Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5064. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2 (OPPN PSC Mačkovec – 2), stran 15226.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB 2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 26. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2 (OPPN PSC Mačkovec – 2)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN PSC Mačkovec – 2)
(1) Na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto iz leta 2004, v okviru katerih je bila sprejeta tudi Urbanistična zasnova Novega mesta, so bile v letu 2005 izdelane strokovne podlage za umestitev poslovno-storitvene cone na območje Mačkovca. Za ožje območje obravnave je sledila priprava občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (v nadaljevanju OLN PSC Mačkovec-1), ki je bil sprejet v 2006 (Uradni list RS, št. 107/06). OLN je vključeval tri območja urejanja: cono I. A-jug in cono I. B-sever z nestanovanjskimi stavbami ter cono I. C-vzhod s stanovanjskimi stavbami. Zahodni del cone I. B-sever je v zaključni fazi gradnje, drugje pa se investicije šele pripravljajo.
(2) V Urbanistični zasnovi Novega mesta je bila predvidena tudi izdelava občinskega lokacijskega načrta PSC Mačkovec – 2 (cona rondo), ki pa se ni izdelal, ker zaradi tangenc z Lokacijskim načrtom za avtocesto Ljubljana–Obrežje na odseku Hrastje-Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03) in gradnjo avtoceste v letu 2004 še ni bilo mogoče določiti stavbnih zemljišč za gradnjo cone. Avtocesta je bila v letu 2006 nato zgrajena, Mestna občina Novo mesto pa je skozi pripravo Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 101/09, tehnična popravka: 37/10 in 76/10) uskladila posege z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za promet na obravnavanem območju. Z Občinskim prostorskim načrtom je bilo za obravnavano območje določeno stavbno zemljišče za centralne dejavnosti v okviru enote urejanja prostora: NM/12-OPPN-c.
(3) Investitor MM Theta, d.o.o., Ljubljana, ki je tudi investitor gradenj na severnem delu območja poslovno storitvene cone Mačkovec – 1 (v coni I. B – sever), je v septembru 2010 podal pobudo za pripravo OPPN PSC Mačkovec-2. Z OPPN PSC Mačkovec – 2 bodo podani pogoji za čimprejšnjo funkcionalno in likovno zaokrožitev poslovno storitvenega območja.
(4) V letu 2009 je Ministrstvo za okolje in prostor na pobudo Ministrstva za promet in na podlagi variantnih rešitev začelo pripravljati državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljevanju: DPN) za umestitev hitre ceste 3. razvojne osi. Predlog trase državne ceste, ki se načrtuje kot hitra cesta v okviru projekta 3. razvojne osi (DPN), na območju Novega mesta tangira območje OPPN PSC Mačkovec – 2 po zahodnem robu, zato je potrebno načrtovane prostorske ureditve v PSC Mačkovec – 2 uskladiti s prostorskimi ureditvami, ki se načrtujejo z DPN.
2. člen
(območje urejanja)
Območje OPPN PSC Mačkovec-2 je v Občinskem prostorskem načrtu določeno z enoto urejanja prostora NM/12-OPPN-c in je na zahodu omejeno s glavno cesto G2-105 (deviacija 1-11), na jugu z regionalno cesto R2 448 (deviacija 1-12), na severovzhodu pa s priključno cesto, kjer se območje stika z območjem OLN PSC Mačkovec-1 (NM/12-OPPN-b). Vključuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1117/5, 908/8, 914/7, 914/9, 914/8, 920/13, 914/6, 916/5, 1117/4, 915/3, 915/4, 916/13, 917/6, 917/7, 908/6, 908/7, 916/8, 916/9, 916/10, 1117/1, 916/11, 916/12, 917/5, 920/15, 920/12, 907/6, 908/13, 1117/2, 908/12, 908/13, 908/13, 908/14, 916/7, 906/12, 908/15, 908/13, 908/17, 907/5, 908/9, 908/11, 907/4, 920/14, 1290, 920/16, 1118/6, 907/7, 907/9, 908/13, 908/13, 906/10 vse k.o. Bršljin in 2519, 2541/2, 2550/4, 2552/2, 2553/2, 2121/3, 2541/1, 2554/2, 2555/2, 2550/7 vse k.o. Ždinja vas.
Območje urejanja je okvirno določeno in se lahko na podlagi rešitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za pripravo OPPN PSC Mačkovec – 2 se uporabi že izdelane strokovne podlage ter dodatne strokovne podlage, ki jih je potrebno še izdelati.
(2) Strokovne podlage, ki so bile že izdelane in se upoštevajo pri pripravi OPPN PSC Mačkovec – 2:
– Strokovne podlage za širše območje urejanja OLN Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1, Topos d.o.o, maj 2006,
– Strokovne podlage za izdelavo OLN Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1, variantne rešitve, Topos d.o.o., maj 2006,
– Projektna naloga za pripravo OLN Poslovno-storitvena cona Mačkovec (izdelala MONM, 1995),
– druge strokovne podlage, ki so bile izdelane v času od leta 2006 do 2010.
(3) Strokovne rešitve morajo upoštevati določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, tehnična popravka: 37/10 in 76/10), ki veljajo za EUP NM/12-OPPN-c (OPPN PSC Mačkovec-2) in se lahko pripravijo v variantah.
(4) Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno upoštevati strokovne podlage za državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljevanju: DPN), ki je v pripravi in uskladiti rešitve načrtovanih prostorskih ureditev v OPPN PSC Mačkovec – 2 z rešitvami prostorskih ureditev, ki se načrtujejo z DPN.
(5) Strokovno rešitev, ki jo pripravi izdelovalec OPPN, pregleda in potrdi ali zavrne pripravljavec (MONM).
4. člen
(roki za pripravo OPPN PSC Mačkovec – 2 in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN PSC Mačkovec – 2 bo potekala po naslednjih fazah:
1. Izdelava strokovnih podlag OPPN PSC Mačkovec – 2 (30 dni po podpisu pogodbe
– pred izdelavo osnutka se strokovna rešitev uskladi z MONM in investitorjem,
2. Izdelava osnutka za pridobitev smernic za načrtovanje (15 dni po uskladitvi strokovne rešitve)
– občina pregleda osnutek OPPN PSC Mačkovec – 2, ga pošlje nosilcem urejanja prostora (10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in jih pozove, da v zakonitem roku dajo smernice
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči ali je za OPPN PSC Mačkovec – 2 potrebno izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje),
3. Dopolnjen osnutek OPPN PSC Mačkovec – 2:
– priprava dopolnjenega osnutka (30 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora)
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (v roku 15 dni)
– prva obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem svetu,
4. Sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN PSC Mačkovec – 2 (14 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN PSC Mačkovec – 2 traja 30 dni,
5. Predlog OPPN PSC Mačkovec – 2:
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN PSC Mačkovec – 2 ter priprava stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, občina v svetovnem spletu in na krajevno običajen način seznani javnost s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in hkrati pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč v območju urejanja, ki so v javni razgrnitvi podali pripombe s stališči do pripomb
– priprava predloga (30 dni po potrditvi stališč),
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
– občina pregleda predlog OPPN PSC Mačkovec – 2 (10 dni) ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo mnenje
– v primeru izvedbe CPVO Ministrstvo za okolje in prostor v roku, ki ga določa zakon o varstvu okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov načrtovanega posega in izda potrdilo,
7. Usklajen predlog OPPN PSC Mačkovec – 2:
– priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog v sprejem
– sprejem OPPN PSC Mačkovec – 2 na Občinskem svetu s sprejetjem odloka,
8. Sprejet dokument:
– posredovanje v objavo v Uradni list Republike Slovenije (15 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– kompletacija sprejetega prostorskega akta (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru, da bo za OPPN PSC Mačkovec – 2 potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN PSC Mačkovec – 2.
(3) V primeru terminskega zamika priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline za umestitev hitre ceste tretje razvojne osi v prstor, kakor tudi zaradi morebitnih usklajevanj v primeru nasprotnih interesov, se roki razumno podaljšajo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
5. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
9. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto;
10. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
11. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, Novo mesto;
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
13. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
14. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS, komunalne zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša, pripravljavec pa nadaljuje s pripravo OPPN PSC Mačkovec – 2.
(3) Če se v postopku priprave OPPN PSC Mačkovec – 2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN PSC Mačkovec – 2 financira MM Theta d.o.o., Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja, izvajalca in pripravljavca – MONM se določijo v pogodbi.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-47/2010-1902
Novo mesto, dne 26. novembra 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost