Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5032. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih, stran 15200.

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, drugega odstavka 10. člena in petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih
1. člen
V Pravilniku o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom: »(UL L št. 135 z dne 30. aprila 2004, str. 1)« doda vejica in naslednje besedilo: »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/137/ES z dne 10. novembra 2009 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/22/ES o merilnih instrumentih glede izkoriščanja največjih dopustnih pogreškov v zvezi s prilogami o posameznih instrumentih (MI-001 do MI-005) (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2009, str. 7)«.
2. člen
V 4. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– »podsestav« je strojna naprava, omenjena kot taka v poglavjih MI-001 do MI-010, ki deluje samostojno in je sestavni del merila skupaj:
(a) z drugimi podsestavi, s katerimi je združljiva, ali
(b) z merilnim instrumentom, s katerim je združljiva;«.
3. člen
V prvem odstavku 34. člena se v sedmi alineji beseda »načrtov« nadomesti z besedo »zasnove«.
4. člen
(1) V Prilogi I se v »Poglavju MI-001 – Vodomeri« v besedilu z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« v 1. točki datum »30. oktobra 2011« nadomesti z datumom »30. aprila 2009«.
(2) Za točko 6. se doda nova točka 6a., ki se glasi:
»6a. Vodomer ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati prednosti kateri koli stranki.«.
5. člen
(1) V »Poglavju MI-002 – Plinomeri in korektorji« se v besedilu z naslovom »I. DEL – POSEBNE ZAHTEVE – PLINOMERI« točka 3.3. pravilno označi kot točka 1.3..
(2) Besedilo v točki 1.5., ki se glasi:
»V zvezi z zahtevami iz točk 1.2. in 1.3. lastnosti določi distributer ali oseba, ki je dolžna vgraditi plinomer, tako da je plinomer primeren za točno merjenje predvidene ali predvidljive porabe.« se črta.
(3) V točki 2.1. se prvi stavek pred Preglednico 1 spremeni tako, da se glasi:
»Plinomer, ki kaže prostornino pri danih pogojih merjenja ali maso«.
Stavek za Preglednico 1 se spremeni tako, da se glasi:
»Plinomer ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati prednosti kateri koli stranki.«.
(4) V besedilu z naslovom »II. DEL – POSEBNE ZAHTEVE – KOREKTORJI« se v prvem stavku za besedo »podsestav« črta pika na koncu stavka in doda besedilo »v skladu s točko (b) prve alineje 4. člena.«.
(5) Besedilo 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
»8. Največji dopustni pogreški (NDP)
Največji dopustni pogreški (NDP) za korektor, brez upoštevanja pogreška plinomera, so:
– 0,5% pri temperaturi okolice 20 °C ± 3 °C, vlažnosti okolice 60% ± 15% in nazivnih vrednostih električnega napajanja;
– 0,7% za korektorje s korekcijo temperature pri naznačenih obratovalnih pogojih;
– 1% za druge tipe korektorjev pri naznačenih obratovalnih pogojih.
Pogrešek plinomera se ne upošteva.
Korektor ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati prednosti kateri koli stranki.«.
(6) V besedilu z naslovom »ZAČETEK UPORABE« se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Lastnosti v zvezi z zahtevami iz točk 1.2. in 1.3. določi distributer ali oseba, ki je dolžna vgraditi merilo, tako da je merilo primerno za točno merjenje predvidene ali predvidljive porabe.«.
6. člen
(1) V »Poglavju MI-003 – Števci delovne električne energije« se v preglednici 2 v 1. stolpcu v 3. vrstici črta beseda »enotazni«, v 4. vrstici se besedilo »I(min)≤I≤I(tr trifazni s simetrično obremenitvijo)« nadomesti z besedilom »I(tr)≤I≤I(max)«, v 6. vrstici pa se črta besedilo »trifazni z enofazno obremenitvijo«.
(2) Na koncu točke 3. se doda besedilo, ki se glasi:
»Števec ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati prednosti kateri koli stranki.«
7. člen
(1) V »Poglavju MI-004 – Merilniki toplotne energije« se v celotnem besedilu beseda »kompaktno« v vseh sklonih nadomesti z besedo »kompletno« v ustreznem sklonu.
(2) V besedilu z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« se besedilo v točki 1.4., ki se glasi: »V zvezi z zahtevami iz točk 1.1. do 1.4. lastnosti določi distributer ali oseba, ki je dolžna vgraditi merila, tako da je merilo primerno za točno merjenje predvidene ali predvidljive porabe.« črta.
(3) Na koncu 3. točke se doda besedilo, ki se glasi:
»Kompleten merilnik toplotne energije ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati prednosti kateri koli stranki.«.
(4) V besedilu z naslovom »ZAČETEK UPORABE« se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Lastnosti v zvezi z zahtevami iz točk 1.2. in 1.3. določi distributer ali oseba, ki je dolžna vgraditi merilo, tako da je merilo primerno za točno merjenje predvidene ali predvidljive porabe.«.
8. člen
(1) V »Poglavju MI-005 – Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode« se v besedilu z naslovom »DEFINICIJE« pri definiciji »pretočno merilo« pred besedo »merjenje« doda beseda »zvezno«.
(2) V definiciji »Naprava za pretvorbo« se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– maso tekočine, izmerjene pri danih pogojih merjenja, v prostornino pri danih pogojih merjenja in/ali v prostornino pri standardnih pogojih.«
(3) V definiciji »Priprava za merjenje tekočih goriv pri polnjenju posod za gorivo motornih vozil« se črtajo besede »pri polnjenju posod za gorivo motornih vozil«.
(4) V besedilu »POSEBNE ZAHTEVE« se za točko 2.6. doda nova točka 2.7., ki se glasi:
»2.7. Merilni sistem ne sme izkoriščati NDP ali sistematično dajati prednosti kateri koli stranki.«.
(5) V točki 5.4., se besedilo »Merilni sistem za neposredno prodajo mora biti opremljen z napravo za vračanje na ničlo.« črta.
(6) Besedilo v točki 5.4.1. se spremeni tako, da se glasi:
»Merilni sistem za neposredno prodajo mora biti opremljen z napravo za vračanje na ničlo. Merjene tekočine ne sme biti mogoče preusmeriti.«.
(7) V besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« se v drugem odstavku črta drugi stavek.
9. člen
(1) V »Poglavju MI-006 – Avtomatske tehtnice« se v besedilu z naslovom »II. POGLAVJE – Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje« na koncu prve alineje točke 6.1.1. in prve alineje točke 6.1.2. črta vejica in doda besedilo »za ugotavljanje skladnosti,«, na koncu druge alineje točke 6.1.1. in druge alineje točke 6.1.2. pa se črta pika in doda besedilo »za ugotavljanje skladnosti.«.
(2) V besedilu z naslovom »III. POGLAVJE – Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice« se v točki 2.1.1. pred številko »0,312« doda beseda »enak«, za številko »7« pa besedilo »za ugotavljanje skladnosti«.
(3) V točki 2.3. se za številko »7« doda besedilo »za ugotavljanje skladnosti.«. Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: »Vrednost največje razlike velja tako za ugotavljanje skladnosti kot za nadzor merila v uporabi.«.
(4) V besedilu z naslovom »V. POGLAVJE – Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja« se v 6.1. točki za številko »10« doda besedilo »za ugotavljanje skladnosti«.
(5) V besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« se v drugem stavku tretjega odstavka za besedo »izpolnjena« doda beseda »tudi«.
(6) V besedilu z naslovom »MEROSLOVNI NADZOR« se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»NDP avtomatskih tehtnic v uporabi so za posamezne skupine avtomatskih tehtnic določeni v poglavju MI-006 – Avtomatske tehtnice.«.
10. člen
V »Poglavju MI-007 – Taksimetri« se v besedilu z naslovom »DRUGE ZAHTEVE« besedilo 14.3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 33. člena tega pravilnika veljajo tudi za tarife.«.
11. člen
V »Poglavju MI-008 – Dolžinska merila« se v »II. POGLAVJE – GOSTINSKA POSODA« v besedilu z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« v 2. točki besedilo v zadnji vrstici preglednice spremeni tako, da se glasi:
+-------------+-------------+-------------+
|>/=200 ml  |± (5 ml +  |– 0 + 0 ml + |
|       |2,5%)    |5%      |
+-------------+-------------+-------------+
12. člen
Spremenjene določbe Priloge I pravilnika, ki določajo prepoved izkoriščanja NDP ali sistematičnega dajanja prednosti kateri koli stranki, se začnejo uporabljati 1. junija 2011.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-44/2010
Ljubljana, dne 12. novembra 2010
EVA 2010-3211-0007
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost