Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5087. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič, stran 15238.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 – odločba US) in 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve občinskega sveta ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini, tako da znašajo 0,40 EUR.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz 3. točke tega sklepa.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Tržič v roku 30 dni po predložitvi poročila iz 3. točke tega sklepa, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, velja pa za povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič v letu 2010.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010-21
Tržič, dne 24. novembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost