Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5029. Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti, stran 15184.

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena, petega odstavka 123.a člena in četrtega odstavka 124. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja podrobnejša pravila:
1. o vlaganju pisanj upravitelja po četrtem odstavku 98. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10 – v nadaljnjem besedilu: zakon),
2. o vlaganju pisanj strank v elektronski obliki in o elektronskem vročanju v postopkih zaradi insolventnosti po 123.a členu zakona in
3. o izdaji elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe v postopkih zaradi insolventnosti po četrtem odstavku 124. člena zakona.
2. člen
(pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih)
(1) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 − uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT):
1. »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
2. »časovni žig« v 5. točki 2. člena,
3. »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
(2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10):
1. »informacijski sistem e-sodstvo« v prvem odstavku 2. člena,
2. »portal e-sodstvo« v drugem odstavku 2. člena,
3. »varnostna shema« v 4. členu,
4. pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji strank v prvem odstavku 5. člena,
5. »e-opravilo« v drugem odstavku 5. člena,
7. pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji sodišča v prvem odstavku 6. člena,
8. »e-spis« v drugem odstavku 6. člena,
9. »e-vpisnik« v tretjem odstavku 6. člena,
10. »e-postopek« v četrtem odstavku 6. člena,
11. »elektronska vročitev«, »varen elektronski predal« in »modul e-poštna knjiga« v 7. členu,
12. pojmi v zvezi z uporabniškimi skupinami v 8. členu.
3. člen
(pomen drugih pojmov)
(1) Informacijski sistem za podporo elektronskega poslovanja v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-INS) je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki vključuje naslednje module za informacijsko podporo:
1. vlaganje elektronskih pisanj upraviteljev in elektronskih pisanj v postopkih zaradi insolventnosti,
2. vodenje elektronskih vpisnikov v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eINS-vpisnik) in elektronskih spisov v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eINS-spis),
3. posredovanje podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti v objavo po 1. točki prvega odstavka 122. člena zakona,
4. posredovanje pisanj v objavo po 2. do 8. točki prvega odstavka 122. člena zakona,
5. spletne storitve za posredovanje podatkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku 122.a člena zakona.
(2) Informacijski sistem e-INS je del informacijskega sistema e-sodstvo.
(3) Elektronski postopek zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eINS-postopek) je vrsta e-postopka.
(4) Portal e-INS je del portala e-sodstvo, prek katerega uporabniki dostopajo do izvajanja e-opravil v eINS-postopku (v nadaljnjem besedilu: eINS-opravila).
4. člen
(izvajanje eINS-opravil)
(1) Zunanji kvalificirani uporabnik iz skupine upravitelji lahko v eINS-postopku opravlja naslednja eINS-opravila:
1. vložitev elektronske vloge upravitelja,
2. poizvedbe, ki vključujejo:
– izdelavo pregleda vseh zadev, v katerih opravlja naloge upravitelja, in
– pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem opravlja naloge upravitelja.
(2) Zunanji kvalificirani uporabnik iz skupine odvetniki ali pravobranilci lahko v eINS-postopku opravlja naslednja eINS-opravila:
1. vložitev elektronskega predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti,
2. vložitev elektronske prijave terjatve v postopku zaradi insolventnosti,
3. vložitev druge elektronske vloge stranke v postopku zaradi insolventnosti,
4. pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem zastopa stranko.
(3) Za eINS-opravila se smiselno uporabljajo pravila, določena v 17. do 19. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(vodenje eINS-spisa)
Za vodenje eINS-spisa se uporabljajo pravila, določena v 21. do 23. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(elektronsko vročanje v eINS-postopkih)
(1) Za elektronsko vročanje v eINS-postopkih se uporabljajo pravila, določena v 25. do 28. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, če ni v tem členu drugače določeno.
(2) Če je treba upravitelju vročiti večje število pisanj (na primer prijave terjatev v postopku zaradi insolventnosti), se lahko elektronska vročitev teh pisanj opravi tako, da se pisanja odložijo na določen spletni naslov, na katerem jih lahko upravitelj prevzame.
(3) Upravitelju se v njegov varen elektronski predal pošlje obvestilo o varni povezavi do spletnega naslova iz prejšnjega odstavka. S prejemom tega obvestila veljajo pisanja iz prejšnjega odstavka za vročena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(začetek uporabe posameznih pravil)
(1) Pravila iz 4. in 6. člena tega pravilnika se začnejo v eINS-postopkih uporabljati 15. februarja 2011.
(2) Do začetka uporabe pravil iz prejšnjega odstavka se pravila, določena v 2. členu Pravilnika o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 49/09):
1. uporabljajo za vlaganje elektronskih pisanj upravitelja,
2. smiselno uporabljajo za vlaganje elektronskih pisanj odvetnika.
8. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 49/09).
9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-373/2010
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
EVA 2010-2011-0072
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost