Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5018. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3), stran 15010.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3)
Razglašam Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003-02-10/2010-11
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS, D. D. IZ KREDITOV IN IZDANIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 297,811 MILIJONOV EUROV (ZPDVPNPIA3)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje soglasje in poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d. d.) iz naslova kreditov oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev do skupne višine 297,811 milijonov eurov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški, v protivrednosti katerekoli druge valute po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
(2) DARS, d. d. lahko najame kredite oziroma izda dolžniške vrednostne papirje do skupne višine 297,811 milijonov eurov pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2016,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva sklenitve posamezne kreditne pogodbe ali dneva izdaje posameznega dolžniškega vrednostnega papirja,
– stroški, povezani s pripravo in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, ne smejo presegati 0,4% vrednosti izdaje, pri čemer se kot stroški izdaje štejejo stroški storitev organizacije in prevzema tveganja celotne izdaje ter stroški zunanjih svetovalcev, ne pa tudi stroški borze, nadzora (Agencije za trg vrednostnih papirjev oziroma sorodne institucije na mednarodnem trgu) in kliringa (Klirinško depotne družbe, d. d. oziroma sorodne institucije na mednarodnem trgu),
– vsi stroški, povezani z najetjem kredita, ne smejo presegati 0,2% od vrednosti glavnice posameznega kredita,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih vrednostnih papirjev.
(3) Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka bodo namenjena za financiranje dokončanja gradnje avtocestnih odsekov Razdrto-Vipava (Rebernice), Peračica-Podtabor, Bič-Hrastje (Pluska-Ponikve), Slivnica-Gruškovje (Draženci-Gruškovje: mednarodni mejni prehod Gruškovje-meja z Republiko Hrvaško), za gradnjo avtocestnih odsekov Draženci-Gruškovje in Jagodje-Lucija, za gradnjo odseka hitre ceste Ormož-Gorišnica in Gorišnica-Markovci, za širitev ljubljanskega obroča na odseku Grosuplje-Malence, za gradnjo polnega avtocestnega priključka Šmarje-Sap ter za financiranje naslednjih investicij: rušitev cestninskih postaj in prilagoditev voziščnih konstrukcij, izboljšanje infrastrukture za področje nadzora cestninjenja in upravljanja avtocest ter druga dela in naprave za izboljšanje prometne varnosti, izobraževanje in nadgradnja za klicni center in nadzorne centre, gradbena in druga dela za nadgradnjo prometne varnosti na kritičnih odsekih avtocest, obnavljanje avtocestnega omrežja – gradbena dela, obnavljanje avtocestnega omrežja – elektro-strojna dela, priprava prostorske dokumentacije za odseke iz dodatnega programa Resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04), priprava prostorske, projektne, razpisne in investicijske dokumentacije za ostale odseke in investicije, rehabilitacija državnih cest, izvedba ukrepov, skladno z operativnim planom reševanja hrupne obremenjenosti, ureditev kontrolirane odvodnje, nadomestilo za izvajanje naročila, preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v sklopu avtocest, izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov, zaključna dela na odsekih, zgrajenih v letih 1994-2007.
2. člen
Če DARS, d. d. ne bo poravnal obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadlo obveznost namesto DARS, d. d..
3. člen
(1) Če DARS, d. d. ne bo sposoben poravnati obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi predhodnega pisnega obvestila DARS, d. d. poroku na dan zapadlosti posamezne obveznosti poravnala zapadlo obveznost zakonitemu upravičencu do donosov iz dolžniškega vrednostnega papirja namesto DARS, d. d..
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upnik v primeru, da Republika Slovenija kot porok na podlagi predhodnega pisnega obvestila DARS, d. d. obveznosti ne bi poravnala na dan zapadlosti posamezne obveznosti, pravico zahtevati plačilo zapadle obveznosti neposredno pri poroku tudi naknadno.
(3) Republika Slovenija in DARS, d. d. s pogodbo podrobneje opredelita vsebino in obliko obvestila iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, v roku 90 dni po izdaji dolžniških vrednostnih papirjev s strani DARS, d. d..
4. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije iz 1. člena tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
5. člen
(1) V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbe o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije.
(2) V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije.
6. člen
(1) Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po tem zakonu, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od DARS, d. d. skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči iz sredstev po vseh virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji.
7. člen
V roku 90 dni po sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma izdaji poroštvene izjave skleneta DARS, d. d. ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/10-9/14
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1132-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost