Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans II, stran 15217.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07) je Občinski svet Občine Gorje na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09 in 49/10) se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |     |
|   |ODHODKOV          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/ |Proračun |
|   |Konto/Podkonto       | 2010 – |
|   |              |rebalans |
|   |              |   II |
+-----+----------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |2.923.490|
|   |(70+71+72+73+74+78)     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |2.690.019|
+-----+----------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       |2.224.250|
+-----+----------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in   |1.908.232|
|   |dobiček           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje   |196.208 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago in|119.810 |
|   |storitve          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki       |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |465.769 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 91.858 |
|   |dohodki od premoženja    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  | 2.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |712 Globe in druge denarne | 2.250 |
|   |kazni            |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |   0 |
|   |blaga in storitev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |369.661 |
+-----+----------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje   |   0 |
|   |osnovnih sredstev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |721 Prihodki od prodaje   |   0 |
|   |zalog            |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |   0 |
|   |zemljišč in neopredmetenih |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz   |   0 |
|   |domačih virov        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |731 Prejete donacije iz   |   0 |
|   |tujine           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI     |233.471 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz |221.471 |
|   |drugih javnofinančnih    |     |
|   |institucij         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz   | 12.000 |
|   |državnega proračuna iz   |     |
|   |sredstev proračuna EU    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE|   0 |
|   |UNIJE            |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |787 Prejeta sredstva od   |   0 |
|   |drugih evropskih institucij |     |
+-----+----------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|3.125.221|
+-----+----------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |910.060 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |122.438 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 19.465 |
|   |za socialno varnost     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in   |750.247 |
|   |storitve          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti | 2.160 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |409 Rezerve         | 15.750 |
+-----+----------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |1.120.803|
+-----+----------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       | 79.180 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom |691.915 |
|   |in gospodinjstvom      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim  | 90.398 |
|   |organizacijam in ustanovam |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači   |259.310 |
|   |transferi          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |414 Tekoči transferi v   |   0 |
|   |tujino           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    |886.513 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    |886.513 |
|   |osnovnih sredstev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |207.845 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi | 56.379 |
|   |pravnim in fizičnim osebam, |     |
|   |ki niso proračunski     |     |
|   |uporabniki         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi |151.467 |
|   |proračunskim uporabnikom  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |   – |
|   |II.) (PRORAČUNSKI      |201.731 |
|   |PRIMANJKLJAJ)        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |     |
|   |NALOŽB           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH    | 11.895 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|   |(750+751+752)        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH    | 11.895 |
|   |POSOJIL           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih  |   0 |
|   |posojil           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih   | 11.895 |
|   |deležev           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |   0 |
|   |privatizacije        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |   0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|   |(440+441+442+443)      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |   0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila      |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih  |   0 |
|   |deležev in finančnih naložb |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |   0 |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |443 Povečanje namenskega  |   0 |
|   |premoženja v javnih skladih |     |
|   |in drugih osebah javnega  |     |
|   |prava, ki imajo premoženje v|     |
|   |svoji lasti         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA | 11.895 |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje   |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)    | 18.450 |
+-----+----------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA       | 18.450 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga| 18.450 |
+-----+----------------------------+---------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |   – |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |208.286 |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |     |
+-----+----------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |–18.450 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|201.731 |
|   |VIII.-IX.)         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |208.286 |
|   |DNE 31. 12. 2009      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo |208.286 |
+-----+----------------------------+---------+
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 013-10/2010-3
Gorje, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost