Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 478-3/2010-3 Ob-7027/10 , Stran 3006
I. Predmet najema Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve kot upravljavec kompleksa Licej na Prešernovi 25, Ljubljana oddaja v najem prostore za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma obratovanja razdelilnice hrane na podlagi javnega zbiranja ponudb. Prostori obsegajo kuhinjo, v izmeri 20,70 m2, jedilnico, v izmeri 65,60 m2. Skupna površina obsega 86,30 m2. Prostori se nahajajo v mansardi in se oddajajo v najem v stanju, kakršnem so (brez opreme, ki se trenutno nahaja v prostoru). Posebni pogoji: najemnik zagotovi izvedbo del za ureditev prostorov za izvajanje gostinske dejavnosti oziroma obratovanja razdelilnice hrane ter zagotovi za izvajanje dejavnosti potrebno opremo. Najemnik uredi prostor v soglasju z najemodajalcem. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja pisnih ponudb Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku skupaj z dokazilom o strokovni usposobljenosti, – poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja gostinske dejavnosti, – ponujena višina mesečne najemnine, – izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem, – potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene najemnine. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve najemne pogodbe. III. Pogoji najema Prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati prostora v podnajem in ne dobi na prostoru nikakršnih pravic. Izbrani najemnik v soglasju z MZZ zagotovi ureditev najetih prostorov za namen izvajanja gostinske dejavnosti oziroma razdelilnice hrane ter za to priskrbi ustrezno opremo. Izbrani najemnik in MZZ se glede ureditve prostora za izvajanje gostinske dejavnosti ter opreme dogovorita v najemni pogodbi. Poleg najemnine bremenijo najemnika tudi stroški v zvezi z uporabo prostora. Restavracija oziroma razdelilnica hrane je lahko odprta le v delovnem času ministrstva za zunanje zadeve oziroma od 9. do 14. ure in je namenjena zgolj zaposlenim. Najemnik zagotovi pripravo hrane na drugi lokaciji ter zagotovi dnevno vsaj tri različne menije malic in kosil, solatni bife, sendviče ter različne vrste brezalkoholnih pijač ter toplih napitkov. Najemnik se zaveže nuditi gostinske storitve tudi v prostorih izven restavracije v zgradbi MZZ po predhodnem dogovoru. IV. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudba mora prispeti do vključno 13. 12. 2010 v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Služba za investicije, logistiko in javna naročila, Prešernova 25, Ljubljana z obveznim pripisom: »Ponudba za najem prostorov – Prešernova 25, Ljubljana – Ne odpiraj.« Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Odpiranje ponudb je javno. Nepopolnih ponudb in ponudb, prispelih po preteku razpisnega roka, komisija ne bo obravnavala. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 16. 12. 2010 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina mesečne najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. Če bo več ponudnikov ponudilo enako višino mesečne najemnine, bodo ti ponudniki povabljeni na pogajanja. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe. Ministrstvo za zunanje zadeve si pridružuje pravico, da postopek ustavi do sklenitve najemne pogodbe oziroma pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. VI. Informacije Vsa pojasnila v zvezi s predmetom najema dobite vsak dan od 9. ure do 15. ure na tel. 01/478-67-62 – kontaktna oseba Barbara Javornik ali preko elektronskega naslova: barbara.javornik@gov.si. Informacije glede ogleda poslovnih prostorov dobite na istem naslovu.

AAA Zlata odličnost