Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5026. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter izvajanju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe Sveta (EU) št. 356/2010, stran 15056.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter izvajanju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe Sveta (EU) št. 356/2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s Sklepom Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejevalnih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP (UL L št. 105 z dne 27. 4. 2010, str. 17, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: sklep 2010/231/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe ter Uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 z dne 27. januarja 2003 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi z Somalijo (UL L št. 24 z dne 29. 1. 2003, str. 2, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 147/2003/ES) in Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010 z dne 26. aprila 2010 o nekaterih posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom zaradi razmer v Somaliji (UL L št. 105 z dne 27. 4. 2010, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 356/2010/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Somalijo, za uporabo v Somaliji ali v njeno korist ali osebam iz 2. člena sklepa 2010/231/SZVP neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za:
(a) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnega materiala vseh vrst v zvezi z vojaško dejavnostjo, izključno namenjenega podpori misiji Afriške unije v Somaliji (AMISOM), da bi ga ta uporabljala, kakor je določeno v četrtem odstavku RVSZN 1744 (2007), ali da bi ga izključno uporabljale države in regionalne organizacije pri sprejemanju ukrepov v skladu s šestim odstavkom RVSZN 1851 (2008) in desetim odstavkom RVSZN 1846 (2008);
(b) dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnega materiala vseh vrst, namenjenega izključno pomoči pri razvoju institucij na varnostnem področju, kar je skladno s političnim procesom, določenim v prvem, drugem in tretjem odstavku RVSZN 1744 (2007), če Odbor za sankcije v petih delovnih dneh od prejema ustreznega uradnega obvestila ne sprejme odklonilne odločitve;
(c) dobavo ali prodajo nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno človekoljubni ali zaščitni rabi, ali materiala, namenjenega programom Evropske unije ali držav članic za vzpostavitev institucij, ki se, vključno z varnostnim področjem, izvajajo v okviru mirovnega in spravnega procesa in jih je vnaprej odobril Odbor za sankcije, niti se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih osebje ZN, predstavniki medijev in delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij skupaj s pridruženim osebjem začasno izvozijo v Somalijo izključno za osebno uporabo.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam iz 2. člena sklepa 2010/231/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko dovolijo, če Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992) in razširjen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1844 (2008) (v nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer posebej ugotovi, da je tako potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali če odbor sklene, da bi izjema sicer pospešila uresničevanje cilja vzpostavljanja miru in stabilnosti v regiji.
(3) O odobritvi izjem po tem členu v skladu s prejšnjim odstavkom odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(4) Kadar se na podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno s prvim odstavkom 7. a člena uredbe 147/2003/ES in prvim odstavkom 16. člena uredbe 356/2010/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za obrambo, v zvezi z 2. a členom uredbe 147/2003/ES,
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 5. in 6. členom uredbe 356/2010/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z 9. členom uredbe 356/2010/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno z drugim odstavkom 7. a člena uredbe 147/2003/ES in 16. členom uredbe 356/2010/EU objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi k uredbi 147/2003/ES in prilogi II k uredbi 356/2010/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v Somalijo za uporabo v njej ali v njeno korist ali osebam in subjektom iz 2. člena sklepa 2010/231/SZVP neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Somaliji ali za uporabo v tej državi ali osebam iz priloge I k uredbi 356/2010/EU neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaške opreme EU (UL C št. 69 z dne 18. 3. 2010, str. 19, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: skupni seznam) ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga, navedenega na skupnem seznamu (druga alineja 1. člena uredbe 147/2003/ES in točka a prvega odstavka 8. člena uredbe 356/2010/EU);
(b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Somaliji ali za uporabo v tej državi ali osebam iz priloge I k uredbi 356/2010/EU neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči (prva alineja 1. člena uredbe 147/2003/ES in točka b prvega odstavka 8. člena uredbe 356/2010/EU);
(c) osebam iz priloge I k uredbi 356/2010/EU neposredno ali posredno zagotavlja investicijske storitve, povezane z vojaškimi dejavnostmi ali z dobavo, prodajo, prenosom, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo blaga in tehnologije s skupnega seznama (točka c prvega odstavka 8. člena uredbe 356/2010/EU);
(d) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je obiti prepovedi iz točk a do d prvega odstavka 2. člena ter točk a in b prvega odstavka 8. člena uredbe 356/2010/EU (2. člen uredbe 147/2003/ES in drugi odstavek 8. člena uredbe 356/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 356/2010/EU, so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo (prvi odstavek 2. člena uredbe 356/2010/EU);
(b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 356/2010/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena uredbe 356/2010/EU);
(c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena uredbe 356/2010/EU (četrti odstavek 2. člena uredbe 356/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
(a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz uredbe 356/2010/EU, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom uredbe 356/2010/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 356/2010/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji EU (točka a prvega odstavka 9. člena uredbe 356/2010/EU);
(b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 356/2010/EU, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 9. člena uredbe 356/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe, uredbe 147/2003/ES in uredbe 356/2010/EU v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe, uredbe 147/2003/ES in uredbe 356/2010/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(1) Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o ukrepih proti Somaliji (Uradni list RS, št. 11/03).
(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-65/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-1811-0202
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost