Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5025. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Eritreji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 667/2010, stran 15054.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Eritreji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 667/2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s Sklepom Sveta 2010/127/SZVP z dne 1. marca 2010 o omejevalnih ukrepih proti Eritreji (UL L št. 51 z dne 2. 3. 2010, str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: sklep 2010/127/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 667/2010 z dne 26. julija 2010 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi z Eritrejo (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2010, str. 16, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 667/2010/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Eritrejo, za uporabo v Eritreji ali v njeno korist ali osebam in subjektom iz 3. člena sklepa 2010/127/SZVP neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Prepovedano je tudi, da predmete iz prvega odstavka tega člena iz Eritreje dobavljajo državljani Republike Slovenije ali da se dobavljajo z uporabo plovil ali letal pod zastavo Republike Slovenije, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja Eritreje.
(3) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam iz 3. člena sklepa 2010/127/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko dovolijo, če Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992) in razširjen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1844 (2008) (v nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer posebej ugotovi, da je tako potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali če odbor sklene, da bi izjema sicer pospešila uresničevanje cilja vzpostavljanja miru in stabilnosti v regiji.
(3) O odobritvi izjem po tem členu v skladu s prejšnjim odstavkom odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(4) Kadar se na podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno s prvim odstavkom 15. člena uredbe 667/2010/EU sta v Republiki Sloveniji pristojna organa za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 5. in 6. členom uredbe 667/2010/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z 10. členom uredbe 667/2010/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno s 15. členom uredbe 667/2010/EU objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k uredbi 667/2010/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) v Eritrejo za uporabo v njej ali v njeno korist ali osebam in subjektom iz 3. člena sklepa 2010/127/SZVP neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU (prvi odstavek 2. člena te uredbe),
(b) dobavi predmete iz prvega odstavka 2. člena te uredbe iz Eritreje, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja Eritreje (drugi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Eritreji ali za uporabo v tej državi ali osebam iz priloge I k uredbi 667/2010/EU neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama vojaške opreme EU (UL C št. 69 z dne 18. 3. 2010, str. 19, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: skupni seznam) ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga, navedenega na skupnem seznamu (točka a prvega odstavka 2. člena in točka a prvega odstavka 8. člena uredbe 667/2010/EU);
(b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Eritreji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči (točka b prvega odstavka 2. člena in točka b prvega odstavka 8. člena uredbe 667/2010/EU);
(c) neposredno ali posredno pridobi tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo orožja ter pripadajočega materiala vseh vrst, vključenih na skupni seznam, od katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa v Eritreji (točka c prvega odstavka 2. člena uredbe 667/2010/EU);
(d) neposredno ali posredno pridobi financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za katero koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in pripadajočega materiala vseh vrst, vključenih na skupni seznam, ali za zagotavljanje pripadajoče tehnične pomoči in posredniških storitev neposredno ali posredno od katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa v Eritreji (točka d prvega ostavka 2. člena uredbe 667/2010/EU);
(e) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk a do d prvega odstavka 2. člena ter točk a in b prvega odstavka 8. člena uredbe 667/2010/EU (točka e prvega odstavka 2. člena in drugi odstavek 8. člena uredbe 667/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 667/2010/EU, ki so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo (prvi odstavek 4. člena uredbe 667/2010/EU);
(b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 667/2010/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 4. člena uredbe 667/2010/EU);
(c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 4. člena uredbe 667/2010/EU (tretji odstavek 4. člena uredbe 667/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
(a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz uredbe 667/2010/EU, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 4. členom uredbe 667/2010/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 667/2010/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji EU (točka a prvega odstavka 10. člena uredbe 667/2010/EU);
(b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 667/2010/EU, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 10. člena uredbe 667/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 667/2010/EU v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe 667/2010/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-66/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-1811-0203
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost