Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5065. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2 (SD OLN PSC Mačkovec-1/2), stran 15228.

Na podlagi 57. člena in v povezavi s 97. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 26. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2 (SD OLN PSC Mačkovec-1/2)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN PSC Mačkovec-1/2)
(1) Na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto iz leta 2004, v okviru katerih je bila sprejeta tudi urbanistična zasnova Novega mesta, so bile v letu 2005 izdelane strokovne podlage za umestitev poslovno-storitvene cone na območje Mačkovca. Za ožje območje obravnave je sledila priprava občinskega lokacijskega načrta poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (v nadaljevanju: OLN PSC Mačkovec-1), ki je bil sprejet v letu 2006 (Uradni list RS, št. 107/06). OLN vključuje tri območja urejanja: cono I.A-jug in cono I.B-sever z nestanovanjskimi stavbami ter cono I.C-vzhod s stanovanjskimi stavbami.
(2) Leta 2010 je bil za cono 1. B-sever sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvena cona Mačkovec-1 (Uradni list RS, št. 62/10). Spremembe in dopolnitve so se nanašale na objekta 4 in 5 v coni I.B – sever, vključno s spremembami zunanjih ureditev in prometne ter komunalne infrastrukture.
(3) Spremembe in dopolnitve SD OLN PSC Mačkovec-1 so potrebne v coni 1. A-jug zato, ker je v letu 2009 Ministrstvo za okolje in prostor na pobudo Ministrstva za promet in na podlagi variantnih rešitev začelo pripravljati državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline za umestitev hitre ceste 3. razvojne osi v območje Novega mesta. Predlog trase državne ceste, ki se načrtuje kot hitra cesta v okviru projekta 3. razvojne osi, na območju Novega mesta tangira območje občinskega lokacijskega načrta PSC Mačkovec-1, zato je potrebno uskladiti prostorske ureditve državnega prostorskega načrta in občinskega lokacijskega načrta, pri slednjem pa definirati nove ureditve.
(4) Umeščanje državne ceste v prostor bo vplivalo na lokacijo objektov v coni 1. A – jug ter narekovalo prilagoditve prostorskih ureditev, predvsem infrastrukturnih novim razmeram, zato je v avgustu 2010 Investitor Hypo Leasing, d.o.o., Ljubljana, podal pobudo za spremembe in dopolnitve OLN PSC Mačkovec -1, ki se nanašajo na cono 1. A-jug. Spremenjene razmere zahtevajo delno korekcijo mikrolokacij objektov 1 do 3, horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov 1 do 3 ter spremembe internega tekočega in mirujočega prometa, pri čemer je potrebno skrbno pretehtati spremenjene ureditve na mejnem območju s stanovanjsko sosesko pod Trško goro in spremembe višinskih gabaritov na območju jugovzhodnega kvadranta rondoja vzhodnega priključka Novega mesta na avtocesto A2.
2. člen
(območje urejanja)
Območje SD OLN PSC Mačkovec-1/2 je v Občinskem prostorskem načrtu določeno z enoto urejanja prostora NM/12-OPPN-g in je omejeno na cono I.A-jug (objekti 1 do 3), ki se nahaja med regionalno cesto R2 448 na severu, lokalno potjo, ki poteka med ulico Ločna in ulico Pod Trško goro na jugu, na zahodu je območje omejeno s predvideno traso državne hitre ceste od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje do priključka Maline (3. razvojne os s priključki) in na vzhodu s stanovanjskim naseljem Pod Trško goro. Vključuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 968/6, 945/1, 945/1, 945/1, 945/1, 945/1, 1294/1, 919/3, 1118/7, 919/4, 927/22, 927/25, 1300, 1300, 946/31, 1306/3, 1307, 1303/1, 1304/1, 1305/1, 1302/1, 1296/1, 1299, 1298, 1297, 920/2, 1117/6, 906/27, 906/23, 906/25, 906/26, 943/74, 924/9, 936/1, 1117/7, 1129/2, 906/32, 906/24, 906/28, 906/29, 906/30, 906/30, 906/30, 906/30, 906/31, 906/34, 906/33, 906/35, 906/36, 906/37, 924/14, 928/12, 906/39, 939/9, 940/3, 940/3, 940/3, 1129/1, 936/4, 967/3, 967/6, 967/7, 1120/2, 1121/7, 1121/8, 1121/9, 906/38, 1122/8, 936/2, 936/3, 970/30, 970/31, 1127/3, 968/15, 970/29, 970/3, 970/16, 924/9, 927/23, 905/9, 905/15, 905/15, 905/16, 906/21, 924/13, 928/8, 928/10, 928/11, 927/24, 927/23, 927/24, 924/3, 928/9, 1129/3, 924/3, 924/7, 924/8, 924/10, 928/7, 924/10, 934/2, 928/1, 935/1, 969/2, 1127/4, 932/4, 932/7, 986/18, 986/31, 932/5, 1122/9, 986/29, 986/30, 1122/10, 923/4, 923/4, 920/11, 923/3, 1118/8, 1293/3, 946/29, 1293/4, 1118/5, 1292/1, 946/28, 946/30, 945/8, 1295, 1301, 950/2, 920/18, 917/4, 1120/1, 905/11, 905/12, 905/14, 906/20, 906/22, 905/10, 905/13 vse k.o. Bršljin in 2214/5, 2211/5, 2211/12, 2211/12, 2145/5, 2145/4 vse k.o. Ždinja vas.
Območje urejanja je okvirno določeno in se lahko na podlagi rešitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve OLN PSC Mačkovec-1/2 se izdelajo na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OLN PSC Mačkovec-1 in na podlagi dopolnitve le teh. Strokovne podlage se dopolnijo glede na spremenjene razmere v prostoru, potrebe investitorja in upoštevajoč predpise, ki so se spremenili od uveljavitve Odloka o OLN PSC Mačkovec-1 naprej. V dopolnjenih strokovnih podlagah se preveri predlagane spremembe projektnih rešitev za posamezne stavbe in objekte, ki jih je podal investitor in se jih v strokovni rešitvi upošteva, če le te niso v nasprotju z javnim interesom izhodišči podanimi v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto in smernicami nosilcev urejanja prostora. Variantne rešitve niso potrebne. V strokovne podlage je potrebno vključiti tudi rešitve iz strokovnih podlag za državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, ki je v pripravi in vpliva na rešitve v SD OLN PSC Mačkovec – 1/2.
4. člen
(roki za pripravo SD OLN PSC Mačkovec-1/2 in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava SD OLN PSC Mačkovec-1/2 bo potekala po naslednjih fazah:
1. Izdelava strokovnih podlag SD OLN PSC Mačkovec 1/2 (30 dni po podpisu pogodbe
– pred izdelavo osnutka se strokovna rešitev uskladi z MONM in investitorjem,
2. Izdelava osnutka za pridobitev smernic za načrtovanje (15 dni po uskladitvi strokovne rešitve)
– občina pregleda osnutek SD OLN PSC Mačkovec 1/2, ga pošlje nosilcem urejanja prostora (10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in jih pozove, da v zakonitem roku dajo smernice
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči ali je za SD OLN PSC Mačkovec 1/2 potrebno izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje),
3. Dopolnjen osnutek SD OLN PSC Mačkovec 1/2:
– priprava dopolnjenega osnutka (30 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora)
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (v roku 15 dni)
– prva obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem svetu,
4. Sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek SD OLN PSC Mačkovec 1/2 (15 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OLN PSC Mačkovec 1/2 traja 30 dni,
5. Predlog SD OLN PSC Mačkovec 1/2:
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek SD OLN PSC Mačkovec 1/2 ter priprava stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, občina v svetovnem spletu in na krajevno običajen način seznani javnost s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in hkrati pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč v območju urejanja, ki so v javni razgrnitvi podali pripombe s stališči do pripomb
– priprava predloga (30 dni po potrditvi stališč),
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
– občina pregleda predlog SD OLN PSC Mačkovec 1/2 (10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca)) ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo mnenje
– v primeru izvedbe CPVO Ministrstvo za okolje in prostor v roku, ki ga določa zakon o varstvu okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov načrtovanega posega in izda potrdilo,
7. Usklajen predlog SD OLN PSC Mačkovec 1/2:
– priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog v sprejem
– sprejem SD OLN PSC Mačkovec 1/2 na Občinskem svetu s sprejetjem odloka,
8. Sprejet dokument:
– posredovanje v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije (15 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– kompletacija sprejetega prostorskega akta (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru, da bo za SD OLN PSC Mačkovec 1/2 potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OLN PSC Mačkovec 1/2.
(3) V primeru terminskega zamika priprave drževnega prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline za umestitev hitre ceste tretje razvojne osi v prstor, kakor tudi zaradi morebitnih usklajevanj v primeru nasprotnih interesov, se roki razumno podaljšajo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
5. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
9. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto;
10. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
11. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, Novo mesto;
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
13. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
14. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS, komunalne zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša, pripravljavec pa nadaljuje s pripravo SD OLN PSC Mačkovec-1/2.
(3) Če se v postopku priprave SD OLN PSC Mačkovec-1/2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD OLN PSC Mačkovec-1/2)
Izdelavo SD OLN PSC Mačkovec-1/2 financira MM Theta d.o.o., Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja, izvajalca in pripravljavca – MONM se določijo v pogodbi.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-46/2010-1902
Novo mesto, dne 26. novembra 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost