Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Ob-7095/10 , Stran 3005
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/2008) Občina Grosuplje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec I v Uradu za komunalno infrastrukturo Občinske uprave Občine Grosuplje. Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu vodje urada za komunalno infrastrukturo se lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec I in podsekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene, strojne ali druge tehnične smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – aktivno znanje slovenskega jezika, – biti morajo državljani Republike Slovenije, – opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, – opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbran kandidat, ki nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv mora usposabljanje opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka pa najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Za delovno mesto višji svetovalec I se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Delovno področje: – organiziranje, koordiniranje in vodenje urada za komunalno infrastrukturo, – nadziranje in zagotavljanje zakonitosti dela v uradu, – vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah, – vodenje razvojnih projektov, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv, – sodelovanje z občinskimi organi in institucijami in republiškimi institucijami, – sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po naročilu nadrejenih. K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje in smeri izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima usposabljanje opravljeno), – izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga ima opravljenega), iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Grosuplje pridobitev podatkov iz pete, šeste in sedme alinee iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila). Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu vodje urada za komunalno infrastrukturo opravljal v nazivu višji svetovalec I z možnostjo napredovanja v višji naziv podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delovno razmerje se bo sklenilo pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo v trajanju šest mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov »Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Mateja Mušič, tel. 01/788-87-86, informacije o delovnem področju pa Irena Šulc, tel. 01/788-87-52. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost