Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 478-14/2010-1 Ob-7037/10 , Stran 3010
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Oddaja se poslovni prostor na avtobusni postaji v Straži, površine 92,6 m2, za storitveno dejavnost kot je: prodaja sadja in zelenjave, pekarna, prodaja hitre hrane. Gostinske dejavnosti oziroma kakršne koli prodaje pijač ne bo dovoljeno izvajati. Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 177 EUR. Poslovni prostor je dolžan najemnik usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi, najkasneje v dveh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. Podatki o ponudniku 2. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma : – za s.p.: izpisek iz AJPES-a, – za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje, – za društva: odločbo o vpisu v register društev. Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni. 3. Opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika. 4. Pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki) in samostojni podjetniki morajo predložiti dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: – izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, – izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, – bilanco stanja za zadnje leto, – bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES. 5. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, z veljavnostjo ponudbe najmanj 120 dni od datuma, določenega za oddajo ponudb. 6. Ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po priloženem vzorcu. Veljavnost garancije mora biti vsaj 120 dni po dnevu, ki je določen kot rok za oddajo ponudb. Če ponudnik ne predloži bančne garancije, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se izloči iz nadaljnjega postopka. 7. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, parafirano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora. 8. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, z veljavnostjo ponudbe najmanj 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudb. 9. Izjavo, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na račun Občine Straža pri Banki Slovenije, št. 01403-0100020316, dve mesečni izhodiščni najemnini. 10. Izjavo, da se odreka zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. III. Pogoji najema 1. Poslovni prostori se oddajo za določen čas treh let, z možnostjo podaljšanja. 2. Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. 3. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. 4. Najemnik mora sam na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti. 5. Najemnik mora zagotoviti obratovanje dejavnosti najmanj 5 dni v tednu. 6. Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. 7. Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa oziroma najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec. 8. Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik s strani komisije, mora v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri nakazati na račun Občine Straža pri Banki Slovenije, št. 01403-0100020316, dve mesečni izhodiščni najemnini. Nakazan znesek se bo poračunal z najemnino v prvih dveh mesecih najema. Razliko med plačanim in dejanskim pogodbenim zneskom dveh mesečnih najemnin pa je dolžan naknadno poravnati. IV. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora – Ne odpiraj« najpozneje do 17. 12. 2010, do 10. ure, osebno ali po pošti na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni od datuma oddaje ponudbe. Nepravočasne ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Odpiranje ponudb bo izvedla posebna komisija, imenovana s strani župana s sklepom. V. Merilo za izbiro: kot najugodnejši bo ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodišče najemnine. VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Če bo komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejela več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzel ključe poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe. VII. Informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo: – v glavni pisarni Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža in – na spletni strani občine, www.obcina-straza.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Dušanu Krštincu, na tel. 07/384-85-52 in pri Tei Urbančič Kavšček, na tel. 07/384-85-59.

AAA Zlata odličnost