Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Ob-7096/10 , Stran 2994
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je aktiviranje študentov v času absolventskega staža, na vseh ravneh izobrazbe tako, da se jim omogoči vključitev v usposabljanje na delovnem mestu in s tem pridobitev znanj in veščin za lažjo vključitev v delo ter spodbujanje zaposlovanja diplomantov na vseh ravneh izobrazbe s pomočjo subvencije za zaposlitev. Program bo med drugim preprečeval prehod mladih v odprto brezposelnost in prispeval k učinkovitejšem vključevanju diplomantov na trg dela, omogočal pa bo tudi povezovanje gospodarstva in izobraževalne sfere ter ustvarjanje in krepitev socialne mreže za diplomante ter tako posredno vplival na krajši čas študija in hitrejšo vključitev mladih na trg dela. Cilj javnega razpisa je izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov na vseh ravneh izobrazbe in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela. 3. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa Predmet javnega razpisa je usposabljanje študentov v času absolventskega staža na delovnem mestu, ustreznem smeri in ravni njihovega izobraževanja, po zaključku usposabljanja in opravljeni diplomi pa subvencioniranje njihove zaposlitve za polni delovni čas za obdobje 6 mesecev. Absolventski staž se za namen tega razpisa definira kot obdobje 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra študija oziroma se presoja na podlagi potrdila izobraževalne organizacije. Ciljna skupina programa so študentje v absolventskem stažu, ki zaključujejo ravni izobrazbe, v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08): i. Šesto raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba. 1) Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba: – Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba, – Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja), – Višješolsko, višje strokovno in podobno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno. 2) Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba: – Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), – Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), – Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), – Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), – Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno. ii. Sedmo raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba. 1) Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba: – Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), – Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), – Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), – Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno. iii. Osmo raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba. 1) Podraven 8/1: Magistrsko izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/magisterij znanosti in podobna izobrazba: – Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja), – Magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji), – Magistrsko izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/magistrska (prejšnja) in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno. 2) Podraven 8/2: Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna izobrazba: – Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji), – Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja), – Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vir: MVZT 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bodo v skladu z določili tega javnega razpisa usposabljale vključene osebe iz ciljne skupine na delovnem mestu, ki ustreza smeri in ravni njihovega izobraževanja, in jih po zaključenem usposabljanju in diplomi zaposlile za obdobje šestih mesecev. Usposabljanje na delovnem mestu mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja oziroma nadomestnega mentorja. Usposabljanje na delovnem mestu lahko traja od najmanj enega do največ šest mesecev oziroma do dneva, ko absolvent diplomira, obsega pa lahko do 100 ur na mesec. Trajanje usposabljanja se določi glede na vlogo izvajalca (delodajalca) in potrdilo fakultete o trajanju absolventskega staža, ki ga delodajalec priloži vlogi. Izvajalci (delodajalci) oddajo vlogo za izvedbo enega ali več programov usposabljanja, ki ga pripravijo za konkretnega oziroma konkretne osebe iz ciljne skupine, s katerimi predhodno sklenejo Pogodbo o vključitvi v program »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!« (pogodba je priloga razpisne dokumentacije). V vlogi določijo čas trajanja usposabljanja ob upoštevanju zgoraj navedenih okvirov in trajanje absolventskega staža posamezne osebe iz ciljne skupine. Izvajalec (delodajalec) lahko pridobi podatke o osebah iz ciljne skupine, ki se želijo vključiti v program, pri Študentski organizaciji Slovenije (http://www.studentska-org.si/). Po uspešno končanem usposabljanju na delovnem mestu izvajalec (delodajalec) vključeni osebi iz ciljne skupine izda potrdilo o opravljenem usposabljanju na delovnem mestu, iz katerega mora biti razvidno katera znanja in veščine si je pridobila v času usposabljanja. Izvajalec (delodajalec) lahko uveljavi subvencijo za zaposlitev diplomanta v okviru tega javnega razpisa, ob upoštevanju vseh pogojev razpisa, če: – v roku 8 dni po zaključku študija/diplomiranju ter pred prijavo v evidenco brezposelnih oseb za 6 mesecev za polni delovni čas zaposli diplomanta, ki je pri njem zaključil program usposabljanja na delovnem mestu in – od dneva zaključka usposabljanja ni preteklo več kot 6 mesecev in 8 dni. Dodeljena sredstva za subvencijo za zaposlitev za tržne subjekte oziroma vlagatelje predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« v okviru sheme »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, številka priglasitve: M001-5022860-2009, z dne 25. 3. 2009 in dopolnitve št. M001-5022860-2009/I, z dne 18. 5. 2009, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu izvajalcu (delodajalcu) na podlagi tega pravila ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) v zadnjih treh proračunskih letih, ne glede na obliko ali namen pomoči. Tržnost oziroma netržnost vlagatelja se presoja na podlagi izjave, ki je del razpisne dokumentacije. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, dodeljena sredstva za subvencijo za zaposlitev predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«. Do pomoči niso upravičeni delodajalci, ki: – so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2), – bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti, ki spada v primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – poslujejo v sektorju S.13 – država (Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347), – bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju: SKD), ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943), – bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (SKD, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08), – bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti B – Rudarstvo (v skladu s SKD). Kolikor je delodajalec registriran tudi za druge dejavnosti, ki s tem javnim razpisom niso izločene, lahko pridobi subvencijo za zaposlitev pod pogojem, da osebo zaposli v teh drugih dejavnostih. Do pomoči po tem razpisu niso upravičene osebe iz ciljne skupine, ki se bodo samozaposlile v lastniški gospodarski družbi, ki jo tudi osebno vodijo. Vlagatelji (delodajalci) morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – da so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, – da do Zavoda nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova dodelitve sredstev aktivne politike zaposlovanja, – da so v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje vloge na javni razpis delavcem izplačevali plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko ali pogodbeno dogovorjenih rokih, – da na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji ali da niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, – da na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. – da v okviru pravila »de minimis« s sredstvi, pridobljenimi na podlagi javnega razpisa ne bodo presegli 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) v zadnjih treh proračunskih letih, – da imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred vložitvijo vloge, Izpolnjevanje pogojev vlagatelji izkazujejo z izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in jo morajo predložiti k vsaki vlogi. Vlagatelji s podpisom izjave iz razpisne dokumentacije soglašajo, da Zavod v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu. Navajanje neresničnih podatkov ima lahko za posledico materialno in kazensko odgovornost. Projekt je izvajalec (delodajalec), izbran na javnem razpisu, z vsemi vključenimi osebami iz ciljne skupine. Izvajalec (delodajalec) se lahko prijavi na več odpiranj, vendar bo na podlagi odobrenih vlog lahko v usposabljanje na delovnem mestu ter v subvencionirano zaposlitev vključil največ pet oseb. Zavod bo z njim za prvo izbrano vlogo sklenil Pogodbo o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!«, za preostale izbrane vloge pa anekse k pogodbi. Izbrani izvajalci (delodajalci), s katerimi bo na podlagi vloge po tem razpisu pogodba že sklenjena, morajo ob predložitvi nove vloge izpolnjevati, poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev, še naslednja pogoja: – da so realizirali vse vključitve iz že sklenjene pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!«, oziroma so v soglasju z Zavodom ugotovili, da usposabljanj oziroma zaposlitev ni mogoče realizirati v celoti in/ali – da so na podlagi že sklenjene pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!«, realizirali morebitna vračila sredstev, za katera je Zavod že izstavil terjatev. Zavod si pridržuje pravico, da v okviru vloge zniža število ali trajanje predlaganih vključitev, če oceni, da vloga ni skladna s predlagano vsebino, kadar vlagatelj po pozivu ne dokaže, da je vloga utemeljena. Zavod lahko vlogo zavrne, če je delodajalec enako ali podobno usposabljanje že izvajal, pa ni prišlo do zaposlitve iz razlogov na strani delodajalca. 5 Merila za izbor Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Zavod sprejme vlogo tistega izvajalca (delodajalca), ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, in ki v okviru meril za izbor dosega najmanj minimalno število (60) točk. Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog od razpoložljivih sredstev, izbrana tista usposabljanja na delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve, ki bodo zbrala višje število točk. V primeru, da bodo usposabljanja na delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve ocenjena z enakim številom točk, se prednostno izberejo vloge vlagateljev, ki še niso bili izbrani na tem razpisu. V primeru, da le-teh ni, se izvede žrebanje. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Žrebanje nadzirajo člani strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodi pa ga predsednik strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Zavoda. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, in obdobje financiranja Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!« Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje programa, znaša skupaj 900.000,00 EUR, od tega: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskih letih 2011 in 2012. Obdobja sklepanja pogodb, upravičenosti stroškov, izdatkov ter izplačil Zavod RS za zaposlovanje bo sklepal Pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!« z izbranimi izvajalci (delodajalci) do 22. 6. 2011. Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka izvajalca (delodajalca) za povračilo stroškov usposabljanja na delovnem mestu in denarne dajatve vključenim osebam je 20. 1. 2012 (31. 12. 2011 zaključek zadnjega usposabljanja). Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka izvajalca (delodajalca) za plačilo subvencije za zaposlitev je 31. 8. 2012. 7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru programa Upravičeni stroški, ki se krijejo v okviru programa, so: a) stroški usposabljanja na delovnem mestu in denarne dajatve vključenim osebam, ki zajemajo: 1. strošek zdravniškega pregleda v višini dejansko nastalih in plačanih stroškov, 2. strošek mentorja oziroma nadomestnega mentorja do višine 100,00 EUR/mesec, ne glede na število vključenih oseb, ki jih le-ta usposablja, 3. strošek dodatka za aktivnost v višini 3,00 EUR/uro dejanske prisotnosti v programu. Kolikor je celotno usposabljanje krajše od 100 ur, vključena oseba ni upravičena do dodatka za aktivnost. b) subvencija v višini 2.000,00 EUR za zaposlitev vključene osebe za obdobje 6 mesecev in se izplača izvajalcu (delodajalcu) po zaposlitvi diplomanta. Zavod povrne upravičene stroške izvajalcu (delodajalcu) na podlagi popolnega zahtevka ter dokazil o nastanku in plačilu teh stroškov. Podrobnejši podatki o načinu obračuna upravičenih stroškov, dokazovanju le-teh in rokih izplačil so navedeni v razpisni dokumentaciji. 8. Roki za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloge se naslovi ali osebno vloži na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba, Cesta IX/6, p.p.2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Centralna služba Zavoda). Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!« Vloge se oddajo osebno ali po pošti in morajo imeti na pisemski ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije oziroma vključevati vse elemente, ki so navedeni v tabeli iz točke III. razpisne dokumentacije. V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / Absolvent – aktiviraj in zaposli se II! Nepravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Naročnik ne prevzema odgovornosti za vloge, ki bodo poslane po pošti. Roki za predložitev vlog: Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne službe Zavoda, do zadnjega delovnega dne v mesecu v letih 2010 in 2011, in sicer: – na prvi rok: do dne 31. 12. 2010, do 12. ure, – na drugi rok: do dne 29. 1. 2011, do 12. ure, – na tretji rok: do dne 31. 3. 2011, do 12. ure. Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo. V tem primeru se v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda objavi zaključek javnega razpisa. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku, bodo neodprte vrnjene vlagateljem. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo izvedeno tretji delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog ob 9. uri v prostorih Centralne službe Zavoda. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko odloči, da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si. Strokovna komisija bo odpirala samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice z vlogami. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vlogo, ki je vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje vsako predlagano usposabljanje na delovnem mestu in subvencionirano zaposlitev v skladu z merili iz točke 5 »Merila za izbor« javnega razpisa. 10. Izid javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po vsakem datumu, ki je določen kot rok za oddajo vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Zavoda. Vlagateljem izbranih usposabljanj na delovnem mestu in subvencioniranih zaposlitev Centralna služba Zavoda posreduje sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle minimalnega števila točk, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ Zavoda. Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko sklepajo najkasneje do 22. 6. 2011. 11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 8. ure do 15. ure). 12. Informacije Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi na Zavodu na naslov: Valentina.ZadravecPredovnik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju programa izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanju javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, ki so objavljena na: http://www.euskladi.si. 14. Mehanizmi nadzora Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani vlagateljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske skupnosti, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada. Vlagatelj se s podpisom pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!« zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.

AAA Zlata odličnost