Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Ob-7104/10 , Stran 3010
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje je 10 kos. elementov vodilne ograje vrste New Jersey iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin, visoke 1,10 m, dolžine 6,00 m. Nahajajo se na deponiji Barje I. Elementi so delno poškodovani zaradi rušenja stika oziroma spajanja, do katerega je prišlo ob demontaži. 3. Izhodiščna cena za posamezni kos je 150,00 EUR z DDV, pri čemer se kupec obveže na lastne stroške elemente naložiti na prevozno sredstvo in na lastne stroške odpeljati. 4. Ogledi so možni od 6. 12. 2010 do 10. 12. 2010, med 7. in 14. uro po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Jože Godec, tel. 01/51-88-416 ali 031/750-742. 5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na spletni strani, www.dars.si ali pa na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks št. 01/300-99-74. 6. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«, – izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika« – potrdilo o plačani kavciji. 7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (transakcijski račun, številka: SI56 0600-0011-2292-446 pri Banki Celje d.d., namen plačila: odprodaja BVO elementov – kavcija). Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu kavcija ne vrne. 8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. Ponudniki bodo razvrščeni glede na višino njihove ponudbe za kos. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba za celotno količino BVO elementov. Če najugodnejši ponudnik ne bo podal ponudbe za celotno količino BVO elementov, se bo z vsakim naslednjim ponudnikom sklenila pogodba za tisto količino, ki jo bo navedel v ponudbi in po ceni, ki jo bo navedel v svoji ponudbi, kolikor bo le-ta še na voljo, v nasprotnem primeru pa za manjšo količino po predhodnem soglasju tega ponudnika. 9. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako ponudbeno ceno, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 10. Uspešni ponudnik plača pogodbeni znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem primeru pomeni, da je kupec odstopil od pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec pa ima pravico obdržati kavcijo. 11. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku, nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi na račun ponudnika. 12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 14. 12. 2010 v pisni obliki, v zaprti ovojnici, na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja BVO elementov – Ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime/naziv in naslov. 13. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 14. Način odprodaje: BVO elementi se odprodajo po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 15. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi. 16. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktni osebi, navedeni v točki 4.

AAA Zlata odličnost