Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5045. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe, stran 15211.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08, 40/09 in 88/10) v zvezi s 5. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1) z upoštevanimi spremembami do vključno Direktive 2008/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 81 z dne 20. marca 2008, str. 38), v obsegu, v kakršnem se uporabljata za borznoposredniške družbe, in Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), spremenjena z Direktivo Komisije 2009/27/ES z dne 7. aprila 2009 o spremembi nekaterih prilog k Direktivi 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s tehničnimi določbami glede upravljanja s tveganji (UL L št. 94 z dne 8. aprila 2009, str. 97).«.
2. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kadar borznoposredniška družba varuje izpostavljenost netrgovalne knjige s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom trgovalne knjige, se ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena šteje, da izpostavljenost netrgovalne knjige za namen izračuna kapitalskih zahtev ni varovana, razen če borznoposredniška družba od tretje osebe, ki je primeren dajalec osebnih kreditnih zavarovanj, skladno z 29. členom sklepa o kreditnih zavarovanjih, za izpostavljenost iz netrgovalne knjige kupi kreditni izvedeni finančni instrument, ki izpolnjuje zahteve iz 40. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih. Kadar borznoposredniška družba kupi zavarovanje tretje osebe, ki je za namen izračuna kapitalskih zahtev priznano kot varovanje za postavko netrgovalne knjige, se ne glede na drugi stavek tretjega odstavka 45. člena tega sklepa za namen izračuna kapitalskih zahtev v trgovalno knjigo ne vključi niti notranje varovanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom niti zunanje varovanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom.«.
3. člen
Točka (b) 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(b) če je osnovni instrument lastniški finančni instrument:
– na hipotetične pozicije v posameznih lastniških finančnih instrumentih, v košaricah delniških finančnih instrumentov ali v delniških indeksih in/ali
– na hipotetične pozicije v netveganem dolžniškem instrumentu,«.
4. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za stranko, ki prenese kreditno tveganje (''kupec zavarovanja''), se pozicije določijo kot zrcalna slika pozicij prodajalca zavarovanja, razen kreditnega zapisa (ki ne ustvari kratke pozicije v obveznosti izdajatelja). Če v danem trenutku obstaja nakupna opcija v kombinaciji s stopnjevanjem, se tak trenutek obravnava kot zapadlost zavarovanja. V primeru kreditnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi prvega neplačila in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi n-tega neplačila se uporabi naslednji postopek:
a) Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi prvega neplačila:
če borznoposredniška družba pridobi kreditno zavarovanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom za več referenčnih subjektov, ki predstavljajo osnovo za kreditni izvedeni finančni instrument, pod pogojem, da neplačilo prvega izmed zavarovanih referenčnih subjektov sproži plačilo na podlagi kreditnega zavarovanja s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom in da z nastopom tega kreditnega dogodka pogodba za kreditni izvedeni finančni instrument preneha veljati, lahko borznoposredniška družba izravna posebno pozicijsko tveganje referenčnega subjekta, ki mu pripada najnižja utež za posebno pozicijsko tveganje med vsemi referenčnimi subjekti, v skladu s Tabelo 1 prvega odstavka 28. člena tega sklepa,
b) Kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila:
v primeru, da neplačilo n-te izmed zavarovanih izpostavljenosti sproži plačilo na podlagi kreditnega zavarovanja s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom, borznoposredniška družba, ki je kupec zavarovanja, lahko izravna posebno pozicijsko tveganje samo, če je bilo zavarovanje s kreditnim izvedenim finančnim instrumentom pridobljeno tudi za neplačila od 1 do n-1, ali če je že prišlo do števila neplačil n-1. V takih primerih se uporabi metodologija za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi prvega neplačila, ustrezno prilagojena za produkte n-tega neplačila.«.
5. člen
V Tabeli 1 prvega odstavka 28. člena se:
– pri kategoriji dolžniških finančnih instrumentov »2« v drugem stolpcu v četrtem odstavku besedilo »1 ali 2« nadomesti z besedilom »1, 2 ali 3«;
– pri kategoriji dolžniških finančnih instrumentov »3« v drugem stolpcu v drugem odstavku besedilo »3 ali 4« nadomesti s številko »4«.
6. člen
V 43. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Borznoposredniška družba izračuna kapitalsko zahtevo za tveganje poravnave, če bi nepravočasna poravnava in iz nje izhajajoča razlika v ceni borznoposredniški družbi lahko povzročila izgubo, in sicer tako, da to razliko pomnoži z ustrezno utežjo iz stolpca 2 Tabele 5 tega odstavka.«.
7. člen
Tretji odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je kreditni izvedeni finančni instrument, ki je vključen v trgovalno knjigo, sestavni del notranjega varovanja in je priznan kot primerna oblika kreditnega zavarovanja v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih, se šteje, da CCR za pozicijo v tem kreditnem izvedenem finančnem instrumentu ne obstaja. Druga možnost je, da borznoposredniška družba za namene izračuna kapitalske zahteve za CCR dosledno vključuje v izračun vse kreditne izvedene finančne instrumente iz trgovalne knjige, ki so sestavni del notranjega varovanja ali so bili kupljeni kot zavarovanje izpostavljenosti za CCR, če je kreditno zavarovanje priznano v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih.«.
8. člen
V prvem odstavku 65. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Borznoposredniška družba mora izračune izjemnih situacij primerjati z izračuni EPE in jih obravnavati v okviru procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP).«.
9. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Št. 00700-5/2010-8
Ljubljana, dne 29. novembra 2010
EVA 2010-1611-0191
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost