Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5078. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010, stran 15234.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 122/09) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
»
+-----+--------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |  v EUR |
|   |ODHODKOV         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov |     |
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |12.550.000|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |10.544.219|
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |9.334.092 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |8.018.687 |
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  | 688.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago | 627.405 |
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki      |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |1.210.127 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in| 685.046 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine |  4.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne|  9.000 |
|   |kazni           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  | 333.680 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni    | 178.401 |
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 410.050 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  | 310.000 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |    0 |
|   |zalog           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 100.050 |
|   |zemljišč in nematerialnega|     |
|   |premoženja        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |  13.800 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |  13.800 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 1.581.931|
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz| 863.938 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  | 717.993 |
|   |državnega proračuna iz  |     |
|   |sredstev proračuna    |     |
|   |Evropske unije      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |14.012.520|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |2.673.152 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki| 634.040 |
|   |zaposlenim        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev| 108.397 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  |1.730.394 |
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih    |  66.870 |
|   |obresti          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        | 133.451 |
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |4.598.911 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 Subvencije      | 169.947 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom|2.671.613 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 286.109 |
|   |organizacijam in ustanovam|     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |1.471.242 |
|   |transferi         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |6.254.183 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja   |6.254.183 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 486.274 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 Investicijski     |  96.210 |
|   |transferi pravnim in   |     |
|   |fizičnim osebam, ki niso |     |
|   |proračunski uporabniki  |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 Investicijski     | 390.064 |
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |    – |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |1.462.520 |
|   |PRIMANKLJAJ)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (75) |     |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJATA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |    0 |
|   |privatizacije       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|   500 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (44) |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|   500 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |   500 |
|   |deležev i naložb     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin|    0 |
|   |iz naslova privatizacije |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA  |   –500 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)     |1.250.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |1.250.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |1.250.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (55)   | 228.480 |
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      | 228.480 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega  | 228.480 |
|   |dolga           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  | –441.500 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |1.021.520 |
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |1.462.520 |
|   |(VI.+VII-VIII-IX=-III)  |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH| 581.979 |
|   |31.12. RETEKLEGA LETA   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |9009 Splošni sklad za   | 581.979 |
|   |drugo           |     |
+-----+--------------------------+----------+
«
2. člen
V 4. členu se doda šesta alineja, ki glasi:
»koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0199/2010-1(110)
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost