Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 518/10 Ob-7049/10 , Stran 2981
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele izvajati v proračunskem letu 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov. Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo: – nabavo nepremične (prostori ali objekt), – gradnjo, – investicijsko vzdrževalna dela, – nabavo opreme. Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v objekt, prostore ali opremo, tako da objekt po izvedeni investiciji lahko obratuje. Javni razpis za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture se razpisuje za investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je to v javnem interesu države. Razpis vključuje naslednjo občinsko kulturno infrastrukturo: – splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015, RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005), – kulturne domove. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo občine, ki bodo pričele z investicijami v letu 2011 in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da ima občina za investicijo dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10), – da je občina lastnica nepremičnine, – da bo občina zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 – UPB1, (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05_ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/0961/10 – ZRud-1 62/10 popr.) in Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10), – da lahko občina za leta izvajanja investicije izkaže zaprto finančno konstrukcijo vključno s proračunskimi sredstvi za katera kandidira na razpisu. Občina lahko v razpisu pridobi odstotek sofinanciranja vrednosti investicije (brez davka na dodano vrednost), ki občini pripada glede na koeficient razvitosti. Koeficienti razvitosti občin z obsegom sofinanciranja investicij iz državnega proračuna so določeni na osnovi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09) in so razvidni v prilogi. Zaprta finančna konstrukcija z informativnim terminskim planom se izkazuje na obrazcu 3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov). 3. Obvezne priloge k vlogi na razpis Občina priloži vlogi na razpis naslednje obvezne priloge: – prijavni obrazec občine predlagateljice – Obrazec 1 v razpisni dokumentaciji, – dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program s sklepom pristojnega organa občine o potrditvi investicijske dokumentacije za predlagan investicijski projekt. V primeru, da je vrednost investicije manj kot 300.000 € se predloži poenostavljen dokument identifikacije investicijskega projekta, – dokazilo o lastništvu nepremičnine, – izjavo občine predlagateljice, da bo zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o javnih naročilih – Obrazec 2 v razpisni dokumentaciji, – predlog finančnega načrta z informativnim terminskim planom – Obrazec 3 v razpisni dokumentaciji, – sprejet odlok o proračunu občine za preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt razvojnih programov če je investicijski projekt občine zajet v veljavnem načrtu razvojnih programov, – utemeljitev predlaganega projekta, smernice utemeljitve so razvidne iz razpisne dokumentacije. 4. Pregled ustreznosti vlog Komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica bo pripravila za vse popolne in pravočasne vloge občin (ustrezne vloge) skupno poročilo. Za nepravočasno se šteje vloga ali dopolnitev vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 1. 2011, oziroma do tega dne ne bo predložena na vložišču ministrstva. V primeru, da bo pravočasna vloga občine formalno nepopolna, bo občina pozvana, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Po izteku roka za dopolnitev bo komisija ugotovila, ali so formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene. Ministrica bo s posamičnim sklepom zavrgla vlogo, ki ni pravočasna ali popolna ali ki je ni vložila upravičena oseba. Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne priloge, ki jih določa besedilo razpisa. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je občina v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih prilog k vlogi na razpis. 4. Ocenjevanje vlog V predlog programa za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture bo ministrstvo vključilo projekte po vrstnem redu, določenem na osnovi ocenjevanja projektov, ki ga bo izvedla strokovna komisija za ocenjevanje vlog. Sofinancirane bodo tiste investicije, ki bodo v postopku izbire ocenjene oziroma ovrednotene višje. Povzetek načina ocenjevanja: prednostna merila so ovrednotena s točkami in so razvidna iz ocenjevalnih listov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni investicijski projekt je 100 točk. Po izvedenem točkovanju se bodo občinam po vrstnem redu, na osnovi doseženih točk posamezne investicije, dodelila sredstva do izčrpanja razpoložljivih sredstev v letu 2011. V primeru pridobitve enakega števila točk imajo prednost investicije namenjeni nujnim posegom na objektih (preprečitev škode na objektu ali funkcionalna usposobitev objekta). Ministrstvo bo najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis pisno obvestilo občine o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu strokovne komisije. V obvestilu se bo določil rok, do katerega ima občina možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko sporoči tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele odzive občin na obvestilo in oblikovala končni predlog sofinanciranja investicij. Končni predlog bo vseboval tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo investicij, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministrica izdala o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta. V primeru, da se je občina s svojim projektom uvrstila v izbor za dodelitev sredstev, a se temu odpove v obdobju po zaključku razpisa, se sredstva namenijo prvi naslednji investiciji iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejela. 5. Kriteriji ocenjevanja Kriteriji ocenjevanja splošnih knjižnic so naslednji: – število prebivalstva, – stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na članstvo, – stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na obisk/izposojo, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na nujnost posegov, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na normative, – razvitost občine, – prostorska rešitev. Kriteriji za ocenjevanje kulturnih domov: – število prebivalstva, – stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena glede na število dogodkov, – stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena glede na pestrost, odmevnost, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na nujnost posegov, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na potencialne uporabnike, – razvitost občine, – prostorska rešitev. Podroben opis kriterijev ocenjevanja je razviden iz razpisne dokumentacije. 6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v proračunskem letu 2011 znaša 1.000.000 €. 7. Obdobje za porabo odobrenih sredstev Odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za katero bodo odobrena in v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju državnega proračuna. 8. Razpisni rok Razpis se prične 3. decembra 2010 in zaključi 14. januarja 2011. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec – Obrazec 1, – izjava predlagateljice – Obrazec 2, – Obrazec 3, – smernice za utemeljitev predlaganega projekta – kulturni dom, splošna knjižnica, – ocenjevalni list – kulturni dom, splošna knjižnica, – koeficienti razvitosti občin za leti 2009 in 2010 z obsegom sofinanciranja investicij. Razpisno dokumentacijo lahko občine v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan v vložišču ministrstva, med 8. in 15. uro. Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani ministrstva, http://www.kultura.gov.si, kjer so tudi ostali podatki povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka posamezni občini razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in z vsemi prilogami oddana na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 14. januarja 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava za občinske investicije na področju kulture, z oznako JPR-OBI-2010. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba občine in njen naslov. Če občina na razpis posreduje več projektov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 11. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil: Lucka.Zlender-Jukic@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirani predstavnik občine ima vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

AAA Zlata odličnost