Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 559/10 Ob-7093/10 , Stran 2982
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZZ). 2. Namen javnega razpisa: glavni namen razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v instrumentih Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti znotraj finančne perspektive 2007–2013. Osnovni cilj izvajanja teh instrumentov je izkoreninjenje revščine v partnerskih državah in regijah v kontekstu trajnostnega razvoja. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v instrumentih Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti. Sofinancirani bodo projekti nevladnih organizacij, ki so v letu 2010 vključene v izvajanje naslednjih instrumentov (v nadaljevanju: izbrani instrumenti): – DCI – Non State Actors and Local Authorities, – DCI – Food Security, – DCI – Investing in People, – DCI – Environment and Sustainable Management of Natural Resources, – DCI – Asylum and Migration, – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), – European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), – Instrument for humanitarian aid. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev MZZ bo iz proračuna za leto 2011 za sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti znotraj finančne perspektive 2007–2013, izvedenih v letu 2010, namenil do 100.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 8270 Ministrstva za zunanje zadeve. Dodelijo se sredstva za plačilo stroškov, ki so nastali v okviru projekta izbranih instrumentov v letu 2010, in katerih plačilo je bilo izvedeno v letu 2010. 5. Pogoji za prijavo Za prijavo vloge na ta javni razpis je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelju je bilo do izteka roka tega razpisa dodeljeno sofinanciranje za sodelovanje v projektih izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje 2007–2013. Vlagatelj predloži odobreno projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba iz tretje alineje te točke, in sicer njen vsebinski in finančni del (v celoti); – vlagatelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), je humanitarna organizacija, ki ima uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. Vlogi mora biti priložena kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra, kjer je prijavitelj registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni); – vlagatelj predloži pogodbo, podpisano z Evropsko komisijo za sodelovanje v projektih izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje 2007–2013, ki je veljavna na dan izteka roka tega razpisa. Vlagatelj, ki ni nosilec projekta, predloži pogodbo, podpisano z nosilcem projekta izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje 2007–2013 in veljavno na dan izteka roka tega razpisa; – vlagatelj za iste aktivnosti ni pridobil sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali drugih EU programov z izjemo izbranih instrumentov; kot dokazilo predloži podpisano in žigosano izjavo; – vlagatelj predloži originalne račune, ki so bili izdani v letu 2010 s strani pravnih oseb, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ter dokazila o njihovem plačilu. Vlagatelj predloži podpisano in žigosano izjavo, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov. Vlagatelj predloži seznam z vsemi predloženimi računi po stroškovnih kategorijah projekta; – vlagatelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke (velja podpisana in žigosana izjava iz prijavnega obrazca); – vlagatelj podpiše in žigosa izjavo, da se strinja s pogoji razpisa. Vloge drugih subjektov bodo zavržene. Prijavi morajo biti priloženi dokumenti, določeni v 3. točki razpisne dokumentacije. 6. Način dodeljevanja sredstev Sredstva za sofinanciranje bodo dodeljena vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu, v višini, ki ne bo presegla višine sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta izbranih instrumentov zagotoviti iz lastnih sredstev. Sredstva za sofinanciranje bodo vsem uspešnim prijaviteljem dodeljena v enakem odstotku od višine predloženih računov posameznega prijavitelja. Odstotek se določi glede na razmerje med višino razpisanih sredstev in skupno višino predloženih veljavnih računov iz pete alineje 5. točke razpisa. Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od razpisanih sredstev, stopnje sofinanciranja projekta s strani EU, ostalih prejetih (lokalnih, regionalnih, privatnih) sredstev in predloženih veljavnih računov. Skupna vrednost računov ne sme preseči deleža sofinanciranja, ki ga mora NVO zagotoviti iz lastnih sredstev upoštevajoč delež sredstev sofinanciranja v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo za sodelovanje v projektih izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje 2007–2013, oziroma za vlagatelja, ki ni nosilec projekta, deleža sofinanciranja, določenega v pogodbi z nosilcem projekta izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje 2007–2013 ter pridobljenih lokalnih, regionalnih, privatnih in drugih sredstev za navedeni projekt. Sredstva bodo vlagatelju nakazana trideseti dan od dneva uradnega prejema zahtevka za plačilo, kateremu bodo priložena dokazila iz 3. točke razpisne dokumentacije. 7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Rok za oddajo vlog je 31. december 2010. Pisne vloge morajo biti vložene v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor za mednarodno sodelovanje in razvojno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vlogo se lahko vloži osebno v MZZ v poslovnem času MZZ ali po pošti (velja datum prispetja po pošti oziroma oddaje v sprejemni pisarni MZZ). Osebno prinesene vloge morajo prijavitelji oddati v sprejemni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva 11, med 8. in 15. uro. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v enem (1) originalnem izvodu, ki je ožigosan in podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja, v dveh (2) kopijah, ki ustrezata originalu, dodatni en (1) izvod pa v elektronski obliki na CD. Priloge k originalnemu izvodu so lahko predložene kot kopije, v primeru, da te ustrezajo originalu. Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora vsebovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje projektov EU«. 8. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 5. januarja 2011 v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve. Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo vložene v roku in na način, ki je določen v 7. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija vlagatelje pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitve bo predpisala komisija. Izbrane bodo vloge, ki bodo pravočasne, popolne in bodo izpolnjevale pogoje, določene v razpisu. Ostale vloge bodo zavrnjene. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve na podlagi predloga strokovne komisije. 9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji na razpis bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 21 dni od datuma odpiranja vlog. 10. Sklenitev pogodb MZZ bo z izvajalci, izbranimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti znotraj finančne perspektive 2007–2013. Izbrani izvajalec se mora na poziv MZZ k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je mogoča pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na MZZ v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodbe z izbrano organizacijo. Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »javna naročila in razpisi«. V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel. 01/478-21-71, vsak delavnik med 10. in 12. uro ali na e-naslovu: zana.pancic@gov.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktna oseba mag. Aleš Verdir: 01/478-21-28 ali 01/478-21-71, e-naslov: ales.verdir@gov.si.

AAA Zlata odličnost