnične in zavajajoče podatke in dokazila, bo Urad vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa. Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik. 14. Obveščanje o izboru Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Urada: http://www.uvp.gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/. Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje svetovalne dejavnosti. Zoper sklep urada lahko vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali se osebno vloži neposredno v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba se lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vlagateljem. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani urada: http://www.gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/ ali v tajništvu Urada RS za varstvo potrošnikov, pritličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve vlagatelja, poslane po elektronski pošti na naslov:uvp.mg@gov.si. 16. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: uvp.mg@gov.si, oziroma po faksu: 01/478-34-40.

AAA Zlata odličnost