Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 478-4/2010 Ob-7028/10 , Stran 3002
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Sklop 1: 1) 2-sobno stanovanje št. 22 (20.E), v izmeri 56,79 m2 v četrtem nadstropju, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj, ZKV 2189/23, k.o. Črnomelj – prazno, 2) 2,5-sobno stanovanje št. 15 (14.E), v izmeri 80,55 m2 v tretjem nadstropju, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika, ZKV 2846/15, k.o. Metlika – prazno, 3) 3-sobno stanovanje št. 25 (26.E), v izmeri 84,94 m2 v tretjem nadstropju, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika, ZKV 2863/29, k.o. Metlika – prazno, 4) 2-sobno stanovanje št. 7 (207.E), v izmeri 59,79 m2 v drugem nadstropju, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona, ZKV 873/15, k.o. Gornja Radgona – prazno, 5) 1,5-sobno stanovanje št. 7 (7.E), v izmeri 38,56 m2 v mansardi, na naslovu Gornji Petrovci 33, Petrovci, ZKV 409/3, k.o. Gornji Petrovci – prazno, 6) 2-sobno stanovanje št. 177 (20.E), v izmeri 60,99 m2 v šestem nadstropju, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota, ZKV 3984/22, k.o. Murska Sobota – prazno, 7) 2-sobno stanovanje št. 16 (16.E), v izmeri 80,25 m2 v deseti etaži, na naslovu Mladinska ulica 6, Vuzenica, ZKV 707/16, k.o. Vuzenica – prazno, 8) 2-sobno stanovanje št. 1, v izmeri 55,34 m2 v prvem nadstropju, na naslovu Trg 1. maja 4, Tolmin, parc. št. 1049/1, ZKV 499, k.o. Tolmin – prazno, 9) 2-sobno stanovanje št. 3, v izmeri 68,65 m2 v prvem nadstropju, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke, parc. št. 2005/1, ZKV 249, k.o. Velike Bloke – prazno, 10) zasedeno stanovanje št. 7 (8.E), v izmeri 98,86 m2 v mansardi, na naslovu Trg 4. julija 8, Dravograd, ZKV 786/8, k.o. Dravograd. Sklop 2: 1) nepremičnini parc. št. 2424/1 – zelenica, v izmeri 1.034 m2 in parc. št. 2424/4 – zelenica, v izmeri 152 m2, ZKV 608, k.o. Biljana. Lastnik vseh nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Sklop 1: 1) za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj: 45.400,00 €; 2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 67.600,00 €; 3) za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 65.800,00 €; 4) za stanovanje št. 7, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona: 37.200,00 €; 5) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji Petrovci 33, Petrovci: 19.900,00 €; 6) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota: 60.500,00 €; 7) za stanovanje št. 16, na naslovu Mladinska ulica 6, Vuzenica: 41.700,00 €; 8) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg 1. maja 4, Tolmin: 43.000,00 €; 9) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke: 55.100,00 €; 10) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg 4. julija 8, Dravograd: 69.600,00 €. Najnižji znesek višanja za posamezno stanovanje je 200,00 €. Draži se vsako stanovanje posebej. V te zneske ni vštet davek na promet nepremičnin. Sklop 2: 1) za nepremičnini parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 60.700,00 €. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 200,00 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 21. 12. 2010 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do 20. 12. 2010, do 12. ure, plačati varščino v višini: Sklop 1: 1) za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj: 4.540,00 €, 2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 6.760,00 €, 3) za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 6.580,00 €, 4) za stanovanje št. 7, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona: 3.720,00 €, 5) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji Petrovci 33, Petrovci: 1.990,00 €, 6) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota: 6.050,00 €, 7) za stanovanje št. 16, na naslovu Mladinska ulica 6, Vuzenica: 4.170,00 €, 8) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg 1. maja 4, Tolmin: 4.300,00 €, 9) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke: 5.510,00 €, 10) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg 4. julija 8, Dravograd: 6.960,00 €. Sklop 2: 1) za nepremičnini parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 6.070,00 €. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklice, in sicer: Sklop 1: a. za stanovanje pod 1: 28 17116-2990008-39900510, b. za stanovanje pod 2: 28 17116-2990008-39900810, c. za stanovanje pod 3: 28 17116-2990008-39900910, d. za stanovanje pod 4: 28 17116-2990008-39900610, e. za stanovanje pod 5: 28 17116-2990008-39900710, f. za stanovanje pod 6: 28 17116-2990008-39901010, g. za stanovanje pod 7: 28 17116-2990008-39901310, h. za stanovanje pod 8: 28 17116-2990008-39901110, i. za stanovanje pod 9: 28 17116-2990008-39901210, j. za stanovanje pod 10: 28 17116-2990008-39903110. Sklop 2: a. za nepremičnini pod 1: 28 17116-2990008-39901410. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe: Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru za: Sklop 1: a. za stanovanja pod 1: Milena Gornik Murn, tel. 07/332-73-00, b. za stanovanje pod 2: Milena Gornik Murn, tel. 07/332-73-00. c. za stanovanje pod 3: Milena Gornik Murn, tel. 07/332-73-00, d. za stanovanje pod 4: Mira Prelec, tel. 02/52-24-333, e. za stanovanje pod 5: Mira Prelec, tel. 02/52-24-333, f. za stanovanje pod 6: Mira Prelec, tel. 02/52-24-333, g. za stanovanje pod 7: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24, h. za stanovanje pod 8: Ivan Bratuž, tel. 05/303-43-01, i. za stanovanje pod 9: Tanja Boštjančič, tel. 05/703-33-30, j. za stanovanje pod 10: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24. Sklop 2: a. za nepremičnini pod 1: Ivan Bratuž, tel. 05/303-43-01. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – stanovanji pod zap. št. 8 in 9, sta etažno neurejeni (etažna lastnina na stavbi v zemljiški knjigi ni vzpostavljena); – stanovanje pod zap. št. 10, je zasedeno z najemnikom, najemnik stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za določen čas (do 27. 11. 2010); – dostop do nepremičnin parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4, k.o. Biljana je mogoč samo po nepremičnini parc. št. 2425/1, k.o. Biljana, ki je v lasti naročnika, zato bo naročnik s prodajno pogodbo ustanovil tudi nujno pot – služnostno pravico dostopa in dovoza do nepremičnin parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4 po nepremičnini parc. št. 2425/1 v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4, vse k.o. Biljana; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba lastninske pravice in stvarne služnosti v zemljiško knjigo, stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.

AAA Zlata odličnost