Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Ob-7058/10 , Stran 3000
1. Predmet prodaje je: a) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 27, Trbovlje, v skupni površini 57 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku št. 3602, podvložku št. 3602/2, k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 2320, stanovanja pa 2.E. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 23.940,00 EUR. b) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 27, Trbovlje, v skupni površini 28,3 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku št. 3602, podvložku št. 3602/11, k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 2320, stanovanja pa 11.E. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 11.886,00 EUR. c) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skupni površini 21,4 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku št. 134, k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 327.S. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 8.560,00 EUR. d) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Žabjek 11, Trbovlje, v skupni površini 29,2 m2. Identifikator stavbe je 2509, stanovanja pa 4.E. Etažna lastnina za stavbo še ni urejena. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 9.890,00 EUR. e) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kolonija 1. maja 18, Trbovlje, v skupni površini 41,3 m2. Identifikator stavbe je 3333, stanovanja pa 17.E. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 16.520,00 EUR. f) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kolonija 1. maja 11, Trbovlje, v skupni površini 39,70 m2. Identifikator stavbe je 3381, stanovanja pa 11.E. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 15.880,00 EUR. g) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 36, Trbovlje, v skupni površini 10,60 m2. Identifikator stavbe je 3673, stanovanja pa 14.E. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 4.982,00 EUR. h) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg svobode 30, Trbovlje, v skupni površini 71,50 m2. Identifikator stavbe je 3682, stanovanja pa 17.E. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 49.960,00 EUR. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 3. 12. 2010 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. ure do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30, ob petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni 49. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do srede, 8. 12. 2010 do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja – Ne odpiraj. 5. Ponudniki morajo najkasneje do srede 8. 12. 2010 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti, najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva. 10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v sredo, 8. 12. 2010 ob 10.30 v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 17. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe. 18. Dodatne informacije so na voljo, tel. 03/562-79-76 ali 03/562-79-12.

AAA Zlata odličnost