Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5037. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, stran 15208.

Na podlagi 224. in 370. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
1. člen
V Sklepu o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 78/09 in 7/10, v nadaljevanju sklep) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je oseba, nad katero Banka Slovenije izvaja nadzor skladno z določbami ZBan-1:
(a) banka,
(b) hranilnica,
(c) podružnica banke tretje države,
(d) podružnica banke države članice.«.
2. člen
3. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(izračun letnega nadomestila)
(1) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora v letu, za katerega se zaračunava nadomestilo, ob upoštevanju deleža pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(2) Fiksni delež skupnega letnega nadomestila znaša 20%, variabilni pa 80%.
(3) Višina letnega nadomestila zavezanca za posamezno leto je vsota fiksnega in variabilnega dela.
(4) Osnova za fiksni del letnega nadomestila posameznega zavezanca se izračuna tako, da se znesek fiksnega dela skupnega letnega nadomestila deli s številom vseh zavezancev.
(5) Ob upoštevanju načela sorazmernosti obsega nadzora znaša fiksni del letnega nadomestila zavezanca iz točke (d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa 15% osnove iz četrtega odstavka tega člena.
(6) Fiksni del letnega nadomestila zavezanca iz točk (a) do (c) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna tako, da se fiksni del skupnega letnega nadomestila, zmanjšan za fiksni del, ki ga plačajo vsi zavezanci iz točke (d) prvega odstavka 2. člena, deli s številom zavezancev iz točk (a) do (c) prvega odstavka 2. člena tega sklepa.
(7) Osnova za variabilni del letnega nadomestila zavezancev iz točke (d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna glede na delež njihovih bilančnih vsot v bilančni vsoti vseh zavezancev iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa. Pri tem se za izračun tega dela letnega nadomestila za posamezno leto upošteva bilančna vsota, izračunana na podlagi Navodil za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 21/09), na zadnji dan predhodnega leta.
Variabilni del letnega nadomestila vseh zavezancev iz točke (d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa znaša 15% osnove iz prvega pododstavka tega odstavka in se med zavezance razdeli po deležu v njihovi skupni bilančni vsoti.
(8) Variabilni del letnega nadomestila zavezanca iz točk (a) do (c) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna tako, da se variabilni del skupnega letnega nadomestila, zmanjšan za variabilni del, ki ga plačajo zavezanci iz točke (d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa, razdeli med zavezance iz točk (a) do (c) prvega odstavka 2. člena tega sklepa po deležih v skupni višini minimalnega kapitala iz 136. člena oziroma drugega odstavka 248. člena ZBan-1. Pri tem se za izračun tega dela letnega nadomestila za posamezno leto upošteva revidiran minimalni kapital po stanju na zadnji dan predhodnega leta.
(9) V primeru statusnih sprememb iz 90. člena ZBan-1 se letno nadomestilo za posamezno leto izračuna s smiselnim upoštevanjem minimalnega kapitala po statusni spremembi zavezanca.«
3. člen
4. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(obvestilo zavezancu ob izdaji računa)
Banka Slovenije v rokih iz 225. člena ZBan-1 izda račun posameznemu zavezancu, ki mora vsebovati višino načrtovanih oziroma dejanskih stroškov nadzora, višino skupnega letnega nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.«.
4. člen
Prvi odstavek 12. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenja banki v zvezi s sestavinami pri izračunu kapitala banke so:
1. dovoljenje za preseganje predpisanih razmerij med posameznimi sestavinami kapitala,
2. dovoljenje za zmanjšanje osnovnega kapitala,
3. dovoljenje za vključitev hibridnih instrumentov v temeljni kapital,
4. dovoljenje za odpoklic ali izplačilo hibridnih instrumentov temeljnega kapitala,
5. dovoljenje za predčasni odkup hibridnega instrumenta temeljnega kapitala,
6. dovoljenje za reodkup (buy-back) hibridnega instrumenta temeljnega kapitala,
7. dovoljenje za vključitev hibridnih instrumentov v dodatni kapital I,
8. dovoljenje za odpoklic ali izplačilo hibridnih instrumentov dodatnega kapitala I,
9. dovoljenje za predčasni odkup hibridnega instrumenta dodatnega kapitala I,
10. dovoljenje za vključitev podrejenega dolga v dodatni kapital I,
11. dovoljenje za izplačilo podrejenega dolga v dodatnem kapitalu I in
12. dovoljenje za izplačilo podrejenega dolga v dodatnem kapitalu II.«.
5. člen
V 3. Poglavju se za podpoglavjem 3.17. doda novo podpoglavje 3.18., ki se glasi:
»3.18. Taksa za izdajo dovoljenja banki v zvezi z veliko izpostavljenostjo.
21.a člen
(vrsta dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za preseganje omejitve največje dopustne izpostavljenosti do institucij znaša 250 točk.«.
6. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost