Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5053. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 TITAN – SVIT, stran 15218.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 28. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 TITAN – SVIT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B11 Titan – Svit.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN B11 Titan – Svit, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit.
(2) Program obravnava dve obračunski območji za vsako fazo izgradnje infrastrukture posebej. Komunalni prispevek se tudi zaračuna za vsako obračunsko območje posebej.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v infrastrukturo:
– prometna infrastruktura: izgradnja javne ceste znotraj območja,
– plinovodno omrežje,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje,
– zunanja ureditev javnih površin na območju.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka, se zavezancem prizna plačilo stroškov uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
(1) Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije in nadzora je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|    Tura    | Dolžina /|Enota| Znesek  |   Vir   |
|          |površina/%| mere|      |       |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Ceste 1. faza   | 11.500,00| m2 |575.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |50EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Ceste 2. faza   | 4.700,00| m2 |235.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |50EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Ceste zemljišča 1. | 11.500,00| m2 |575.000,00 |Ocena    |
|faza        |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |50EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Ceste zemljišča 2. | 4.700,00| m2 |235.000,00 |Ocena    |
|faza        |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |50EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Pločniki 1. faza  | 1.500,00| m2 | 60.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |40EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Pločnik 2. faza  |  600,00| m2 | 24.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |40EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Pločniki zemljišča | 1.500,00| m2 | 75.000,00 |Ocena    |
|1. faza      |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |50EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Pločniki zemljišča |  600,00| m2 | 30.000,00 |Ocena    |
|2. faza      |     |   |      |Chronos,   |
|          |     |   |      |cena     |
|          |     |   |      |50EUR/m2   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Vodovod 1. faza  | 1.000,00| m |120.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |120EUR/m   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Vodovod 2. faza  |  300,00| m | 36.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |120EUR/m   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Fekalna      | 2.600,00| m |442.587,00 |Ocena    |
|kanalizacija 1.  |     |   |      |Chronos Cena |
|faza        |     |   |      |150EUR/m +  |
|          |     |   |      |jaški na 25 |
|          |     |   |      |m po 500 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Fekalna      |  500,00| m | 85.945,00 |Ocena    |
|kanalizacija 2.  |     |   |      |Chronos Cena |
|faza        |     |   |      |150EUR/m +  |
|          |     |   |      |jaški na 25 |
|          |     |   |      |m po 500 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Meteorna      | 1.800,00| m |333.532,00 |Ocena    |
|kanalizacija 1.  |     |   |      |Chronos Cena |
|faza        |     |   |      |150EUR/m +  |
|          |     |   |      |jaški na 25 |
|          |     |   |      |m po 500 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Meteorna      |  300,00| m | 45.000,00 |Ocena    |
|kanalizacija 2.  |     |   |      |Chronos Cena |
|faza        |     |   |      |150EUR/m +  |
|          |     |   |      |jaški na 25 |
|          |     |   |      |m po 500 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Telekomunikacije 1.| 1.800,00| m |162.044,00 |Ocena    |
|faza        |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |80EUR/m +  |
|          |     |   |      |jaški na 30 |
|          |     |   |      |m po 300 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Telekomunikacije 2.|  300,00| m | 27.084,00 |Ocena    |
|faza        |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |80EUR/m +  |
|          |     |   |      |jaški na 30 |
|          |     |   |      |m po 300 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Nizkonapetostni  | 2.000,00| m | 60.000,00 |Ocena    |
|vodi 1. faza    |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |30EUR/m   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Nizkonapetostni  | 1.200,00| m | 36.000,00 |Ocena    |
|vodi 2. faza    |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |30EUR/m   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Plinovod 1. faza  |  400,00| m | 48.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |120EUR/m   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Plinovod 2. faza  |  300,00| m | 36.000,00 |Ocena    |
|          |     |   |      |Chronos Cena |
|          |     |   |      |120EUR/m   |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Nadomestitveni   |   1,00| - |600.000,00 |Ocena    |
|stroški 2. faza  |     |   |      |Chronos –  |
|          |     |   |      |Občina    |
+------------------------------------+------------+-------------+
|        SKUPAJ brez povračil|3.841.192,00|       |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Povračilo     | 1.800,00| m |162.044,00 |Ocena    |
|investicije v   |     |   |      |Chronos Cena |
|telekomunikacijsko |     |   |      |80EUR/m +  |
|omrežje 1. faza  |     |   |      |jaški na 30 |
|          |     |   |      |m po 300 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Povračilo     |  300,00| m | 27.084,00 |Ocena    |
|investicije v   |     |   |      |Chronos Cena |
|telekomunikacijsko |     |   |      |80EUR/m +  |
|omrežje 2. faza  |     |   |      |jaški na 30 |
|          |     |   |      |m po 300 EUR |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Povračilo     | 2.000,00| m | 60.000,00 |Ocena    |
|investicije v   |     |   |      |Chronos Cena |
|električno omrežje |     |   |      |30EUR/m   |
|(TP in NN vodi) 1. |     |   |      |       |
|faza        |     |   |      |       |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Povračilo     | 1.200,00| m | 36.000,00 |Ocena    |
|investicije v   |     |   |      |Chronos Cena |
|električno omrežje |     |   |      |30EUR/m   |
|(TP in NN vodi) 2. |     |   |      |       |
|faza        |     |   |      |       |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Povračilo     |  400,00| m | 48.000,00 |Ocena    |
|investicije v   |     |   |      |Chronos Cena |
|plinovodno omrežje |     |   |      |120EUR/m   |
|1. faza      |     |   |      |       |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Povračilo     |  300,00| m | 36.000,00 |Ocena    |
|investicije v   |     |   |      |Chronos Cena |
|plinovodno omrežje |     |   |      |120EUR/m   |
|2. faza      |     |   |      |       |
+-------------------+----------+-----+------------+-------------+
|Sofinanciranje   |    15%| - |278.092,67 |       |
|občine 1. faza   |     |   |      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|          SKUPAJ povračila|647.220,00 |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|SKUPAJ osnova za komunalni prispevek|1.853.951,00|       |
|               1. faza|      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|SKUPAJ osnova za komunalni prispevek|1.290.945,00|       |
|               2. faza|      |       |
+------------------------------------+------------+-------------+
|         Vsi stroški skupaj|3.144.896,00|       |
+------------------------------------+------------+-------------+
(2) V oceno vrednosti infrastrukture niso vključeni stroški morebitna rušitev obstoječih objektov in morebitnih rekonstrukcij teh objektov na območju, kjer je načrtovana javna infrastruktura.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Celotno območje OPPN je razdeljeno na dve obračunski območji, ki sta enaki fazam izgradnje.
+----------+------------------------------+
|Obračunsko| Obseg obračunskega območja |
| območje |               |
+----------+------------------------------+
| 1. faza |P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,  |
|     |Pp4, Pp5, Pp6, Ps1, S1, S2,  |
|     |Z2, Z4, Z5          |
+----------+------------------------------+
| 2. faza |O1, O2, P1, P2, Pp1, Pp2   |
+----------+------------------------------+
Površine obračunskih območij so naslednje:
+-------------+-------------+-------------+
|       |  Faza 1.  |  Faza 2.  |
+-------------+-------------+-------------+
|Stavbnih   |  22.388,00|  16.037,00|
|zemljišč   |       |       |
+-------------+-------------+-------------+
|NTP     |  20.112,00|  14.832,00|
+-------------+-------------+-------------+
(3) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
(4) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (C(pi)) in neto tlorisne površine objekta (C(ti)) je naslednja:
Za prvo obračunsko območje (faza 1):
+-----------------------------+----------+
|    Cena na enoto    |  €/m2  |
+-----------------------------+----------+
|C(pi1) [€/m2 stavbnih    | 82,81  |
|zemljišč]          |     |
+-----------------------------+----------+
|C(ti1) [€/m2 neto tloris.  | 92,18  |
|površ. objekta]       |     |
+-----------------------------+----------+
Za drugo obračunsko območje (faza 2):
+---------------------------+------------+
|    Cena na enoto    |  €/m2  |
+---------------------------+------------+
|C(pi2) [€/m2 stavbnih   |  80,50  |
|zemljišč]         |      |
+---------------------------+------------+
|C(ti2) [€/m2 neto tloris. |  87,04  |
|površ. objekta]      |      |
+---------------------------+------------+
(5) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz zgornjih tabel, faktorja deleža parcele in neto tlorisne površine D(pi) in D(ti) sta oba 0,5 (Dp + Dt = 1).
(6) Izračun faktorjev iz prejšnjega odstavka je bil izdelan ob predpostavki, da se gradi le na še nepozidanih stavbnih zemljiščih.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 10. 2009.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Izgradnja infrastrukture je predvidena v naslednjih terminih:
+--------------+----------+--------------------+
|Infrastruktura|  Rok  |Priključeni objekti |
|       | izgradnje| v funkcionalnih  |
|       |     |    enotah    |
+--------------+----------+--------------------+
|1. faza    |31. 12.  |P3, P4, P5, P6, P7, |
|       |2012   |P8, P9, Pp4, Pp5,  |
|       |     |Pp6, Ps1, S1, S2,  |
|       |     |Z2, Z4, Z5     |
+--------------+----------+--------------------+
|2. faza    |31. 12.  |O1, O2, P1, P2,   |
|       |2015   |Pp1, Pp2      |
+--------------+----------+--------------------+
(2) Ne glede na terminski načrt iz prejšnjega odstavka se lahko objekti O1, O2, P1, P2, Pp1 in Pp2 priključijo tudi na infrastrukturo, zgrajeno v 1. fazi, če to lahko zagotovijo s priključki, ki potekajo po njihovih zemljiščih oziroma za priključke pridobijo ustrezne služnosti vendar po cenah za 1. fazo (Cpi in Cti 1. faza!).
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj obravnavanega območja po izgradnji infrastrukture iz 6. člena tega odloka.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo stavbe na območju OPPN, rekonstrukcijo ali gradnjo po rušenju obstoječega objekta.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = (D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)) * i
pri čemer je:
KP    komunalni prispevek
C(pi)  cena opremljanja glede na površino
     gradbene parcele
C(ti)  cena opremljanja glede na neto
     tlorisno površino stavbe
D(pi)  delež površine parcele pri izračunu
D(ti)  delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej)  faktor dejavnosti
i    povprečni letni indeks cen za
     posamezno leto, ki ga objavlja
     Združenje za gradbeništvo v okviru
     Gospodarske zbornice Slovenije, pod
     »Gradbena dela – ostala nizka
     gradnja«.
(4) Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so določeni v 5. členu tega odloka, Kdej pa v 12. členu tega odloka.
VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+-------+--------------------------+-------+
| Vrsta |     Dejavnost    |Faktor |
|objekta|             | (K  |
|    |             |(dej)) |
+-------+--------------------------+-------+
| 121 |Gostinske stavbe     | 1,3 |
+-------+--------------------------+-------+
| 122 |Upravne in pisarniške   | 1,0 |
|    |stavbe          |    |
+-------+--------------------------+-------+
| 123 |Trgovske in druge stavbe | 1,0 |
|    |za storitvene dejavnosti |    |
+-------+--------------------------+-------+
| 124 |Stavbe za promet in stavbe| 1,0 |
|    |za izvajanje elektronskih |    |
|    |komunikacij        |    |
+-------+--------------------------+-------+
| 125 |Industrijske stavbe in  | 1,0 |
|    |skladišča         |    |
+-------+--------------------------+-------+
| 126 |Stavbe splošnega     | 0,9 |
|    |družbenega pomena     |    |
+-------+--------------------------+-------+
| 1274 |Druge nestanovanjske   | 1,0 |
|    |stavbe          |    |
+-------+--------------------------+-------+
13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za:
– gasilske domove in
– za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna.
IX. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
(2) Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispevka zagotavlja možnost priključitve na vso komunalno infrastrukturo v rokih iz 7. člena tega odloka.
16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Kamnik.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0063/2009
Kamnik, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost