Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5060. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice, stran 15223.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo ZMed-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 29. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je “LIPNICA”.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Moravske Toplice.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan Občine Moravske Toplice.
Sedež izdajatelja glasila je: Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
Naslov uredništva glasila je: Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno.
Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, z najmanj dvema stranema v madžarskem jeziku kot jeziku narodne skupnosti.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju občine ter drugi zainteresirani brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Moravske Toplice.
Izdajatelj mora po določbah ZOIPub pošiljati obvezen izvod vsake izdaje Narodni in univerzitetni knjižnici kot nacionalni depozitarni organizaciji.
5. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
6. člen
Glasilo obvešča o delu organov občine, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu ter poroča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredništva ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
V glasilu se objavljajo tudi razpisi, predpisi in drugi akti Občine Moravske Toplice.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
7. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo:
– odgovorni urednik, ki ga na poziv Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja predlaga župan,
– urednik prispevkov v madžarskem jeziku, ki ga na poziv Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja predlaga župan,
– 1 predstavnik MNSS, ki ga na poziv Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja predlaga Svet MNSS Občine Moravske Toplice,
– 1 predstavnik občinske uprave, ki ga na poziv Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja predlaga župan,
– 2 programska sodelavca, ki ju na poziv Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja predlagajo občani.
Člane uredništva imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat uredništva traja štiri leta.
Župan lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredništva, če s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila. O razrešitvi odloča občinski svet.
8. člen
Člani uredništva so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredništvo se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
9. člen
Uredništvo oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu, predlaga županu letni finančni načrt, cenik oglasnih in drugih sporočil ter avtorskih honorarjev, obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.
Odgovorni urednik
10. člen
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana.
Župan lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, če z delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
Pred imenovanjem ali razrešitvijo mora občinski svet pridobiti mnenje uredništva.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o medijih.
Pri izbiri in imenovanju se upoštevajo tudi naslednji pogoji:
– izkušnje na področju uredniškega ali novinarskega dela,
– poznavanje problematike dela in življenja v občini.
12. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredništvo,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredništva in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
13. člen
Odgovorni urednik, člani uredništva in zunanji sodelavci, razen predstavnika občinske uprave, imajo pravico do plačila v skladu s pravilnikom, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
14. člen
Občina Moravske Toplice zagotavlja finančne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga za posamezno proračunsko leto pripravi uredništvo.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
15. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
16. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi uredništvo, nikakor pa ne na naslovni strani glasila. Cenik oglasnih sporočil določi župan na predlog uredništva.
17. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
18. člen
Vse stranke, liste kandidatov in kandidati, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank, list kandidatov in kandidatov, določi uredništvo.
19. člen
Če stranka, lista kandidatov oziroma kandidati v času volilne kampanje želijo objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Uredništvo in odgovorni urednik morata biti imenovana najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
Do imenovanja novega uredništva ter odgovornega urednika opravlja te naloge dosedanji uredniški odbor in dosedanji odgovorni urednik.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 20/01).
Št. 100-00034/2010-1
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost