Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5081. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 15236.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) županja Občine Šmarješke Toplice objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve:
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od vključno 10. decembra 2010 do vključno 10. januarja 2011 v prostorih Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.smarjeske-toplice.si bo dostopna elektronska oblika dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta.
2. Kraj in čas javne obravnave:
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala na naslednji lokaciji:
+--------------------+-------------------+
|Lokacija      |Čas        |
+--------------------+-------------------+
|Kulturni dom    |15. december 2010, |
|Šmarjeta, Šmarjeta |ob 17.00 uri    |
|66, 8220 Šmarješke |          |
|Toplice       |          |
+--------------------+-------------------+
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalci OPPN.
3. Način podajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje:
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, z oznako »Javna razgrnitev OPPN Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice – pripombe«. Pripombe in mnenja se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@smarjeske-toplice.si, in sicer na obrazcu, ki bo dosegljiv na spletni strani Občine Šmarješke Toplice: www.smarjeske-toplice.si.
Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 355-0006/2009
Šmarjeta, dne 26. novembra 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost