Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1873. Zakon o dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-A)
1874. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o sodiščih (ZS-B)
1875. Zakon o spremembi zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-G)
1876. Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-A)

Odloki

1877. Odlok o spremembah odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem
1878. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
1879. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
1880. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini
1881. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1958. Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez

Odloki

1959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe

Sklepi

1882. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
1960. Sklep o določitvi leta 2000 za Prešernovo leto - leto kulture
1961. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
1962. Sklep o izhodiščnih cenah strojnih in prevoznih storitev v letu 1999

MINISTRSTVA

1883. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1884. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber
1885. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci
1886. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krka
1887. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk
1888. Pravilnik o spremembah pravilnika o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
1889. Pravilnik o sofinanciranju asistentov stažistov
1890. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije

SODNI SVET

1891. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
1892. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
1893. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
1894. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
1895. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
1896. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

OBČINE

Beltinci

1898. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Lipovci

Benedikt

1899. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Benedikt

Borovnica

1900. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1998
1901. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Brežice

1902. Program priprave spremembe in dopolnitve za območje zazidalnega načrta Terme Čatež (ZN Terme Čatež)

Cankova

1903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova

Črenšovci

1904. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci
1905. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica

Grosuplje

1906. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Mlačevo, ki je bil izveden dne 18. 4. 1999

Ivančna Gorica

1907. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krka
1908. Poročilo Krajevne volilne komisije KS Krka o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Krka

Jesenice

1909. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice

Kočevje

1910. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1911. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Križevci

1912. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Križevci
1913. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini
1914. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kuzma

1915. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kuzma
1916. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kuzma

Laško

1917. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1998
1918. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
1919. Odlok o ustanovitvi Agencije za razvoj turizma in podjetništva občine Laško
1920. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Laško

Lenart

1921. Program priprave noveliranih prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart

Ljubljana

1897. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Loški Potok

1922. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1998
1923. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana v Retjah za kulturni spomenik
1924. Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Loški Potok
1925. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Loški Potok

Majšperk

1926. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1998
1927. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk
1928. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Mežica

1929. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Mežica

Moravske Toplice

1930. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
1931. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Martjanci - za naselje Martjanci
1932. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Selo-Fokovci - za naselje Selo
1933. Poročilo Volilne komisije KS Selo-Fokovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Selo-Fokovci - za naselje Selo in Fokovci dne 2. 5. 1999
1934. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci - v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci
1935. Poročilo Volilne komisije KS Ratkovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ratkovci - za naselja Ratkovci, Kančevci in Lončarovci dne 2. 5. 1999

Mozirje

1936. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje

Novo mesto

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1938. Odlok o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
1939. Poročilo o izidu volitev za krajevni samoprispevek v Krajevni skupnosti Birčna vas

Podlehnik

1940. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik

Postojna

1941. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev Kremenca I, Postojna

Sevnica

1942. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 1998
1943. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1999
1944. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica
1946. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Občini Sevnica
1947. Program priprave prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Sevnica za obdobje od 1986 do 1990

Tabor

1948. Sklep o vrednosti točke stavbnega zemljišča v letu 1999

Turnišče

1949. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče

Videm

1950. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1999

Vodice

1951. Sklep o načinu financiranja političnih strank

Zreče

1952. Odlok o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče
1953. Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Zreče
1954. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Resnik

Žalec

1955. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Žiri

1956. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka

Žirovnica

1957. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti