Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5039. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi, stran 15209.

Na podlagi 1. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
1. člen
V Sklepu o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07, v nadaljevanju sklep) se na koncu točke (a) prvega odstavka 1. člena pred podpičjem doda besedilo »ter pogoje za pridobitev dovoljenja za izključitev posamezne osebe iz konsolidacije«.
2. člen
Za 1. členom sklepa se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).«.
3. člen
Drugi odstavek 15. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Banka iz 3. člena tega sklepa mora izračunavati in izpolnjevati kapitalske zahteve iz prvega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi, če so pogoji za to izpolnjeni na ravni bančne skupine, ne glede na to, da banka na posamični podlagi ni zavezana k izračunavanju in izpolnjevanju posameznih kapitalskih zahtev. Za izračun izpolnjevanja pogojev na ravni bančne skupine se pri uporabi:
– tretjega odstavka 7. člena sklepa o tržnih tveganjih skupna pozicija bančne skupine iz trgovalnih postavk izračuna kot seštevek skupne pozicije za nadrejeno osebo ter skupnih pozicij posameznih podrejenih oseb in
– 75. člena sklepa o tržnih tveganjih skupna neto pozicija bančne skupine v tujih valutah izračuna kot seštevek skupne neto pozicije za nadrejeno osebo ter skupnih neto pozicij posameznih podrejenih oseb.«.
4. člen
Prvi odstavek 27. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namen nadzora na konsolidirani podlagi banka iz 3. člena tega sklepa predloži Banki Slovenije nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah ter izkaz vseobsegajočega donosa na predpisanih shemah, ki so priloge sklepa o poslovnih knjigah (v nadaljevanju konsolidirani računovodski izkazi), sestavljene na način in v obsegu iz 2. poglavja tega sklepa.«.
V četrtem odstavku 27. člena se
– v prvi alineji besedilo »do 31. marca« nadomesti z besedilom »do 28. februarja«,
– v drugi in tretji alineji se številka »31« nadomesti s številko »15« in
– v četrti alineji se številka »30« nadomesti s številko »15«.
5. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost