Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Ob-7107/10 , Stran 3003
1. Organizator javne dražbe: Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš. 2. Predmet javne dražbe, opis predmeta javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje je počitniška koča s pripadajočim stavbnim zemljiščem, in sicer: parc. št. 744/63, k.o. Črna, za izklicno ceno: 65.000 EUR. Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno - kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Prodajalec bo organiziral tudi ogled predmetne nepremičnine, in sicer 13. 12. 2010 ob 13. uri. Zainteresirani kupci se lahko zberejo na sedežu organizatorja javne dražbe istega dne ob 12. uri. Vsi morebitni stroški ogleda nepremičnine bremenijo zainteresirane kupce. 3. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna kupnino na transakcijski račun, št. 01100-6300109972, sklic 18 26115-7200994-43282010 v sedmih dneh po podpisu pogodbe. Kupnina se zmanjša za znesek že vplačane varščine. Besedilo pogodbe je objavljeno na spletnih straneh prodajalca. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne vrne. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina nemudoma izročila v posest. 4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v ponedeljek, dne 20. decembra 2010, v sejni sobi Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš, s pričetkom ob 11. uri. 5. Varščina Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni, nakazati varščino v višini 10.000 € na transakcijski račun, št. 01100-6300109972, sklic 18 26115-7200994-43282010. Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, drugim pa se vplačana varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe organizatorju javne dražbe v sprejemno pisarno predložijo pisno vlogo, najkasneje do ponedeljka, dne 20. 12. 2010 do 10. ure. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno sobote, 18. 12. 2010. K pisni vlogi morajo predložiti naslednja potrdila: – pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice), – dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe, – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. – potrdilo o plačilu varščine v višini 10.000 €. 7. Ustavitev postopka: Dom počitka Mengeš si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko komisija za vodenje in nadzor nad prodajo nepremičnine začeti postopek kadarkoli brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla, tudi ustavi. 8. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Doma počitka Mengeš, vsak delovni dan pri Ani Lebar, tel. 01/723-02-65, in sicer med 11. in 14. uro. 9. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07, 55/09) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10). Javna dražba, dražbena pravila in osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Doma počitka Mengeš, www.dom-pocitka-menges.si

AAA Zlata odličnost