Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 6130-1048/2010 Ob-7071/10 , Stran 2985
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in cilji javnega razpisa JR12–knjiga–2011 Predmet javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011 je sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, javnih zavodov ter fizičnih oseb s statusom samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki delujejo na naslednjih področjih knjige: izdaja knjig, izdaja revij, bralna kultura, literarne prireditve, mednarodno sodelovanje in delovne štipendije. JAK bo kulturne projekte na področjih knjige v letu 2011 v okviru javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij izdaje knjig in revij za odrasle, otroke in mladino, – izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin in oblikujejo vseživljenjske bralne navade, – izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev, – organizacija kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih projektov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini, – neposredno podpiranje ustvarjalcev. 3. Osnovna razpisna področja Opredelitev področij in podpodročij razpisa je lahko dodatno navedena v prijavnih obrazcih OBR1 za posamezna področja oziroma podpodročja razpisa, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 3.1. Izdaja knjig (IK) Opredelitev področja: Na področje izdaje knjig lahko prijavitelji prijavijo posamična knjižna dela domačih sodobnih ustvarjalcev za odrasle (proza, poezija, dramatika, eseji), izvirna in prevodna dela mladinske književnosti ter ponatise mladinskih klasikov za starost 11–15 let, izvirna in prevodna temeljna dela ter ponatise s področja umetnosti in humanistike, prevode in ponatise klasikov svetovne književnosti ter izvirne slovenske slikanice. Področje izdaje knjig obsega naslednja podpodročja: a) temeljna dela in ponatisi s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike, ki so pomembni za nacionalno kulturo in/ali njene povezave s svetovno književnostjo, b) izvirna sodobna prozna, esejistična in dramska dela ter pesniške zbirke za odrasle, c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi mladinskih klasikov za najstnike (11–15 let), d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev. Predmet sofinanciranja na področju izdaje knjig niso katalogi razstav, zborniki simpozijev in priložnostni zborniki, priročniki in učbeniki, objave rezultatov znanstvenih raziskav ali rezultatov podiplomskega študija. 3.2. Izdaja revij (IR) Opredelitev področja: Področje izdaje revij obsega naslednja podpodročja: a) literarne revije, ki objavljajo izvirna in prevodna književna besedila različnih zvrsti, ocene književnih del in pogovore z literarnimi ustvarjalci, b) kulturne revije, ki objavljajo izvirna in prevodna besedila z različnih področij ustvarjanja (književnost, humanistika, različne umetnosti …) in so namenjene splošni publiki, c) umetnostne revije, ki objavljajo izvirna in prevodna besedila s področja različnih umetnosti in imajo pomemben delež vizualnega gradiva, d) znanstvene revije s področja humanistike, katerih izdajatelji imajo status raziskovalne organizacije pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARSS) ali delujejo kot založbe ali društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. 3.3. Bralna kultura (BK) Opredelitev področja: Projekti bralne kulture so sistematično usmerjeni v razvijanje in širjenje bralne kulture, promocijo branja in kupovanja knjig, ter upoštevajo sodobne didaktične pristope s področja bralne kulture. Skrbijo za povezovanje različnih subjektov na področju razvijanja bralne kulture (knjižnice – knjigarne – založbe – avtorji). Udeleženci aktivno sodelujejo pri izvajanju projekta. Med projekte bralne kulture ne sodijo kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem. 3.4. Literarne prireditve (LP) Opredelitev področja: Literarna prireditev je zaključena vsebinska celota, usmerjena v promocijo slovenskih avtorjev ter v promocijo ustvarjalnosti na področju leposlovja in humanistike. Je eno- ali večdnevni dogodek (t. i. literarni festival), ki vključuje vsaj tri (3) slovenske avtorje ali izvajalce in poteka v Sloveniji. Med literarne prireditve šteje tudi podeljevanje literarnih nagrad. Med literarne prireditve ne sodijo novinarske konference ob izidu knjižnih del in kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem. 3.5. Mednarodno sodelovanje (MS) Opredelitev področja: Predmet razpisnega področja je sofinanciranje organizacije projektov, ki se nanašajo na promocijo slovenskih avtorjev in slovenske ustvarjalnosti na področju leposlovja in humanistike v tujini: organizacija kakovostnih, prepoznavnih ali inovativnih dogodkov v Sloveniji ali tujini, namenjenih izključno trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini ter organizacija kakovostnih in prepoznavnih predstavitev na sejmih, kjer ni nacionalne stojnice. Izključni namen predstavitve na sejmih je promocija vrhunskega slovenskega leposlovja in humanistike ter združevanje predstavitev več domačih založnikov. 3.6. Delovne štipendije (DŠ) Opredelitev področja: Predmet razpisnega področja je neposredna podpora ustvarjalcem na področjih knjige, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in s svojim delom pomembno prispevajo h kvaliteti in raznovrstnosti slovenskega književnega ustvarjanja. 4. Okvirna vrednost javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011 ter obdobje in način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011 za leto 2011 znaša predvidoma 900.000,00 EUR, in sicer za področja: – izdaja knjig: predvidoma 320.000,00 EUR: – od tega predvidoma 130.000,00 EUR za predvidoma petindvajset (25) temeljnih del in ponatisov s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike, – predvidoma 130.000,00 EUR za predvidoma trideset (30) izvirnih proznih, esejističnih in dramskih del ter pesniških zbirk za odrasle, – predvidoma 30.000,00 EUR za predvidoma sedem (7) izvirnih ali prevodnih del ali ponatisov mladinskih klasikov za najstnike od 11–15 let ter – predvidoma 30.000,00 EUR za predvidoma pet (5) izvirnih slovenskih slikanic; – izdaja revij: predvidoma 200.000,00 EUR; – bralna kultura: predvidoma 65.000,00 EUR; – literarne prireditve: predvidoma 115.000,00 EUR; – mednarodno sodelovanje: predvidoma 50.000,00 EUR; – delovne štipendije: 150.000,00 za predvidoma dvanajst (12) štipendij po 12.500,00 EUR bruto, od tega predvidoma dve (2) štipendiji za nadarjene mlade ustvarjalce in predvidoma dve (2) štipendiji za literarne kritike. Dodeljena proračunska sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2011 v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški JAK bo izbranim izvajalcem projektov s področij knjige sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt. Na področju delovnih štipendij bo JAK izbranim izvajalcem štipendije sofinancirala 100%. Sredstva sofinanciranja se odobrijo za upravičene stroške projekta, povezane z izvedbo projekta v letu 2011. Tveganje glede izvajanja kulturnega projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5.1. Upravičeni stroški na področju izdaje knjig (IK) Med upravičene stroške na področju oziroma vseh podpodročjih izdaje knjig (a, b, c, d) sodijo: sklop A: avtorski honorarji (avtorji besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačila avtorskih pravic v tujino), sklop B: tiskarska priprava in tisk, sklop C: stroški uredniškega dela. 5.2. Upravičeni stroški na področju izdaje revij (IR) Med upravičene stroške na podpodročjih izdaje literarnih, kulturnih in umetnostnih revij (a, b, c) sodijo: sklop A: avtorski honorarji (avtorska besedila, prevodi besedil, lektoriranje …), sklop B: tiskarska priprava in tisk, sklop C: stroški uredniškega dela. Med upravičene stroške na podpodročju izdaje znanstvenih revij s področja humanistike (d) sodijo: Sklop A: avtorski honorarji (prevodi znanstvenih besedil v slovenski jezik, izvirna znanstvena besedila, uredniško delo). Stroški uredniškega dela na podpodročju znanstvenih revij s področja humanistike so upravičeni samo v primeru, da urednik ni zaposlen pri izdajatelju znanstvene revije, zunanji urednik pa mora imeti z izdajateljem sklenjeno pogodbo. Med upravičene stroške na podpodročju znanstvenih revij ne sodijo stroški tiskarske priprave (prelom in oblikovanje) in tiska, stroški lektoriranja ter stroški honorarjev recenzentom znanstvenih člankov pred objavo. 5.3. Upravičeni stroški na področju bralne kulture (BK) Med upravičene stroške na področju bralne kulture sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta, in sicer: Sklop A: avtorski honorarji (za avtorje, moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …), Sklop B: stroški organizacije (tisk, najemnina, poštnina, dnevnice, potni stroški …), Sklop C: stroški promocije (oglasi, dodatna promocijska gradiva …). 5.4. Upravičeni stroški na področju literarnih prireditev (LP) Med upravičene stroške na področju literarnih prireditev sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta, in sicer: Sklop A: avtorski honorarji (za avtorje, moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …), Sklop B: stroški organizacije (najemnina, poštnina, dnevnice, potni stroški …), Sklop C: stroški promocije (oglasi, dodatna promocijska gradiva …). Prijaviteljem, ki bodo prijavili kulturni projekt LP z vključenim podeljevanjem uveljavljenih literarnih nagrad, bo JAK kot upravičene stroške štela tudi nagrado za nominirance v skupnem znesku višine glavne nagrade. 5.5. Upravičeni stroški na področju mednarodnega sodelovanja (MS) Med upravičene stroške na področju mednarodnega sodelovanja sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta, in sicer: Sklop A: avtorski honorarji (za avtorje, moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …), Sklop B: stroški organizacije (najemnina, poštnina, dnevnice, potni stroški …), Sklop C: stroški promocije. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – da z JAK nimajo sklenjene Pogodbe o financiranju in izvedbi javnega kulturnega programa za leto 2011 na istem področju iz naslova javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna, – da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011, – da se z istim kulturnim projektom na javni projektni razpis JR12–knjiga–2011 prijavljajo samo enkrat, – da za isti projekt na javni projektni razpis JR12–knjiga–2011 poda vlogo le en prijavitelj, – da spoštujejo določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o obveznem izvodu publikacij, – da pri prijavi na področje/podpodročje upoštevajo vsebine, navedene v točki 3 in v prijavnih obrazcih OBR1 za posamezna področja/podpodročja javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011. Dokazilo: OBR1–Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami Za sredstva na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 ne morejo kandidirati knjigarne. 6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 6.2.1. Posebni pogoji na področju izdaje knjig (IK) 6.2.1.1. Posebni pogoji na podpodročju a) temeljna dela in ponatisi s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike, ki so pomembni za nacionalno kulturo in/ali njene povezave s svetovno književnostjo. Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročju a) temeljna dela in ponatisi s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj tri (3) knjižne naslove v slovenščini (prva izdaja) s podpodročja a) javnega razpisa, – da zaprošajo za sofinanciranje največ treh (3) knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s podpodročja a) javnega razpisa, ki bodo v knjižni obliki izšli v letu 2011, – da zagotavljajo urednika z referencami na podpodročju a), – da zagotavljajo, da bo knjižni projekt v tiskani obliki izšel v najmanj 300 izvodih, poezija in drame pa v najmanj 200 izvodih, in bo v primeru razprodane naklade dosegljiv s tiskom na zahtevo oziroma ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane knjige, – da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo, prevajalcem vsaj 270,00 EUR bruto na avtorsko polo; za prevod pesniške zbirke pavšal vsaj 2.000,00 EUR bruto, – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma 15.000,00 EUR in da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.1.2. Posebni pogoji na podpodročju b) izvirna sodobna prozna, esejistična in dramska dela ter pesniške zbirke za odrasle Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročju b) izvirna sodobna prozna, esejistična in dramska dela ter pesniške zbirke za odrasle morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj tri (3) knjižne naslove slovenskih avtorjev (prva izdaja) s podpodročja b) razpisa, – da zaprošajo za sofinanciranje največ treh (3) knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s podpodročja b) javnega razpisa, ki bodo v knjižni obliki izšli v letu 2011, – da zagotavljajo, da bo knjižni projekt v tiskani obliki izšel v najmanj 300 izvodih, poezija in drame pa v najmanj 200 izvodih, in bo v primeru razprodane naklade dosegljiv s tiskom na zahtevo oziroma ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane knjige, – da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo, za pesniško zbirko pavšal v višini vsaj 2.500,00 EUR bruto, – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov in da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.1.3. Posebni pogoji na podpodročju c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi mladinskih klasikov za najstnike (11–15 let) Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročju c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi mladinskih klasikov za najstnike (11–15 let) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj tri (3) knjižne naslove v slovenščini (prva izdaja) za otroke in mladino, – da zaprošajo za sofinanciranje največ dveh (2) knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s podpodročja c) javnega razpisa, ki bodo v knjižni obliki izšli v letu 2011, – da zagotavljajo, da bo knjižni projekt v tiskani obliki izšel v najmanj 300 izvodih in bo v primeru razprodane naklade dosegljiv s tiskom na zahtevo oziroma s ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane knjige, – da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo, prevajalcem pa vsaj 270,00 EUR bruto na avtorsko polo, za izvirno pesniško zbirko pavšal v višini vsaj 2.500,00 EUR bruto ter za prevod pesniške zbirke pavšal vsaj v višini 2.000,00 EUR bruto, – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov in da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.1.4. Posebni pogoji na podpodročju d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročju d) izvirne slovenske slikanice morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj šest (6) slikanic v slovenščini (prva izdaja), – da zaprošajo za sofinanciranje največ dveh (2) izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev v slovenskem jeziku, ki bosta izšli v letu 2011, – da zagotavljajo, da bo knjižni projekt v tiskani obliki izšel v najmanj 500 izvodih in bo v primeru razprodane naklade dosegljiv s tiskom na zahtevo oziroma s ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane knjige, – da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev zagotovili piscu besedila slikanice pavšal vsaj 500,00 EUR bruto za prvo naklado, – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma 6.000,00 EUR bruto in da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.2. Posebni pogoji za področje izdaje revij 6.2.2.1. Posebni pogoji na podpodročjih a) literarne, b) kulturne in c) umetnostne revije Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročjih a) literarne, b) kulturne in c) umetnostne revije morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da kandidirajo na javnem razpisu z literarno, kulturno ali umetnostno revijo, ki izhaja v slovenskem jeziku v tiskani obliki vsaj dvakrat (2) letno, tj. dva zvezka letno, v letnem obsegu najmanj 16 AP in v nakladi najmanj 200 izvodov ter je v tej dinamiki izhajanja, obsegu in nakladi izhajala tudi v letu 2010, oziroma kandidirajo na javnem razpisu z literarno, kulturno ali umetnostno revijo v slovenskem jeziku v elektronski obliki, ki je v celoti dostopna na internetu in v digitalni knjižnici NUK. Dokazilo: po en izvod vseh izdanih številk v letu 2010, če prijavljene revije JAK ni sofinancirala iz naslova razpisa JR4–knjiga–2010, oziroma dokazilo o internetni dostopnosti in dostopnosti v NUK. – da zagotavljajo sodelovanje urednika z ustreznimi referencami za podpodročja a, b, c, – da oglasni prostor v reviji ne presega 10% celotnega prostora posamezne številke, – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov in da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR2–IR Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.2.2. Posebni pogoji na podpodročju d) znanstvene revije s področja humanistike Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročju d) znanstvene revije s področja humanistike morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da kandidirajo na javnem razpisu z znanstveno revijo s področja humanistike, ki izhaja v slovenskem jeziku v tiskani obliki vsaj dvakrat (2) letno, tj. dva zvezka letno, v letnem obsegu najmanj 16 AP in v nakladi najmanj 200 izvodov ter je v tej dinamiki izhajanja, obsegu in nakladi izhajala tudi v letu 2010, oziroma kandidirajo na javnem razpisu z znanstveno revijo s področja humanistike v slovenskem jeziku v elektronski obliki, ki je v celoti dostopna na internetu in v digitalni knjižnici NUK. Dokazilo: po en izvod vseh izdanih številk v letu 2010, če prijavljene revije JAK ni sofinancirala iz naslova razpisa JR4–knjiga–2010, oziroma podatki o internetni dostopnosti in dostopnosti v NUK. – da ima revija v letu 2011 sofinancirane stroške tiska iz naslova razpisa JAK za domače znanstvene periodične publikacije JR10–ZP–2011, – da avtorji besedil reviji ne plačujejo za objavo, – da oglasni prostor v reviji ne presega 10% celotnega prostora posamezne številke, – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov in da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR2–IR Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.3. Posebni pogoji za področje bralne kulture (BK) Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da so v obdobju 2008–2010 organizirali vsaj tri (3) projekte s področja bralne kulture, – da v prijavljenem projektu sodelujejo najmanj trije (3) slovenski avtorji ali izvajalci, – da upoštevajo najnižji znesek posameznega honorarja za nastop avtorja, ki znaša 150 EUR bruto, – da zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh upravičenih stroškov in največ 10.000,00 EUR na projekt in da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki), Dokazilo: OBR2–BK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja – da v primeru, ko je prijavitelj splošna knjižnica, prijavi projekte, ki niso sofinancirani v rednem programu dela javnega zavoda, ter le v primeru, če so bili v letu 2010 nakupi knjižnega gradiva opravljeni v skladu s smernicami Nacionalnega programa Ministrstva za kulturo za obdobje 2008–2011. 6.2.4. Posebni pogoji za področje literarnih prireditev (LP) Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da so v obdobju 2008–2010 organizirali vsaj tri (3) literarne prireditve, – da prijavljajo eno- ali večdnevno literarno prireditev, ki poteka na enem ali več prizoriščih in vključuje sodelovanje najmanj treh (3) slovenskih avtorjev ali izvajalcev, – da upoštevajo najnižji znesek posameznega honorarja za nastop avtorja, ki znaša 150 EUR bruto, – da zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh upravičenih stroškov in največ 10.000,00 EUR na projekt in da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki), Dokazilo: OBR2–LP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.5. Posebni pogoji za področje mednarodnega sodelovanja (MS) Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu, – da so v obdobju 2008–2010 organizirali vsaj en (1) projekt s področja mednarodnega sodelovanja, – da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje slovenskega leposlovja in humanistike v tujini in da prijavljeni projekt sledi ciljem, navedenim v točki 2 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, – da za prijavljeni projekt niso prejeli sredstev iz naslova javnega poziva JP4–AD–2010, – da predlagajo projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov in ne presega zneska v višini 10.000,00 EUR in da za izvedbo projekta zagotavljajo najmanj 30% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe projekta. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR2–MS Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja 6.2.6. Posebni pogoji za področje delovnih štipendij (DŠ) Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področjih knjige kot pisatelji, pesniki, prevajalci, esejisti, literarni kritiki ali publicisti, ter imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, Dokazilo: Odločba Ministrstva za kulturo – da so v obdobju 2008–2010 objavili samostojno knjižno delo ali objavljali v literarnih, kulturnih, umetnostnih in humanističnih revijah doma in/ali v tujini, – da v letu 2010 niso dobili delovne štipendije na projektnih razpisih in pozivih JAK (JR4–knjiga–2010, JP4–AD–2010). 7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova uporaba 7.1. Področje izdaje knjig (IK) 7.1.1. Podpodročji a) temeljna dela in ponatisi s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike in b) izvirna sodobna prozna, esejistična in dramska dela ter pesniške zbirke za odrasle Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.1.2. Podpodročje c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi mladinskih klasikov za najstnike (11–15 let) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.1.3. Podpodročje d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Področje izdaje revij (IR) 7.2.1. Podpodročji a) literarne revije in b) kulturne revije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2.2. Podpodročje c) umetnostne revije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2.3. Podpodročje d) znanstvene revije s področja humanistike Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Področje bralne kulture (BK) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4. Področje literarnih prireditev (LP) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.5. Področje mednarodnega sodelovanja (MS) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.6. Področje delovnih štipendij (DŠ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev 8.1. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja za vsa razpisna področja in podpodročja razpisa JR12–knjiga–2011 Izbrani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 80 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do 7. 1. 2011 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov s področij knjige z oznako JR12–knjiga–2011 z oznako področja in podpodročja, npr. Izdaja knjig – izvirna slikanica slovenskih avtorjev in ilustratorjev, bralna kultura itd. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati morata biti najkasneje tega dne prijavna obrazca št. 1 in 2 poslana po elektronski pošti v wordovem dokumentu ali podobnem tekstnem formatu, zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime prijavljenega projekta: – za izdajo knjig: knjige.projektni@jakrs.si, – za izdajo revij: revije.projektni@jakrs.si, – za bralno kulturo: bralna.kultura@jakrs.si, – za literarne prireditve: literarne.prireditve@jakrs.si, – za mednarodno sodelovanje: programi.ms@jakrs.si, – za delovne štipendije: delovne.stipendije@jakrs.si. Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR12–knjiga–2011 v Uradnem listu RS, dne 3. 12. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 7. 1. 2011. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih in posebnih pogojev za posamezno razpisno področje oziroma podpodročje, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10). 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni projektni razpis JR12–knjiga–2011, bo pregledovala odpiralna komisija JAK. JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta. 11. Dokumentacija javnega razpisa JR12–knjiga–2011 Dokumentacija javnega razpisa JR12–knjiga–2011 obsega: – besedilo javnega razpisa JR12–knjiga–2011, – prijavne obrazce za posamezna področja oziroma podpodročja razpisa JR12–knjiga–2011: a) Izdaja knjig (IK) – vsa podpodročja: – prijavni obrazec OBR1–IK Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–IK Vzorec pogodbe. b) Izdaja revij (IR) – vsa podpodročja: – prijavni obrazec OBR1–IR Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–IR Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–IR Vzorec pogodbe. c) Bralna kultura (BK): – prijavni obrazec OBR1–BK Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–BK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–BK Vzorec pogodbe. d) Literarne prireditve (LP): – prijavni obrazec OBR1–LP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–LP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–LP Vzorec pogodbe. e) Mednarodno sodelovanje (MS): – prijavni obrazec OBR1–MS Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–MS Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–MS Vzorec pogodbe. f) Delovne štipendije (DŠ): – prijavni obrazec OBR1–DŠ Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–DŠ Vzorec pogodbe. Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR12–knjiga–2011 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa JR12–knjiga–2011: a) Izdaja knjig (IK) – vsa podpodročja: – prijavni obrazec OBR1–IK Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–IK Vzorec pogodbe. b) Izdaja revij (IR) – vsa podpodročja: – prijavni obrazec OBR1–IR Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–IR Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–IR Vzorec pogodbe. c) Bralna kultura (BK): – prijavni obrazec OBR1–BK Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–BK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–BK Vzorec pogodbe. d) Literarne prireditve (LP): – prijavni obrazec OBR1–LP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–LP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–LP Vzorec pogodbe. e) Mednarodno sodelovanje (MS): – prijavni obrazec OBR1–MS Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–MS Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3–MS Vzorec pogodbe. f) Delovne štipendije (DŠ): – prijavni obrazec OBR1–DŠ Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2–DŠ Vzorec pogodbe. 12. Pristojne uslužbenke za informacije in pojasnila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Informacije lahko dobite po telefonu in elektronski pošti JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 11. 1. 2011.

AAA Zlata odličnost