Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5072. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2011, stran 15232.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 99. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold dne 17. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Prebold (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2010 (Uradni list RS, št. 67/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |  v EUR |
|   |ODHODKOV         |     |
+--------------------------------+----------+
|Skupina/Podskupina       | Proračun |
|kontov/Konto/Podkonto      | januar– |
|                |  marec |
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      | 1.968.295|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 730.847 |
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 666.285 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  | 631.787 |
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  |  14.497 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago |  20.001 |
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki      |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |  64.562 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in|  30.725 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine |   195 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 Denarne kazni     |   741 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |   532 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni    |  32.368 |
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  12.379 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |  10.819 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |    0 |
|   |zalog           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  1.560 |
|   |zemljišč in neopredmetenih|     |
|   |dolgoročnih sredstev   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |    0 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |731 Prejete donacije iz  |    0 |
|   |tujine          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 1.225.069|
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz|1.142.600 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |  82.470 |
|   |državnega proračuna iz  |     |
|   |sredstev proračuna EU   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      | 1.878.579|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      | 214.399 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki|  39.205 |
|   |zaposlenim        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev|  7.041 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 152.879 |
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih    |  10.546 |
|   |obresti          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        |  1.722 |
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     | 306.359 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 Subvencije      |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom| 210.236 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim |  10.420 |
|   |organizacijam in ustanovam|     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |  85.702 |
|   |transferi         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |414 Tekoči transferi v  |     |
|   |tujino          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  36.235 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja   |  36.235 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 1.321.586|
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 Investicijski     |  26.753 |
|   |transferi p. in f. osebam,|     |
|   |ki niso v lasti države ali|     |
|   |občin           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 Investicijski     |1.294.833 |
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |  89.716 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |     |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |     |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |     |
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |     |
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |     |
|   |privatizacije       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |     |
|   |deležev in naložb     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin|     |
|   |iz naslova privatizacije |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega |     |
|   |premoženja v javnih    |     |
|   |skladih in drugih osebah |     |
|   |javnega prava, ki imajo  |     |
|   |premoženje v svoji lasti |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |     |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |  39.491 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega  |  39.491 |
|   |dolga           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |  50.225 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | –39.491 |
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     | –89.716 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410/12/2010
Prebold, dne 17. novembra 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost