Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5030. Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin, stran 15185.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 10. člena in osmega odstavka 14. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 8. člena, prvega odstavka 11. člena ter sedmega odstavka 12. člena Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja način vložitve prijave pridelave gensko spremenjenih rastlin (v nadaljnjem besedilu: GSR), način predložitve dogovora o območju za pridelavo GSR in sporočanja letnega načrta pridelave GSR, vsebino izpisa iz registra pridelovalcev GRS ter način vložitve dogovora o območju brez GSR.
2. člen
(izrazi)
Izrazi kmetijsko gospodarstvo, nosilec kmetijskega gospodarstva, register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) in neponovljiva identifikacijska oznaka GERK (v nadaljnjem besedilu: GERK-PID), ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot ga določata zakon, ki ureja kmetijstvo, in predpis, ki ureja RKG.
3. člen
(način vložitve prijave pridelave GSR)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki namerava pridelovati GSR, vloži prijavo pridelave GSR na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu 'Prijava pridelave GSR', ki je dostopen na ministrstvu in na spletni strani ministrstva.
(2) Če namerava nosilec kmetijskega gospodarstva pridelovati GSR različnih vrst oziroma na več zemljiščih, mora podatke o zemljišču, na katerem bo prideloval GSR, o GSR, ki jih bo prideloval na tem zemljišču, in o ukrepih za zagotavljanje soobstoja navesti posebej za vsako zemljišče, na katerem bo prideloval posamezno vrsto GSR.
(3) Podatke o posameznem zemljišču, na katerem bo prideloval GSR, in o ukrepih, ki jih bo izvajal za zagotavljanje soobstoja, lahko nosilec kmetijskega gospodarstva posreduje tudi v grafični obliki. V ta namen prijavi iz prvega odstavka tega člena priloži natis prostorskih podatkov o ustreznih GERK-ih iz spletnega pregledovalnika GERK/RABA, ki je dostopen na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/, kjer označi GERK, na katerem se bodo pridelovale GSR, in površine, na katerih se bodo izvajali posamezni ukrepi za zagotavljanje soobstoja.
4. člen
(način predložitve dogovora o območju za pridelavo GSR in sporočanja letnega načrta pridelave GSR)
(1) Pisni dogovor o območju za pridelavo GSR morajo podpisniki na ministrstvo predložiti v originalu.
(2) Podatki, ki jih morajo podpisniki dogovora o območju za pridelavo GSR sporočati v letnem načrtu pridelave GSR v skladu z 12. členom Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin, se lahko navedejo na obrazcu prijave letnega načrta, ki je dostopen na ministrstvu in spletni strani ministrstva.
5. člen
(izpis iz registra pridelovalcev GSR)
Pridelovalcu GSR, ki ga ministrstvo vpiše v register pridelovalcev GSR v skladu s prvim odstavkom 8. člena ali sedmim odstavkom 12. člena Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin, izda ministrstvo izpis iz registra pridelovalcev GSR in vsebuje podatke o:
– KMG-MID in naslovu kmetijskega gospodarstva;
– pridelovalcu GSR in o osebi, ki je strokovno usposobljena za ravnanje z GSR;
– GERK-ih kmetijskega gospodarstva, na katerih se pridelujejo GSR, in sicer: GERK-PID, domače ime GERK-a, površina GERK-a, vrsta GSR in posebni identifikator za GSO, ki se prideluje na posameznem GERK-u;
– GERK-ih, na katerih se izvajajo ukrepi za zagotavljanje soobstoja, in sicer GERK-PID, domače ime GERK-a, vrsto dejanske rabe ter površino GERK, vrsto ukrepa; v primeru GERK-ov, ki niso v lasti ali uporabi kmetijskega gospodarstva tudi podatke o podpisnikih dogovora o skupnem izvajanju ukrepov za zagotavljanje soobstoja;
– morebitnih drugih zemljiščih, na katerih se izvajajo ukrepi za zagotavljanje soobstoja, in sicer katastrsko občino in parcelno številko ter površino; v primeru zemljišč, ki niso v lasti ali uporabi kmetijskega gospodarstva tudi podatke o podpisnikih dogovora o skupnem izvajanju ukrepov za zagotavljanje soobstoja;
– datumu vpisa oziroma zadnje spremembe vpisa;
– obdobju, za katero se pridelovalec večletnih GSR vpiše v register pridelovalcev GSR.
6. člen
(predložitev dogovora o območju brez GSR)
(1) Pisni dogovor o območju brez GSR predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev na ministrstvo v originalu.
(2) Vzorec pisnega dogovora o območju brez GSR je dostopen na ministrstvu in na spletni strani ministrstva.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-444/2009
Ljubljana, dne 15. novembra 2010
EVA 2009-2311-0125
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost